Katalog ECTS

Projektowanie architektury wnętrz III

Pedagog: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
Asystent/ci: mgr Daria Bolewicka

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Praca w semestrze III wymaga od studenta większego wkładu pracy własnej prowadzącej w kierunku samodzielnego podejmowania decyzji projektowych. Prowadzący pomaga bardziej w osiąganiu samodzielności niźli w podejmowaniu konkretnych decyzji projektowych.
1/
Student samodzielnie określa tytuł oraz zagadnienie poruszane w podejmowanej przez siebie pracy (dyplom magisterski). Zakres i miejsce projektowania określane są pod opieką prowadzącego.
2/
Wymagany jest konspekt pisemnej pracy magisterskiej oraz konspekty poszczególnych jej rozdziałów. Konspekty przygotowywane w zakresie podanym praz prowadzącego zajęcia.
2/
Oczekuje się podania wstępnego projektu związanego z pracą dyplomową obejmującego całość jago zakresu.
Oczekuje się, że studenci projektują na modelach przestrzennych – głównie manualnych.
3/
Studenci zobowiązani są brać udział w seminariach dyplomowych organizowanych w pracowni. Podczas seminariów dzielą się między sobą nabytymi doświadczeniami. Służą one także sprowokowaniu wyzwolenia własnego poglądu na architekturę, wyodrębnieniu zakresu zainteresowań poszczególnych dyplomantów (gruntowanie świadomości i dojrzałości twórczej).
4/
Na tle wyżej opisanego planu działania studenci poszukują swojej indywidualnej drogi, metody projektowania stosownej tylko dla określonego tematu, bądź będącej holistycznej, budującej metodę niezależną od tematu i lokalizacji.
5/
Określenie przyjętego sposobu pracy, wraz z jego umotywowaniem, jest obowiązkiem studenta. Niniejsza deklaracja stanowi element poszukiwania autorskiego osądu na temat architektury, architektury wnętrz (designu), a także budowania świadomości twórczej.
6/
Technika i metoda pracy zależna od autora.
7/
Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia. Także uczestniczenie w zajęciach i wypełnianie zakresu powierzonych prac (zadań) oraz sposobów ich realizacji.
8/
Na ocenę główny wpływ mają:
a/ świadomość projektowa (świadomy dobór i prowadzenie pracy oraz konsekwencja w działaniach twórczych),
b/ kreacja projektowa,
c/ sposób zapisu i podania pracy,
d/ poprawność projektowa.
11/
Praca w semestrze jest oceniana na podstawie prezentacji całości projektu (jago uwarunkowań oraz przebiegu) na forum pracowni – egzamin.
Pracę należy przedstawić zgodnie z wymogami każdorazowo podanymi w treści zadania, wraz z jej zapisem elektronicznym.

opis przedmiotu

Architektura wnętrz rozpoczyna się od centrum, którym jest człowiek. Stanowi nieomal bezpośrednie (fizyczne) dotknięcie naszego ciała, ale także sfery psychicznej i duchowej. Następnie zakreśla coraz to szersze kręgi, nieomal całkowicie wypełniając naszą przestrzeń.

III Pracownia Architektury Wnętrz – desired design.
Zajmujmy się – alternatywną architekturą wnętrz – architekturą pragnień, poszukiwań. Oznacza to, że dążymy do poszukiwania i odkrywania nowych, nieszablonowych założeń i rezultatów projektowych.
Pracownia ukierunkowana jest na rozwijanie indywidualizmu twórczego. Założeniem wyjściowym, także ambicją prowadzących Pracownię, jest wspieranie zamierzeń i planów projektowych studentów.
Wspomniany cel (obszar indywidualnych poszukiwań i preferencji) musi zostać powiązany z odpowiedzialnością za stan przestrzeni objętej naszym projektowaniem. .
Specyficzną konsekwencją nurtu zainteresowań Pracowni jest badanie przenikania się sacrum i profanum. Sacrum rozumiane jest nie tyle jako obszar święty lecz sfera objęta doznaniem duchowym. Sfera sacrum, na ile jest permanentnie w człowieku obecna, na tyle jest równie permanentnie pomijana i lekceważona we współczesnym nam świecie.
Cele:
Oczekiwanym poziomem osiągniętej przez studentów dojrzałości twórczej, wyrażającej się w uzyskanych efektach kształcenia, jest realizacja autorsko założonego projektu w oparciu o określony przez studenta cel dotyczący samodzielnie wybranego miejsca i obszaru zagadnienia projektowego.

W efekcie studenci muszą potrafić określić swój stosunek do projektowania architektury wnętrz w ogólnym jej rozumieniu, a także w kontekście określonego miejsca i przestrzeni.
Wynik tych poszukiwań będzie wymagał nie tylko zapisu w formie projektu, ale także formułowania tekstu wyjaśniającego przyjęte założenia .
Studenci powinni nie tylko świadomie określać swoje preferencje projektowe, ale także są zobligowani do poszukiwania, alternatywnego sposobem zapisu projektu koncepcyjnego.
Każdy student musi zadbać o to, aby w ramach realizacji powyższych założeń znalazło się miejsce na pragmatykę i warsztat twórczy, bo to on jest gwarancją realizacji pragnień. Na tym etapie studiów doskonalenie warsztatu twórczego będzie wymagało samokształcenia.
Żeby realizować powyższe założenia studenci będą musieli również wejść w rytm pracy o charakterze naukowo-badawczym.

skrócony opis przedmiotu

Zajmujmy się – alternatywną architekturą wnętrz – architekturą pragnień, poszukiwań. Oznacza to, że dążymy do poszukiwania i odkrywania nowych, nieszablonowych założeń i rezultatów projektowych.
Pracownia ukierunkowana jest na rozwijanie indywidualizmu twórczego. Założeniem wyjściowym, także ambicją prowadzących Pracownię jest wspieranie zamierzeń i planów projektowych studentów.
Wspomniany cel, obszar indywidualnych poszukiwań, musi być osiągany w duchu odpowiedzialności za stan przestrzeni i miejsca, które obejmuje swoim działaniem.
Specyficzną konsekwencją nurtu zainteresowań Pracowni jest badanie przenikania się sacrum i profanum. Sacrum rozumiane jest nie tyle jako obszar święty lecz sfera objęta doznaniem duchowym. Sfera sacrum, na ile jest permanentnie w człowieku obecna, na tyle jest równie permanentnie pomijana i lekceważona we współczesnym nam świecie.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe wsparte seminariami i konsultacjami ukierunkowanymi na indywidualny charakter projektu. Preferowana jest praca w technikach 3D, w oparciu o modelowanie, makietowanie szczególnie manualne.
Praca nad tekstem wyjaśniającym założenia projektowe prowadzona pod kątem zagadnienia (problemu) projektowego będącego przedmiotem pracy.

zakres tematów

1/
W zakres wchodzi ćwiczenie projektowe. W ramach jego studenci wybierają temat wparty o zagadnienie z obszaru projektowania (projektowy problem), który studenci sami określają i do którego muszą znaleźć odpowiednie miejsce lokalizacji. W innym wariancie mogą dowodzić uniwersalności przyjmowanych założeń projektowych, które pozwalają rozpatrywać projekt w kontekście jakiejś ogólnej kategorii miejsc, albo poza istotą miejsca.
Preferowana jest praca w technikach 3D, w oparciu o modelowanie, makietowanie – szczególnie manualne.
2/
Seminaria podbudowujące świadomość wyboru tematu i zakresu działania.
3/
Dodatkowe ćwiczenia projektowe wykonywane podczas zajęć w pracowni o charakterze klauzurowym.
4/
Prezentacja całości projektu na forum pracowni - egzamin

sposób zaliczenia zaliczenie; egzamin;
literatura

Literatura dobierana jest indywidualnie dla każdego ze studentów oraz specyfiki indywidualnie przyjętych założeń projektowych.
Zumthor P., „Myślenie architekturą.”, przeł. Artur Kożuch, Wyd. Karakter, Kraków 2010,
Pallasmaa J., „Oczy skóry.” Instytut Architektury 2012, ISBN: 978-83-63786-01-4
Giedion S., „Czas, przestrzeń i architektura.” , przeł. J. Olkiewicz, Warszawa 1968: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Tuan Yi-Fu, „Przestrzeń i miejsce.”, przeł. A. Morawińska, Warszawa 1987: Państwowy Instytut Wydawniczy
Le Corbusier, “W stronę architektury” (Tytuł oryginalny: Vers une architecture), Wydawca Centrum Architektury, Warszawa 2012r
Springer F. „Źle urodzone.”, Karakter 2011, ISBN 97883-62376-124
Springer F. „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenah.” Karakter 2013, ISBN 978-83-62376-24-7
Rybczyński W., „Dom. Krótka historia idei.”, przeł. K. Husarska, Gdańsk - Warszawa 1996: Wydawnictwo Marabut ISBN 8385893350 / 8386857021
.Kołakowski L., „Cywilizacja na ławie oskarżonych., [w]: Moje słuszne poglądy na wszystko.”, Kraków 2000: Wydawnictwo Znak
André Malraux, „Muzeum wyobraźni” - Studia Estetyczne T. XV, (str. 132) – Warszawa 1978.
Eliade M., „Sacrum i profanum.”, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
Eliade M., „Świat, miasto, dom.”, [w]: Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje. Przeł. I. Kania, Kraków 1992: Oficyna Literacka
Vittino G., „Koniec nowoczesności”, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2006.
Cezary Wąs, „Antynomie współczesnej architektury sakralnej.”, Muzeum Architektury we Wrocławiu Wrocław 2008, ISBN 978-83-89262-45-5

Polecane czasopisma branżowe:
Autoportret. Czasopismo o dobrej przestrzeni. / Archivolta / Detail / Domus / A&B / l Architecture d'Aujourd'hui

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

ukończony II sem. studiów II stopnia na Kierunku Architektury Wnętrz

założenia wstępne

Wymagania wstępne dotyczą tyko przejścia kursu projektowania i programu studiów do II-giego semestru. Domniemaniem jest fakt, że student ma doświadczenia w modelowaniu i makietowaniu odręcznym oraz modelowaniu komputerowym 3D. Powinien też posiadać umiejętność posługiwania się programem pozwalającym na wykonywanie rysunków projektowych. Nie wymaga się znajomości określonego programów komputerowych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

AW2-U04 / A2-U17
potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu
AW2-U14 / A2-U16
posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji złożonych prac projektowych i umiejętność ciągłego jego rozwijania oraz dostosowywania do zmieniających się potrzeb, możliwości i wyzwań
AW2-U10 / A2-U16
osiągnął zdolność widzenia umożliwiającego pogłębioną percepcję miejsc, sprzyjającą tworzeniu sekwencji zintegrowanych
kompozycji, stanowiących projekt wnętrz

wiedza
opiskod

AW2-W13 / A2-W10 ; A2-W11
dysponuje wiedzą o teoretycznych i kulturowych uwarunkowaniach projektowania i potrafi tę wiedzę wykorzystać przy realizacji
prac w wybranych obszarach sztuk projektowych
AW2-W14 / A2-W11
rozumie formy komunikowania przejawiające się poprzez kształtowanie przestrzeni, której wymiarami są: dystans przestrzenny między
nadawcą i odbiorcą, związana z tym poza ciała oraz orientacja w przestrzeni.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 120 13 Ćw 120h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9677