Katalog ECTS

Projektowanie architektury wnętrz I

Pedagog: dr hab. Beata Szymańska
Asystent/ci: mgr inż. arch. Paweł Czarzasty

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność i zaangażowanie w procesie projektowania w ciągu całego semestru. Zrozumienie problemu projektowego, umiejętność analizowania problemu i wyciąganie wniosków, zdolność samodzielnego formułowania problemu, kreatywność projektowania, graficzne i audiowizualne opracowanie projektu

  1. wymagania minimalne

    Praca projektowa na poziomie kwalifikującym ją do publicznej prezentacji na przeglądzie , wystawie ASP w Gdańsku

  2. wymagania rozszerzone

    Zrozumienie postawionego problemu, wykonanie analizy. Interesująca odpowiedź projektowa pod względem zastosowanych rozwiązań. Wrażliwość na formę, zestawienie materiałów i inne walory estetyczne projektowanej przestrzeni. Zrozumienie hierarchii ważności rozwiązywanych problemów z uwzględnieniem warunków ekonomicznych, geograficznych, kulturowych. Zrozumiały, interesujący przekaz graficzny projektu wyjaśniający istotę poruszanego problemu.

  3. wymagania maksymalne

    Pogłębiona analiza z opracowaniem wniosków i ciekawą autorską oceną. Ponadprzeciętne rozwiązania projektowe spełniające założenia projektowe, uprawniające do wysłania pracy na konkurs i prezentowania jej na ogólnopolskich i zagranicznych wystawach. Profesjonalna prezentacja w postaci plansz, prezentacji cyfrowej i wypowiedzi ustnej.

opis przedmiotu

Głównym zadaniem programowym pracowni jest poszukiwanie komfortu w zaprojektowanej przestrzeni, zarówno prywatnej, jak i publicznej. Na sposób organizacji przestrzeni architektonicznej ma wpływ wszelaka działalność człowieka, która uzależniona jest od czynników społecznych, kulturowych, ekonomicznych, geograficznych i funkcjonalnych. Czynniki te są przedmiotem analizy w procesie projektowania, do której zobowiązani są studenci pracowni.

Celem wspólnej pracy jest zdobycie umiejętności projektowania miejsc życia człowieka, w których nie pomija się znaczenia symbolicznego i emocjonalnego, ważności usytuowania, hierarchii oraz wzajemnych relacji wszystkich elementów składających się na powstanie architektury. Program pracowni jest zachętą do przyjęcia przez studentów takich postaw i zasad, aby były one zgodne z systemem wartości opartym na odpowiedzialności i powinności moralnej wobec przyszłych użytkowników, środowiska, dziedzictwa i kultury.

skrócony opis przedmiotu

Koncentracja pracy nad pytaniem „dlaczego”? Przygotowanie treści zadań inspirujące do szukania odpowiedzi na pytania: Dlaczego zajmuję się tym problemem? Dlaczego pracuję w taki a nie inny sposób? Co chcę osiągnąć? Prezentacja różnych modeli pracy. Zwiększenie świadomości stosownie użytych form, środków, materiałów w określonym kontekście architektonicznym.

sposób realizacji przedmiotu

Efekt końcowy pracy to: prezentacja projektu w formie wydruku oraz zapisu cyfrowego, której zawartość stanowią: opis, szkice, rysunki techniczne, model przestrzenny, wizualizacje, ustna wypowiedź autora opisująca koncepcję.

zakres tematów

Przestrzeń publiczna i prywatna

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:

Bauman Z., Globalizacja, przeł E.Klekot, Warszawa 2000: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Calvino I., Niewidzialne miasta, preł. A. Kreisberg, Warszawa 1975: Wydawnictwo Czytelnik.

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie, przeł. M. Pąkcińska, Warszawa 1960.

Eco U., Pejzaż semiotyczny, przeł, A. Weinsberg, Warszawa 1972: Państwowy Instytut Wydawniczy

Eco U., Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg i P. Bravo, Warszawa 1996: Wydawnictwo KR.

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, przeł. M.Motak, M.A. Urbańska, Toruń, Wrocław 1999: Wydawnictwo VIA.

Kaku M., Hiperprzestrzeń, przeł. E.L. Łukas i B. Bieniok, Warszawa 1999: Wydawnictwo Pruszyński i S-ka.

Krassowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, tom I, II, III, IV, Warszawa 1989: Wydawnictwo Arkady.

Krassowski W., Piękno, sztuka, architektura, Architektura 1982 nr 4.

Krenz J., Architektura znaczeń, Gdańsk 1997: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej .

Kubler G., Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1970

Levinas E., Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998: Wydawnictwo Naukowe PWN

Maeterlinck M., Życie przestrzeni, przekł. F. Mirandola, Kraków 1994: Wydawnictwo Sapientia.

Norberg-Schulz Ch., Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa 2002: Wydawnictwo Murator

Tatarkiewicz W., Dzieje szczęściu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, Warszawa 1988: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ward B., Dom człowieka, przeł. T. Zalewski, K. Murawska, Warszawa 1983: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Alexander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., King I., Angel S., A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction, New York: Oxford University Press 1977 (fragmenty w przekł. J. Zielonki: Język wzorów, “Zeszyt Architektury Polskiej” 1987, nr 5 (23).

Eliade M., Świat, miasto, dom, w: tegoż, Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, przeł. I. Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1992.

Giedion S., Czas, przestrzeń i architektura, przeł. J. Olkiewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe1968.

Hall E., Bezgłośny język, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987.

Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, przeł. K. Husarska, Gdańsk – Warszawa: Wydawnictwo Marabut 1996.

Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury, przeł. Barbara Gadomska, Warszawa: Wydawnictwo Murator 1999.

Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987.

Broudel F. Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, przeł. M. Boduszyńska- Borowikowa, B. Kuchta, A. Szymanowski, Warszawa: Wydawnictwo Volumen 1994.

Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł.   P. Salwa, J. Ugniewska, Warszawa: Czytelnik 1999.

 

Literatura uzupełniająca:

Leśniakowska M., Co to jest Architektura?, Warszawa 1996: Agencja Kanon

Trzeciak P., Historia, psychika, architektura, Warszawa 1988: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Włodarczyk J.A., Żyć znaczy mieszkać, Warszawa-Kraków 1997: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vigarello G., Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1996: Wydawnictwo W.A.B.

Zumthor P., Życie rodzinne w Holandii w czasach Rembrandta, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1965: Państwowy Instytut Wydawniczy

Braudel F., Kultura materialna, gospodarcza i kapitalizm XV–XVIII w. Struktury codzienności, przeł. M. Ochab, P. Graff, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992.

Eliade M., Sacrum. Mit. Historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1993.

Heidegger M., Budować, myśleć, mieszkać, przeł. A. Morawińska, Warszawa: Czytelnik 1987.

Huizinga J. H., Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996.

Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, w: Moje słuszne poglądy na wszystko,Kraków: Wydawnictwo Znak 2000

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Studia I stopnia

założenia wstępne

Nie dotyczy

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- buduje wewnętrzną motywację do samodzielnego podejmowania wyzwań w pracy projektowej wymagających podnoszenia własnych kwalifikacji oraz stymulowania rozwoju innych osób

AW2-K01(A2-K01)

- posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu

AW2-K02(A2-K02)

- jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia umożlwiającej podejmowanie działań w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

AW2-K03(A2-K02)

- jest zdolny do wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk

AW2-K06(A2-K04)

- posiada popartą doświadczeniem umiejętność inicjowania i optymalnego organizowania pracy zespołowej

AW2-K07(A2-K05)
umiejętności
opiskod

- cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych

AW2-U01(A2-U11)

- potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w wybranym obszarze sztuk projektowych (projektowanie wystawiennictwa, projektowanie scenografii, projektowanie mebli itd.)

AW2-U02(A2-U12)

- potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania oraz umie przewidzieć ich konsekwencje

AW2-U03(A2-U13,A2-U14)

- potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu

AW2-U04(A2-U17)

- posiada umiejętność świadomego wykorzystywania właściwości materiałów w procesie tworzenia nastroju wnętrz, angażując zmysły w postrzeganie architektury

AW2-U05(A2-U16)

- posiada umiejętność rozpoznawania to posiada tożsamości miejsca jako podstawy stanowiącej tło dla prezentowanych idei projektowych

AW2-U06(A2-U16)

- uzyskał zdolność do refleksji nad warstwą znaczeniową formy architektonicznej i nad rolą symbolu zawartego w projektowanych obiektach, pozwalających na świadome budowanie ładu wizualnego

AW2-U07(A2-U16)

- ma opanowane metody służące analizie funkcjonowania współczesnego człowieka, osadzonego w realiach przestrzennych i kulturowych, tworzących kontekst dla wieloaspektowych rozwiązań projektowych

AW2-U09(A2-U16)

- osiągnął zdolność widzenia umożliwiającego pogłębioną percepcje miejsc, sprzyjającą tworzeniu sekwencji zintegrowanych, stanowiących projekt wnętrz

AW2-U10(A2-U16)

- posiada umiejętność syntezowania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu zbudowania teoretycznych założeń podejmowanych prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych

AW2-U12(A2-U16)

- zdobył umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin, potrafi kierować pracami zespołu realizującego prace projektowe

AW2-U15(A2-U15)

- posiada umiejętność publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz poddania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny i ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli

AW2-U17(A2-U18, A2-U20)
wiedza
opiskod

- posiada wiedzę dotyczącą metodyki projektowania, rozumie pojęcie i uwarunkowania procesu, zna rolę architekta w procesie realizacji projektu

AW2-W05(A2-W08)

- ma wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają na strukturę i postać projektowanych procesów i obiektów

AW2-W11(A2-W11)

- rozumie formy komunikowania przejawiające się poprzez kształtowanie przestrzeni, której wymiarami są: dystans przestrzenny

AW2-W14(A2-W11)

- ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z dyscypliną architektoniczną oraz rozumie zasady bezpieczeństwa związane z przebywaniem osób w przestrzeniach o różnorodnym przeznaczeniu

AW2-W17(A2-W11)

- zna i rozumie ograniczenia wynikające z technologii produkcji oraz odpowiedzialności projektanta i potrafi, rozumiejąc te ograniczeni, być kreatywnym i zachować niezależność swoich idei

AW2-W22 (A2-W12)

- zna metody wiązania własnego procesu twórczego z wybranymi teoriami w architekturze

AW2-W23(A2-W12)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9666