Katalog ECTS

Projektowanie mebla

Pedagog: prof. Halina Kościukiewicz
Asystent/ci: dr Filip Ludka

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów.

 

Wymagania podstawowe:

 

- obecność na zajęciach,
- poprawne merytorycznie wykonanie zadań-na poziomie minimum 70% obowiązującego zakresu opracowania


Wymagania rozszerzone:


- wysoki poziom merytoryczny wykonania zadań, na poziomie minimum 90% obowiązującego zakresu opracowania;
- wysoki poziom graficzny wykonania zadania
- aktywność ponad ogólny poziom

opis przedmiotu

Pracownia kładzie nacisk na otwartą i indywidualną wypowiedź artystyczną każdego studenta.

Program pracowni poprzez zróżnicowane zadania projektowe i krytyczną analizę czynników określających warunki właściwego kształtowania bezpośredniego otoczenia człowieka służy uświadomieniu różnorodnych funkcji mebla w procesie kształtowania przestrzeni, jak również dostarczeniu wiedzy fachowej w zakresie formy i konstrukcji mebla, stosowanych materiałów, semantycznych odniesień projektowanego przedmiotu, specyficznych wymagań i uwarunkowań produkcji przemysłowej. Podczas 7-ego semestru studenci skupiają się na ergonomii mebla oraz technologicznych właściwościach materiałów.

skrócony opis przedmiotu

Cel poznawczy: zgłębienie różnorodnych technologii w meblarstwie oraz wykorzystanie ich do swobodnego poruszania się w wyznaczonym obszarze projektowania.
Cel kształcący: wykształcenie umiejętności właściwych warsztatowi architekta wnętrz, projektanta mebli. Praca w warsztacie stolarskim/ślusarskim.
Cel praktyczny: wykształcenia projektanta w konkurencyjnym otoczeniu zawodowym i zmieniających się warunkach społecznych. 

sposób realizacji przedmiotu

Projekty – bezpośrednie korekty indywidualne, zajęcia seminaryjne, wykłady wprowadzające do tematu, zajęcia w warsztacie – ćwiczenia, udział w konkursach, udział w targach branżowych oraz współpraca z technologami i producentami w zakładzie produkcyjnym.

zakres tematów

Umiejętności w zakresie podstaw projektowania mebla, projektowania wnętrz, ergonomii, materiałoznawstwa.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

E.Grandjean ,, Ergonomia mieszkania” , Arkady Warszawa 1978
Charlotte & Peter Fiell ,, 1000 Chairs “, Taschen Koln 1997
Edward T. Hall ,, Ukryty wymiar “ , Wydawnictwo Literackie Muza SA , Warszawa 2005
L.Slack ,, Czym jest wzornictwo- podręcznik projektowania “ , ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2007
A.C. Mandal ,,The Seated Man – Homo Sedens , Dafnia Publications, Denmark 1985
Cz.Mętrak ,, Meblarstwo “, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982
Jan Gehl ,, Życie między budynkami” , Wydawnictwo RAM, Kraków 2013
.J. Krawczyk ,, Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki ’’, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006

Czasopisma branżowe: „2+3D”, „DesignAlive”, „ICON”, Architektura Murator,
Strony WWW: www.designboom.com , www.dezeen.com , ww.archdaily.com, ,www.Contemporist.com, www.designattack.pl 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Warsztaty

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony 6 semestr 2 stopnia.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Niezależność

AW2-K01 (A2-K01)

Krytycyzm

AW2-K06 ( A2-K04)

Komunikacja społeczna

AW2-K08
umiejętności
opiskod

Umiejętności ekspresji artystycznej w zakresie sztuk projektowych i sztuk pięknych.

AW2-U01 ( A2-U11)

Umiejętności realizacji prac artystycznych w zakresie sztuk projektowych i sztuk pięknych.

AW2-U02 (A2-U12)

Umiejętności warsztatowe.

AW2-U06 (A2- U16)

Umiejętność pracy w zespole.

AW2-U15 (A2-U15)
wiedza
opiskod

Wiedza o realizacji projektów i prac w pokrewnych dyscyplinach artystycznych.

AW2-W05 (A2-W08)

Wiedza i rozumienie kontekstu sztuk projektowych

AW2-W08 (A2-W09)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9646