Katalog ECTS

Prawo budowlane

Pedagog: mgr Piotr Tołkin

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną na podstawie prawnej analizy wybranego projektu
skala ocen: 2, 3, 3.5, 4, 4,5, 5

 

opis przedmiotu

Wykłady mają na celu przypomnienie i rozszerzenie zakresu aspektów prawnych projektowania z e szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących architektury wnętrz. Po cyklu czterech wykładów, opracowywana jest analiza projektu aktualnie opracowywanego lub innego wybranego przez studenta projektu pod względem zastosowania warunków technicznych i zgodności z prawem budowlanym. Praca pisemna i rysunkowa jest konsultowana na bieżąco z prowadzącym zajęcia.

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

umiejętność posługiwania się ustawą prawo budowlane i warunkami technicznymi, znajdowanie potrzebnych projektantowi wiadomości, nabycie umiejętności elastycznego dostosowania się do istniejących przepisów prawa budowlanego, prawidłowej interpretacji przepisów i uświadomienie sobie potrzeby stałej kontroli zmian w prawodawstwie, a w szczególności odpowiedzialności zawodowej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykład, konsultacje

zakres tematów

Ustawa- Prawo budowlane, rozporządzenie-Warunki teczniczne jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Ustawa- Prawo budowlane, rozporządzenie-Warunki teczniczne jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

bez wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Bez wymagań

założenia wstępne

bez wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

zna specyfikę stosunku cywilnoprawnego i administracyjnego. Rozumie teorię umów oraz sposoby ich zawierania

AW2-K10, A2-K06
umiejętności
opiskod

posiada umiejętności zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji złożonych prac projektowych i umiejętność ciągłego jego rozwijania oraz dostosowywania do zmieniających się potrzeb, możliwości i wyzwań

AW2-U014, A2-U16
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z dyscypliną architektoniczną oraz rozumie zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem osób w przestrzeniach o różnorodnym przeznaczeniu

AW2-W17, A2-W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9656