Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Design w przestrzeni społecznej
Studia niestacjonarne Studia podyplomowe


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus