Katalog ECTS

Projektowanie architektury wnętrz III

Pedagog: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
Asystent/ci: mgr Daria Bolewicka

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1/
Student samodzielnie określa zagadnienie poruszane w podejmowanej przez siebie pracy projektowej. Zakres i miejsce projektowania określane są pod opieką prowadzącego.
Wymagany jest tak zwany „opis pracy”. Opis ten powinien mieć charakter eseju i musi być bezpośrednio powiązany z pracą. Powinien on narastać wraz z postępem pracy projektowej.
Poruszane zagadnienie powinno być kontynuacją obszaru poruszanego przez studenta w semestrze zimowym.
2/
Na tle wyżej opisanej zasady studenci poszukują swojej indywidualnej drogi, metody projektowania stosownej tylko dla określonego tematu, bądź będącej holistycznej, czyli otwierającej sposób rozumienia architektury (architektury wnętrz) przez studenta.
3/
Technika i metoda pracy zależna od autora. Każdy student powinien wypracować własny styl pracy.
Ponadto odbywają się zadania o charakterze warsztatowym (projekty badawcze).
4/
Prowadzone seminaria służą sprowokowaniu wyzwolenia własnego poglądu na architekturę, wyodrębnieniu zakresu szczególnych zainteresowań poszczególnych studentów w kontekście zbliżającego się dyplomu magisterskiego.
5/
Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia. Także uczestniczenie w zajęciach i wypełnianie zakresu powierzonych prac oraz sposobów ich realizacji.
6/
Na ocenę główny wpływ mają:
a/ świadomość projektowa (świadomy dobór i prowadzenie pracy oraz konsekwencja w działaniach twórczych),
b/ kreacja projektowa,
c/ sposób zapisu i podania pracy,
d/ poprawność projektowa.
11/
Praca w semestrze jest oceniana na podstawie prezentacji całości projektu (jago uwarunkowań oraz przebiegu) na forum pracowni – egzamin.

Pracę należy przestawić zgodnie z wymogami każdorazowo podanymi w treści zadania, wraz z jej zapisem elektronicznym.

opis przedmiotu

Architektura wnętrz rozpoczyna się od centrum, którym jest człowiek. Bezpośrednio dotyka ciała człowieka. Ale, porusza także psychikę i ducha. Następnie zakreśla coraz to szersze kręgi, nieomal całkowicie wypełniając naszą przestrzeń.

III Pracownia Architektury Wnętrz – desired design.
Zajmujmy się architekturą pragnień, poszukiwań. Można by ja określić jako architekturę alternatywną. Oznacza to, że będziemy zobligowani do poszukiwania – odkrywania nowych – nieszablonowych możliwości form i efektów projektowania.
Pracownia ukierunkowana jest na rozwijanie indywidualizmu twórczego.

 

Założeniem, prowadzących pracownię jest dążenie do realizacji zamierzeń twórczych studentów.
Cele:
Oczekiwanym poziomem osiągniętej przez studentów dojrzałości twórczej jest umiejętność określenia przez studentów swojego celu, dotyczącego samodzielnie wybranego przez nich obszaru zagadnienia i miejsca jego realizacji. Wspomniany cel (obszar indywidualnych poszukiwań) muszą być powiązany z odpowiedzialnością za stan otaczającej nas przestrzeni.
W efekcie studenci muszą potrafić określić swój stosunek do projektowania architektury wnętrz, a także do określonego miejsca i przestrzeni.
Wynik tych poszukiwań będzie wymagał nie tylko zapisu w formie projektu, ale także formułowania tekstu wyjaśniającego przyjęte założenia o charakterze eseju.
Studenci powinni nie tylko świadomie określać swoje preferencje projektowe, ale także są zobligowani do poszukiwania, alternatywnego sposobem zapisu projektu koncepcyjnego.
Żeby realizować powyższe założenia studenci będą musieli również wejść w rytm pracy o charakterze naukowo-badawczym.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe wsparte seminariami i konsultacjami ukierunkowanymi na indywidualny charakter projektu. Wymagana jest praca w technikach 3D, w oparciu o modelowanie, makietowanie szczególnie manualne.

zakres tematów

1/
W zakres wchodzi ćwiczenie projektowe. W ramach jego opracowuje się temat wparty o zagadnienie z obszaru projektowania (projektowy problem), który studenci sami określają i do którego muszą znaleźć odpowiednie miejsce.
W innym wariancie mogą dowodzić uniwersalności przyjmowanych założeń projektowych, które pozwalają rozpatrywać projekt w kontekście jakiejś ogólnej kategorii miejsc, albo poza istotą miejsca.
(Kontynuacja zasadniczej drogi poszukiwań z semestru zimowego.)
2/
Preferowane jest projektowanie w technikach 3D, w oparciu o modelowanie, makietowanie – szczególnie manualne.
3/
Seminaria podbudowujące świadomość wyboru tematu i zakresu działania.
4/
Dodatkowe warsztatowe ćwiczenia projektowe wykonywane podczas zajęć w pracowni pod opieką prowadzącego zajęcia.
4/
Prezentacja projektu na forum pracowni - egzamin

sposób zaliczenia zaliczenie; egzamin;
literatura

literatura Zumthor P., „Myślenie architekturą.”, przeł. Artur Kożuch, Wyd. Karakter, Kraków 2010,
Pallasmaa J., „Oczy skóry.” Instytut Architektury 2012, ISBN: 978-83-63786-01-4
Giedion S., „Czas, przestrzeń i architektura.” , przeł. J. Olkiewicz, Warszawa 1968: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Tuan Yi-Fu, „Przestrzeń i miejsce.”, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987: Państwowy Instytut Wydawniczy
Le Corbusier, “W stronę architektury” (Tytuł oryginalny: Vers une architecture), Wydawca Centrum Architektury, Warszawa 2012r
Springer F. „Źle urodzone.”, Karakter 2011, ISBN 97883-62376-124
Springer F. „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenah.” Karakter 2013, ISBN 978-83-62376-24-7
Rybczyński W., „Dom. Krótka historia idei.”, przeł. K. Husarska, Gdańsk - Warszawa 1996: Wydawnictwo Marabut ISBN 8385893350 / 8386857021
.Kołakowski L., „Cywilizacja na ławie oskarżonych., [w]: Moje słuszne poglądy na wszystko.”, Kraków 2000: Wydawnictwo Znak
André Malraux, „Muzeum wyobraźni” - Studia Estetyczne T. XV, (str. 132) – Warszawa 1978.
Eliade M., „Sacrum i profanum.”, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
Eliade M., „Świat, miasto, dom.”, [w]: Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje. Przeł. I. Kania, Kraków 1992: Oficyna Literacka
Vittino G., „Koniec nowoczesności”, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2006.
Cezary Wąs, „Antynomie współczesnej architektury sakralnej.”, Muzeum Architektury we Wrocławiu Wrocław 2008, ISBN 978-83-89262-45-5

Polecane czasopisma branżowe:
Autoportret. Czasopismo o dobrej przestrzeni. / Archivolta / Detail / Domus / A&B / l Architecture d'Aujourd'hui

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

ukończony I sem. studiów II stopnia na Kierunku Architektury Wnętrz

założenia wstępne

Oczekiwane jest doświadczenie w modelowaniu i makietowaniu odręcznym oraz modelowaniu komputerowym 3D. Student powinien posiadać umiejętność posługiwania się programem komputerowym pozwalającym na wykonywanie rysunków projektowych oraz technik odręcznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

AW2-U01 / A2-U11
cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych
AW2-U04 / A2-U17
potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
AW2-U14 / A2-U16
posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji złożonych prac projektowych i umiejętność
ciągłego jego rozwijania oraz dostosowywania do zmieniających się potrzeb, możliwości i wyzwań

wiedza
opiskod

AW2-W11 / A2-W11
ma wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają na strukturę i postać projektowanych procesów i obiektów
AW2-W13/ A2-W10 ; A2-W11
dysponuje wiedzą o teoretycznych i kulturowych uwarunkowaniach projektowania i potrafi tę wiedzę wykorzystać przy
realizacji prac w wybranych obszarach sztuk projektowych.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9663