Katalog ECTS

Projektowanie architektury wnętrz II

Pedagog: prof. Remigiusz Grochal
Asystent/ci: mgr Beniamin Straszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wszystkie efekty kształcenia sprawdzanie są na zajęciach projektowych w trakcie konsultacji i korekt lub prezentacji z poszczególnych etapów. Student, który nie oddał pracy nie powinien zaliczyć przedmiotu, bez względu na wyniki pozostałych zaliczeń z kolejnych etapów pracy projektowej w trakcie semestru. Całościowa ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu. Ocena ta ma formę "binarną" ( zaliczenie/niezaliczenie ) oraz formę wybranego elementu z przyjętej wielowartościowej skali ocen ( ocena ze zbioru: 2,3,3.5,4,4.5,5,5.5 ).

opis przedmiotu

1. Cel poznawczy - student zdobywa „Wiedzę” w zakresie:

  • metodyki projektowania,
  • rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego,
  • zna rolę architekta w procesie realizacji projektu, realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych, standardów i norm technicznych związanych z dyscypliną architektoniczną oraz rozumie zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem osób w przestrzeniach o różnorodnym przeznaczeniu, metod edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych


2. Cel kształcący - studenci nabierają umiejętności w zakresie:

  •          definiowania i rozwiązywania złożonych problemów projektowych w wybranym obszarze sztuk projektowych
  •          samodzielnego podejmowania i uzasadniania decyzji projektowych mających wpływ na postać rozwiązania  oraz przewidywania ich konsekwencji
  •         świadomego wykorzystania właściwości materiałów w procesie tworzenia nastroju wnętrz, angażując zmysły w postrzeganie architektury
  •          dojrzałej postawy twórczej, umożliwiającej realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych

 

3. Cel praktyczny – student zdobywa kompetencje:

  •          posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu
  •         jest zdolny do wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk
skrócony opis przedmiotu

W II pracowni projektujemy architekturę, małą architekturę, wnętrza, elementy wnętrz oraz detale architektoniczne. Podstawą nauczania jest wiedza o kształtowaniu przestrzeni i formy architektonicznej w relacji do człowieka. Na tym etapie bardzo dużą uwagę przywiązujemy do formy zapisu projektowego wynikającego z gestu ręki oraz modelowania. W kolejnych etapach doceniamy przekład na zapis cyfrowy i sprawne wykorzystanie wszelkich dostępnych technologii.

Program pracowni zakłada zapoznanie studentów z elementami projektowania takimi jak: kształtowanie przestrzeni, proporcje i ich wzajemne relacje, materiał, faktura, światło, kolor, detal, problemy funkcji, charakter, ewentualne związki stylistyczne lub historyczne, stosunek do otoczenia. Umiejętność ich rozpoznawania i definiowania. Program pracowni preferuje analityczny proces projektowy oraz zapoznanie studentów z możliwościami wprowadzenia zmian łączących zagadnienia z różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy w opracowywanej przestrzeni. Projekty dotyczą otoczenia człowieka rozumianego jako wnętrze mieszkalne i użyteczności publicznej, miejsce pracy, miejsce odpoczynku, rekreacji.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia

Ćwiczenia projektowe realizowane samodzielnie. W ramach zajęć korekty i konsultacje realizowanych projektów. Konsultacje odbywają się grupach.
 
Celem jest:

- nauczenie świadomego zdobywania i wykorzystywania wiedzy z różnych obszarów nauk i        sztuk

- posługiwanie się narzędziami projektowymi

- samodzielne opracowanie dokumentacji projektowej

- umiejętność prezentacji projektowej

zakres tematów

Realizowane projekty dotyczą otoczenia człowieka rozumianego jako wnętrze mieszkalne i użyteczności  publicznej, miejsce pracy, miejsce odpoczynku, rekreacji. W semestrze wydawane jest zadanie wprowadzające – 2 – tygodniowe związane z głównym tematem semestralnym oraz główne zadanie projektowe kończące całościową pracę w semestrze.

Tematy dotyczą realnej przestrzeni, konkretnych miejsc wymagających interwencji projektowej. Odnoszą się do miejsc i zdarzeń prowokujących studentów do podejmowania poprawnych decyzji projektowych, oraz pobudzających kreatywność w zakresie projektowania architektury i architektury wnętrz.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

-  NEUFERT E., Neufert.Podręcznik Projektowania Architektoniczno – Budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa, ISBN:83-213-4265-5,

 -  RASMUSSEN S.E.,  Odczuwanie architektury,  wydawnictwo Murator, Warszawa

 -  ZUMTHOR P. ,  Myślenie Architekturą,  wydawca: Birkhäuser GmbH                                                  

 -  NORBERT-SHULTZ CH.,  Bycie, przestrzeń i architektura, wydawnictwo Murator,W-w

 -  PALLASMAA J.,  Oczy Skóry,  wyd. john wiley & sons, 2005

 -  HALL E.,  Ukryty wymiar,  Anchor Books, 1996  

 -  SZPARKOWSKI Z.: 1993, Zasady kształtowania przestrzeni i formy architektonicznej., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa  

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenia studiów licencjackich, oraz przejście przez rekrutację na Wydziale Architektury   i Wzornictwa Akademii sztuk Pięknych w Gdańsku.

założenia wstępne

Kurs zakłada, że jego uczestnik posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje wynikające ze studiów licencjackich w dyscyplinie tzw. sztuk projektowych.

Znajomość rysunku technicznego, umiejętność zdobywania, gromadzenia i w świadomego interpretowania informacji znajomość pojęć procesu projektowego, wyodrębnianie jego elementów i na podstawie tej wiedzy zaplanowanie następujących po sobie etapów pracy projektowej

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu; AW2 – K02

jest zdolny do wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk; AW2 – K06

umiejętności
opiskod

- cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych - AW2 - U01

 -  potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w wybranym obszarze sztuk projektowych (projektowanie wystawiennictwa, projektowanie scenografii, projektowanie mebli itd.) - AW2 - U02

 - potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje - AW2 - U03

- posiada umiejętność świadomego wykorzystywania właściwości materiałów w procesie tworzenia nastroju wnętrz, angażując zmysły w postrzeganie architektury - AW2 - U05

wiedza
opiskod

– posiada wiedzę dotyczącą metodyki projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu projektowego, zna rolę architekta w procesie realizacji projektu - AW2 - W05

- posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych - AW2 - W06

-posiada wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych - AW2 -W07

- ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z dyscypliną architektoniczną oraz rozumie zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem osób w przestrzeniach o różnorodnym przeznaczeniu - AW2 - W17Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9647