Katalog ECTS

Architektura spektaklu i scenografia

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska
Asystent/ci: dr hab. Grażyna Kilarska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia, poprzez realizację zadań projektowych (zgodnie z ich założeniami) przewidzianych na dany semestr z wynikiem pozytywnym, w wymaganych terminach.

Pod uwagę brane jest także uczestnictwo w zapowiedzianych przeglądach i wykładach, a także obecność na zajęciach oraz wykonanie zadań uzupełniających: przygotowanie referatów i ich prezentacji na podstawie lektur i materiałów wymaganych w danym semestrze.

opis przedmiotu

Scenografia jako interdyscyplinarna dziedzina sztuki, posługuje się sugestywnym układem obrazów tworzących spektakl / performans, a przestrzenna relacja sceny i widowni jest jednym ze środków wyrazu, obok precyzyjnie dobranej materialnej struktury spektaklu, barwy czy natężenia światła. Krytyczny namysł, zarówno nad tradycyjnymi konwencjami, jak i współczesnymi praktykami teatralnymi, determinuje sposób odbioru spektaklu od tradycyjnie rozumianej przestrzeni teatralnej po poszerzenie domeny scenografii o działania performatywne w przestrzeniach poza teatrem. Wymaga to nabycia specjalistycznych umiejętności warsztatowo-technicznych związanych z teatrem, jego tradycją i funkcjonowaniem współcześnie.


Dla studentów studiów II stopnia przez I semestr, proponowany jest program bazujący na wiedzy o projektowaniu scenografii w obrębie budynku teatralnego i umiejętności kształtowania przestrzeni sceny . Program zakłada poznanie techniki sceny antycznej, renesansowej i barokowej i ich współczesnych reprezentacji, obowiązujących w teatrze norm oraz zasad projektowania scenografii i kostiumu teatralnego na bazie interpretacji treści dramatu.
Poznanie przebiegu procesu projektowego i realizacji scenografii, min. przez wizyty na zapleczach scen teatrów i w warsztatach teatralnych, pozwoli studentom zdać sobie sprawę ze złożoności produkcji teatralnej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykłady wprowadzające w konkretne zagadnienia,
ćwiczenia z wykreślania planów sceny,
zajęcia projektowe-omówienia i korekty zadanych tematów,
analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc), 


wycieczki dydaktyczne: wizyty na zapleczach scen i w warsztatach teatralnych to możliwość poznania przestrzeni teatralnej i techniki sceny, zaprezentowania technologii oświetleniowej, omówienia przebiegu procesu realizacji scenografii.

 

zakres tematów

budowa przestrzeni teatralnej w obrębie budynku teatralnego,

technika sceny (różne typy scen), zasady komponowania przestrzeni scenicznej w zależności od typu sceny,

konwencje teatralne wynikające z historycznego rozwoju teatru i twórcza ich interpretacja,

normy obowiązujące w teatrze i zasady bezpieczeństwa,

przebieg cyklu projektowego i realizacji scenografii,

projektowanie kostiumów,

sposoby tworzenia iluzji przestrzeni w zależności od typu sceny (światło, projekcje)

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:

Boucher Francois, Historia mody, Arkady Brown
John Russell (red.), Historia teatru, Warszawa 1999
Gutkowska-Rychlewska Maria, Historia ubiorów, Ossolineum, 1968
Nicoll Allerdice, Historia dramatu, PIW 1959
Pavis Patrice, Słownik terminów teatralnych, Ossolineum, 1993
Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, PIW, 1977
Strzelecki Zenobiusz, Konwencje scenograficzne, Arkady, 1973

Literatura obowiązująca w I semestrze:

-tekst dramatu aktualnie opracowywanego na zajęciach

Braun Kazimierz, Przestrzeń teatralna, PWN 1982

Limon Jerzy, Miedzy niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, Słowo/ obraz terytoria

Obracaj Piotr, Sztuka teatru a ewolucja architektury scenicznej: od wzorów ateńskich po światową standaryzację włoskiej sceny barokowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007

Żurowski Andrzej, Teatr na skrzyżowaniu, czyli siły i środki sceny europejskiej na przełomie XX i XXI wieku, Tower Press, Gdańsk 2003

 

dla zainteresowanych:

-czasopisma związane z teatrem: Teatr, Didaskalia, Notatnik teatralny, Scena, Dialog

-wydawnictwa albumowe dotyczące historii i współczesności teatru

-dokumentacje filmowe spektakli

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Rozpoczęcie studiów na kier.Architektura Wnętrz. Optymalnie: zaliczenie 2 semestrów Podstaw Projektowania Scenografii na studiach I stopnia.

założenia wstępne

Zainteresowanie teatrem oraz sztukami wizualnymi i performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

_posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu

AW2-K02 // A2-K02

_jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia umożliwiającej podejmowanie działań w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

AW2-K03 // A2-K02
umiejętności
opiskod

_potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe na bazie interpretowanego tekstu dramatu, oraz umie przewidzieć ich konsekwencje dla rozwoju akcji scenicznej

AW2-U03 // A2-U13 A2-U14

_posiada umiejętność syntezowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu zbudowania teoretycznych założeń podejmowanych prac projektowych w dziedzinie scenografii

AW2-U12 // A2-U16
wiedza
opiskod

_posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w dziedzinie scenografii i sposobów kształtowania przestrzeni scenicznej

AW2-W06 // A2-W08

_dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kierunków i zjawisk w historii architektury teatralnej oraz ich związku ze sztukami pięknymi i ich wpływu na współczesną scenografię

AW2_W08 // A2-W09

_posiada wiedzę w zakresie infrastruktury technicznej budynku teatru i rozumie rolę integracji jej elementów w spójne systemy przestrzeni teatralnej 

AW2_W19 // A2-W11

_posiada wiedzę w zakresie infrastruktury technicznej budynku teatru i rozumie rolę integracji jej elementów w spójne systemy przestrzeni teatralnej 

AW2_W19 // A2-W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9644