Katalog ECTS

Laboratorium antropologiczne

Pedagog: dr Monika Zawadzka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez ustalenie oceny końcowej na podstawie ocen cząstkowych, na które wpływają: jakość 4 zadań (prezentowanych publicznie), terminowość ich wykonania, aktywny udział w zajęciach oraz obecność (każdemu przysługują dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Wykonanie przez studenta/studentkę zadań zakłada konieczność praktycznego działania i zaangażowania emocjonalnego oraz szukania własnych, twórczych rozwiązań. Skończone zadania będą prezentowane publiczne, co wymaga przygotowania efektownego materiału audio-wizualnego i werbalnego scenariusza wystąpienia.

opis przedmiotu

Przedmiot prezentuje metody i techniki badań antropologicznych oraz omawia możliwe sposoby ich użycia przez projektanta/projektantkę dla uzyskania nowych danych przydatnych w dalszym procesie projektowym. Zajęcia posiadają charakter teoretyczno-praktyczny i są prowadzone w formie wykładu oraz warsztatu.

Tematyka wykładów dotyczy wybranych narzędzi i procedur antropologicznego warsztatu badawczego, takich jak budowa kwestionariusza, sposoby przeprowadzania wywiadu, prowadzenia obserwacji w terenie, sporządzania notatki badawczej oraz zbierania materiału źródłowego w formie wizualnej i dźwiękowej. Zajęcia służą poszerzeniu aparatu pojęciowego nauk projektowych, i wyłonieniu kategorii badawczych, używanych w „terenie”.

Część praktyczna zajęć ma formę warsztatu, którego celem jest wykonanie wstępnej analizy określonego przedmiotu badań za pomocą obserwacji terenowej oraz zebranie materiału źródłowego w formie wizualnej i dźwiękowej, a następnie wykonanie projektu kwestionariusza oraz przeprowadzenie krótkich wywiadów-rozmów z respondentami. Efekty pracy części warsztatowej będą przedstawione w formie publicznej prezentacji na zakończenie kursu.

1. Cel poznawczy: Studenci uzyskują podstawową wiedze na temat pracy metodą antropologiczną, w tym prowadzenia obserwacji, projektowania kwestionariusza, przeprowadzenia wywiadów-rozmów oraz porządkowania i analizy zebranych danych. Studenci poznają etyczną oraz psychiczną stronę pracy z klientem – późniejszym potencjalnym użytkownikiem ich projektów.

2. Cel kształcący: Uwrażliwienie na kontakt z drugą osobą poprzez obserwację, słuchanie, rozmowę ukierunkowaną na badane zagadnienie oraz realne doświadczanie zróżnicowania pragnień i potrzeb ludzi. Ukazanie szerokiego kontekstu wypowiedzi oraz współistnienia stanowisk opozycyjnych – zarówno w przeprowadzonych wywiadach, jak i w studiowanych tekstach. Inspirowanie do stałego samokształcenia poprzez lekturę tekstów profesjonalnych.

3. Cel praktyczny: Przeprowadzenie obserwacji terenowej wraz z tworzeniem notatek badawczych, sporządzanie dokumentacji audio-wizualnej, projektowanie i przeprowadzanie wywiadów, porządkowanie oraz analiza zebranych nowych danych do dalszych faz projektowych.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, warsztat praktyczny realizowany w terenie

zakres tematów

badania terenowe, antropologia wizualna, antropologia dźwięku, obserwacja uczestnicząca, obserwacja nieuczestnicząca, notatka badawcza, kwestionariusz, wywiad, analiza zebranego materiału źródłowego

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

M. Auge; Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN 2010.

A. Barnard; Antropologia, PIW, Warszawa 2006.

M. Boguni-Borowska, P. Sztompka (red.); Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Znak, Kraków 2012.

A. De Botton; Architektura szczęścia, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2010.

D. Czaja (red.); Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.

N. Denzin, Y. Lincoln (red.); Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

M. Frąckowiak, K. Olechnicki (red.); Badania wizualne w działaniu, Bęc Zmiana, Warszawa 2011.

M. Krajewski (red.); Nie-widzialne miasto, Bęc Zmiana, Warszawa 2012.

M. Merleau-Ponty; Fenomenologia percepcji, Aletheia, Warszawa 2001.

J. Pallasmaa; Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, Kraków 2012.

R. Shusterman; Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, Universitas, Kraków 2010.

F. Springer; Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.

R. Sulima; Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

B. Świątkowska (red.); Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, Bęc Zmiana, Warszawa 2011.

B. Walczak; Antropolog jako Inny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.

P. Zumthor; Myślenie architekturą, Karakter, Kraków 2010.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczone poprzednie semestry

założenia wstępne

umiejętność czytania w języku angielskim

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zna rolę jaką w tym procesie odgrywa samokształcenie przez czytanie tekstów profesjonalnych. 

AW2-K01
umiejętności
opiskod

Ma opanowane metody zdobywania i analizy danych dotyczących funkcjonowania współczesnego człowieka, działającego w złożonych kontekstach przestrzennych i kulturowych. 

Jest zdolny/zdolna do syntezowania i interpretowania informacji z różnych dziedzin dotyczących szeroko rozumianej kultury współczesnej – tworząc sobie własną bazę do dalszej pracy projektowej. 

Opracował/opracowała i przeprowadził/przeprowadziła, przy użyciu technik multimedialnych, publiczne prezentacje realizowanych zadań praktycznych.

AW2-U09, AW2-U12, AW2-U17
wiedza
opiskod

Ma świadomość szerokiego kontekstu kulturowego i społecznego w jakim współcześnie działa człowiek oraz zna interdyscyplinarną perspektywę w jakiej funkcjonują sztuki projektowe. 

Zna i przećwiczył/przećwiczyła zastosowanie w praktyce narzędzi i technik badawczych, charakterystycznych dla antropologii kulturowej, takich jak antropology at home, obserwacja terenowa, wywiad antropologiczny czy analiza audio-wizualna miejsca. 

Posiada wiedzę o teoretycznych i kulturowych kontekstach procesu projektowania. 

AW2-W09, AW2-W12, AW2-W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9659