ECTS Catalogue

Art of Fibre

Pedagogue: prof. dr hab. Aleksander Widyński
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Agata Zielińska-Głowacka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Obecność na zajęciach, przedstawienie na przeglądzie wszystkich ćwiczeń zaplanowanych w semestrze.

subject description

Pracownia Sztuki Włókna należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. W ramach przedmiotu wolnego wyboru sztuka włókna / sztuka włókna w przestrzeni publicznej, kształcenie odbywa się na V, VI, VII ,VIII i IX semestrze. W czasie 2 semestrów student realizuje podstawy technologii  oraz jedną samodzielną tkaninę. Program pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje plastyczne dlatego student ma możliwość wykonania własnych autorskich projektów, w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenie. W zależności od obranej techniki wykonawczej student może mieć przedłużony czas realizacji na następny semestr. Projekty, omawiane są w czasie indywidualnych rozmów lub na forum pracowni w ramach korekty. Prace pokazywane są na przeglądach semestralnych oraz na wystawie kończącej rok akademicki.

short subject description

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń, Student otrzymuje podstawową wiedzę teoretyczna oraz praktyczną z zakresu technologii sztuki włókna oraz druku na tkaninie, oraz ma możliwość realizowania własnych autorskich projektów, w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenia. Po odbyciu całego cyklu zajęć student samodzielnie potrafi zastosować wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie do własnej pracy artystycznej.

form of classes

Każde zadanie jest omawiane w grupie, następnie realizacja zadania opiera się o indywidualny kontakt ze studentem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu studenta.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

1. Huml Irena "Współczesna Tkanina Polska", Arkady 1989
2. Quentin-Stoll Annette "Filz Experiment", MaroVerlag 2009
3. Kwartalnik "Tekstile forum" (DE)
4. Katalogi Wystaw (dostępne w pracowni)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Student II roku po ukończeniu 2 semestru.

preliminary assumptions

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
skills
descriptioncode

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się  efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

 

 

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.7 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10005