Katalog ECTS

Architektura spektaklu i scenografia

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska
Asystent/ci: dr hab. Grażyna Kilarska

Pole Opis
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania


Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia, poprzez realizację zadań projektowych (zgodnie z ich założeniami) przewidzianych na dany semestr z wynikiem pozytywnym, w wymaganych terminach.

Pod uwagę brane jest także uczestnictwo w zapowiedzianych przeglądach i wykładach, a także obecność na zajęciach oraz wykonanie zadań uzupełniających: przygotowanie referatów i ich prezentacji na podstawie lektur i materiałów wymaganych w danym semestrze.

 

opis przedmiotu


Scenografia jako interdyscyplinarna dziedzina sztuki, posługuje się sugestywnym układem obrazów tworzących spektakl / performans, a przestrzenna relacja sceny i widowni jest jednym ze środków wyrazu, obok precyzyjnie dobranej materialnej struktury spektaklu, barwy czy natężenia światła. Krytyczny namysł, zarówno nad tradycyjnymi konwencjami, jak i współczesnymi praktykami teatralnymi, determinuje sposób odbioru spektaklu od tradycyjnie rozumianej przestrzeni teatralnej po poszerzenie domeny scenografii o działania performatywne w przestrzeniach poza teatrem. Wymaga to nabycia specjalistycznych umiejętności warsztatowo-technicznych związanych z teatrem, jego tradycją i funkcjonowaniem współcześnie.


Dla studentów studiów II stopnia przez III semestr, proponowany jest program poszerzający wiadomości nabyte podczas II semestru o umiejętności kształtowania architektury spektaklu poza budynkiem teatralnym. Ugruntowana znajomość wzajemnych zależności elementów architektonicznych w obrębie infrastruktury technicznej budynku teatru i poszerzenie domeny scenografii poprzez działania performatywne w przestrzeniach nieteatralnych tj. hale fabryczne, miejskie place i ulice pozwala decydować o układzie sceny i widowni, o tym, co jest widziane oraz jak jest widziane. Nieograniczona murami budynku teatru instalacja obiektów, projekcja obrazów czy dystrybucja dźwięków pozwoli na badanie zakresu percepcji widowiska.Świadome użycie elementów techniki sceny i stworzenie zmieniającej się w czasie kompozycji przestrzennej, według aktualnych trendów artystycznych i intelektualnych w obszarze teatru i sztuk performatywnych, pozwoli uzyskać studentowi zamierzony efekt.


Poznanie przebiegu procesu projektowego i realizacji scenografii, min. przez wizyty na zapleczach scen teatrów i w warsztatach teatralnych, pozwoli studentom zdać sobie sprawę ze złożoności produkcji teatralnej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykłady wprowadzające w konkretne zagadnienia,
ćwiczenia z wykreślania planów sceny,
zajęcia projektowe-omówienia i korekty zadanych tematów,
analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc),


wycieczki dydaktyczne: wizyty na zapleczach scen i w warsztatach teatralnych to możliwość poznania przestrzeni teatralnej i techniki sceny, zaprezentowania technologii oświetleniowej, omówienia przebiegu procesu realizacji scenografii.

zakres tematów

budowa przestrzeni teatralnej poza budynkiem teatru,

technika sceny (różne typy scen),

zasady komponowania przestrzeni scenicznej w zależności od układu sceny i widowni,

współczesne tendencje i twórcza ich interpretacja,

normy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w teatrze, przebieg cyklu projektowego i realizacji scenografii,

projektowanie kostiumów,

sposoby tworzenia iluzji przestrzeni w zależności od typu sceny (światło, projekcje,posługiwanie się formami multimedialnymi w oparciu o animację komputerową czy montaż filmowy )

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:

Boucher Francois, Historia mody, Arkady Brown
John Russell (red.), Historia teatru, Warszawa 1999
Gutkowska-Rychlewska Maria, Historia ubiorów, Ossolineum, 1968
Nicoll Allerdice, Historia dramatu, PIW 1959
Pavis Patrice, Słownik terminów teatralnych, Ossolineum, 1993
Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, PIW, 1977
Strzelecki Zenobiusz, Konwencje scenograficzne, Arkady, 1973

Literatura obowiązująca w I semestrze:
-tekst dramatu aktualnie opracowywanego na zajęciach

Braun Kazimierz, Przestrzeń teatralna, PWN 1982

Obracaj Piotr, Sztuka teatru a ewolucja architektury scenicznej: od wzorów ateńskich po światową standaryzację włoskiej sceny barokowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007

Brook Peter, Pusta przestrzeń, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1981

Craig Gordon, O sztuce teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1964

Grotowski Jerzy, Ku teatrowi ubogiemu, Instytut im.J.Grotowskiego 2007

Tyszka Juliusz (red.), Teatr w miejscach nieteatralnych, Wyd. Fundacji Humaniora 1998


dla zainteresowanych:
-czasopisma związane z teatrem: Teatr, Didaskalia, Notatnik teatralny, Scena, Dialog

-wydawnictwa albumowe dotyczące historii i współczesności teatru

-dokumentacje filmowe spektakli

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony II sem. studiów na kier.Architektura Wnętrz.Zaliczony II sem.w Pracowni Scenografii.

założenia wstępne

Zainteresowanie teatrem oraz sztukami wizualnymi i performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

_posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu.

AW2-K02 // A2-K02

_jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia umożliwiającej podejmowanie działań w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji. A2-K02

AW2-K03 // A2-K02

_działa świadomie i potrafi wpływać na działania innych stosując wiedzę z zakresu psychologii i własnego doświadczenia, co jest istotne w złożonym procesie realizacji spektaklu teatralnego.

AW2_K04 // A2-K03
umiejętności
opiskod

_cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizowanie własnych koncepcji projektowych i artystycznych. Rozumienie potrzeby komunikowania poprzez teatr i sztuki performatywne idei i wartości uznawanych przez projektanta za istotne.

 

AW2_U01 // A2-U11

_posiada umiejętność modyfikowania i wariantowania rozwiązań w celu odnajdywania właściwych współzależności pomiędzy składowymi ostatecznego rozwiązania.A2-U16

AW2-U11 // A2-U16

_zdobył umiejętność współdziałania w zespole i komunikowania się z ekspertami z innych dziedzin, co jest przydatne przy realizacji spektaklu. Współpraca z innymi osobami wynika z przebiegu procesu projektowania scenografii (reżyser, dramaturg) i realizacji spektaklu teatralnego (aktorzy, zespół techniczny).

AW2_U15 // A2-U15
wiedza
opiskod

_ma wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają one na kształtowanie struktury przestrzeni teatralnej i projektowanie obiektów widowiskowych

AW2-W11 // A2-W11

_rozumie formy komunikowania przejawiające się poprzez kształtowanie przestrzeni teatralnej , której istotnymi wymiarami są: dystans przestrzenny między nadawcą i odbiorcą, związana z tym wielkość widowni, poza ciała oraz jego orientacja w przestrzeni sceny

AW2-W14 // A2-W11

_ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z architekturą teatralną oraz rozumie zasady bezpieczeństwa związane z techniką sceny oraz przebywaniem osób w przestrzeniach o różnorodnym przeznaczeniu. 

AW2-W17 // A2-W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 120 13 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9676