Katalog ECTS

Projektowanie architektury wnętrz III

Pedagog: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
Asystent/ci: mgr Daria Bolewicka

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1/
Praca w semestrze wsparta jest o wydane studentom zagadnienie projektowe. Na drodze analizy danych dotyczących zdanego zagadnienia studenci muszą określić własną interpretację zadanego im zagadnienia oraz: tytuł, zakres, i miejsce lokalizacji objęte zamierzonym przez nich projektem.
2/
Wymagany jest tak zwany „opis pracy”. Opis ten powinien mieć charakter eseju i musi być bezpośrednio powiązany z pracą i wsparty o założenia ideowe projektu.
3/
Na tle wyżej opisanej zasady studenci poszukują swojej indywidualnej drogi (metody) projektowania stosownej tylko dla określonego tematu, bądź holistycznej, czyli określającej sposób rozumienia architektury (architektury wnętrz) przez studenta, jako uniwersalny dla różnych projektów.
3/
Planowane seminaria służą sprowokowaniu wyzwolenia własnego poglądu na architekturę oraz wyodrębnieniu i rozwinięciu zakresu zainteresowań poszczególnych studentów.
4/
Ponadto odbywają się zadania o charakterze warsztatowym prowadzone tylko podczas trwania zajęć w pracowni.
5/
Celem Pracowni jest prowadzenie projektów badawczych.
6/
W pierwszej fazie praca odbywa się na podstawie szkiców, modelowania manualnego.
7/
W kolejnych wchodzą: modelowanie 3D oraz manualne na kolejnym poziomie zaawansowania, a także komputerowe opracowanie projektu i jego prezentacji.
8/
Każdy student może wypracować własny styl pracy korygujący wyżej podane zasady, jeżeli zostanie on zaakceptowany przez prowadzącego Pracownię.
9/
Wymagana jest prezentacja zakończonego projektu na forum pracowni – egzamin.
10/
Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia. Także uczestniczenie w zajęciach i wypełnianie zakresu powierzonych prac oraz sposobów ich realizacji.
Na ocenę główny wpływ mają:
a/ świadomość projektowa (świadomy dobór i prowadzenie pracy oraz konsekwencja w działaniach twórczych),
b/ kreacja projektowa,
c/ sposób zapisu i podania pracy,
d/ poprawność projektowa,
11/
Praca w semestrze jest oceniana na podstawie prezentacji całości projektu (jago uwarunkowań oraz przebiegu) na forum pracowni – egzamin.

 

Pracę należy przedstawić zgodnie z wymogami każdorazowo podanymi w treści zadania, wraz z jej zapisem elektronicznym.

opis przedmiotu

Architektura wnętrz rozpoczyna się od centrum, którym jest człowiek. Bezpośrednio dotyka człowieczego ciała, psychiki i ducha. Następnie zakreśla coraz to szersze kręgi, nieomal całkowicie wypełniając naszą przestrzeń.

III Pracownia Architektury Wnętrz – desired design.
Zajmujmy się architekturą pragnień, poszukiwań. Można by ja określić jako architekturę alternatywną. Oznacza to, że będziemy zobligowani do poszukiwania – odkrywania nowych – nieszablonowych możliwości form i efektów projektowania.
Pracownia ukierunkowana jest na rozwijanie indywidualizmu twórczego.
Założeniem, prowadzących pracownię jest dążenie do realizacji zamierzeń twórczych studentów.
Cele:
Oczekiwanym poziomem osiągniętej przez studentów dojrzałości twórczej jest umiejętność wykonania projektu według autorsko założonego celu, dotyczącego samodzielnie wybranego przez studenta problemu przestrzennego i miejsca jego realizacji.
Cel (obszar indywidualnych poszukiwań i preferencji) musi zostać powiązany z odpowiedzialnością za stan przestrzeni objętej projektowaniem.
W efekcie studenci potrafią określić swój stosunek do projektowania architektury wnętrz, a także do określonego miejsca i przestrzeni.
Wynik tych poszukiwań będzie wymagał nie tylko zapisu w formie projektu, ale także formułowania tekstu wyjaśniającego przyjęte założenia (ideowe i praktyczne) oraz ich związek z projektem.
Studenci powinni nie tylko świadomie określać swoje preferencje projektowe, ale także są zobligowani do poszukiwania, alternatywnego sposobem zapisu projektu koncepcyjnego.
Żeby realizować powyższe założenia studenci będą musieli również wejść w rytm pracy o charakterze naukowo-badawczym.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe wsparte seminariami i konsultacjami ukierunkowanymi na indywidualny charakter projektu. Wymagana jest praca w technikach 3D, w oparciu o modelowanie, makietowanie szczególnie manualne.

zakres tematów

1/
W zakres tematów wchodzą ćwiczenia projektowe.
W ramach jego realizacji studenci opracowują temat wparty o zagadnienie z obszaru projektowania wydane przez prowadzącego zajęcia. Studenci samodzielnie muszą znaleźć odpowiednie miejsce i sposób realizacji obranego tematu.
W innym wariancie mogą dowodzić uniwersalności przyjmowanych założeń projektowych, które pozwalają rozpatrywać projekt w kontekście jakiejś ogólnej kategorii miejsc, albo poza istotą miejsca.
Preferowane jest projektowanie w technikach 3D, w oparciu o modelowanie, makietowanie – szczególnie manualne.
2/
Seminaria podbudowujące świadomość wyboru tematu i zakresu działania.
3/
Dodatkowe ćwiczenia warsztatowe / projektowe wykonywane podczas zajęć w pracowni.
4/
Prezentacja projektu na forum pracowni - egzamin

sposób zaliczenia zaliczenie; egzamin;
literatura

Zumthor P., „Myślenie architekturą.”, przeł. Artur Kożuch, Wyd. Karakter, Kraków 2010,
Pallasmaa J., „Oczy skóry.” Instytut Architektury 2012, ISBN: 978-83-63786-01-4
Giedion S., „Czas, przestrzeń i architektura.” , przeł. J. Olkiewicz, Warszawa 1968: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Tuan Yi-Fu, „Przestrzeń i miejsce.”, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987: Państwowy Instytut Wydawniczy
Le Corbusier, “W stronę architektury” (Tytuł oryginalny: Vers une architecture), Wydawca Centrum Architektury, Warszawa 2012r
Springer F. „Źle urodzone.”, Karakter 2011, ISBN 97883-62376-124
Springer F. „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenah.” Karakter 2013, ISBN 978-83-62376-24-7
Rybczyński W., „Dom. Krótka historia idei.”, przeł. K. Husarska, Gdańsk - Warszawa 1996: Wydawnictwo Marabut ISBN 8385893350 / 8386857021
.Kołakowski L., „Cywilizacja na ławie oskarżonych., [w]: Moje słuszne poglądy na wszystko.”, Kraków 2000: Wydawnictwo Znak
André Malraux, „Muzeum wyobraźni” - Studia Estetyczne T. XV, (str. 132) – Warszawa 1978.
Eliade M., „Sacrum i profanum.”, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
Eliade M., „Świat, miasto, dom.”, [w]: Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje. Przeł. I. Kania, Kraków 1992: Oficyna Literacka
Vittino G., „Koniec nowoczesności”, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2006.
Cezary Wąs, „Antynomie współczesnej architektury sakralnej.”, Muzeum Architektury we Wrocławiu Wrocław 2008, ISBN 978-83-89262-45-5

Polecane czasopisma branżowe:
Autoportret. Czasopismo o dobrej przestrzeni. / Archivolta / Detail / Domus / A&B / l Architecture d'Aujourd'hui

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

uzyskanie statusu studenta II stopnia Kierunku Architektury Wnętrz

założenia wstępne

Zakłada się, że student posiada doświadczenie, wiedzę, umiejętności i kompetencje w projektowaniu architektury wnętrz na poziomie uprawniającym do legitymowania się dyplomem licencjackim po studiach I-go stopnia na Kierunku Architektury Wnętrz.
Oczekiwane jest doświadczenie w modelowaniu i makietowaniu odręcznym oraz modelowaniu komputerowym 3D. Student powinien posiadać umiejętność posługiwania się programem komputerowym pozwalającym na wykonywanie rysunków projektowych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

AW2-U01 / A2-U11
cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych
AW2-U04 / A2-U17
potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
AW2-U09 / A2-U16
ma opanowane metody służące analizie funkcjonowania współczesnego człowieka, osadzonego w realiach przestrzennych
i kulturowych, tworzących kontekst dla wieloaspektowych rozwiązań projektowych

wiedza
opiskod

AW2-W05 / A2-W08
posiada wiedzę dotyczącą metodyki projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę
architekta w procesie realizacji projektu
AW2-W11 / A2-W11
ma wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają na strukturę i postać projektowanych procesów i obiektówLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9645