ECTS Catalogue

Art in Public Space

Pedagogue: prof. dr hab. Robert Florczak
Assistant(s): dr Robert Sochacki

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego indywidualnego dla każdego studenta. Zadania mogą być semestralne , roczne lun rozłożone na kilka lat.  Każdy semestr kończy się zaliczeniem i oceną realizacji wyznaczonego etapu.  

subject description

.Zajęcia są prowadzone w formie pracowni artystycznej. Zajęcia z sasady są prowadzone indywidualnie z każdym stunentem z osobna ale możliwe sa działania grupowe w których każdy ze studentów ma swoje indywidualne zadanie do wykonania.   Przedmiot ma otworzyć studenta na wszelkie możliwe interwencje i działania w sferze sztuk wizualnych w szeroko pojętej  domenie publicznej.  Każdy student ma prawo do indywidualnego programu ustalonego wspólnie z prowadzącym. Istota działań mogą  być   interwencje malarskie, rze xbiarskie, performatywne i wizualne, realizacje przestrzenne w domenie publicznej, interwencje scenograficzne  , wielkoformatowe projekcje , projekcje wykorzystujące video mapping, działania wykorzystujące interaktywny udział publiczności, odbiorców, przechodniów, wykorzystanie światła jako kreatywnego narzędzia, wykorzystanie technik filmowych w realizacjach przestrzennych i scenograficznych, projekcje na obiekty przestrzenne , mobilne , mapping w czasie rzeczywistym, wykorzystanie obiektów kinetycznych oraz wszelkie działania streetartowe .  Wszystkie działania efemeryczną powinny być dokumentowane i dokumentacja jest traktowana jako autonomiczne zjawisko artystyczne. Ważnym elementem jest proces projekowania zdarzenia ale najważniejsza jest realizacja końcowa. Każdy semestr kończy się zaliczeniem i oceną.

short subject description lack of data
form of classes

 Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia oraz pracy i realizacji w terenie. Każdy projekt jest ustalany indywidualnie i rozłożony na określone fazy. Możliwe jest realizowanie jednego lub więcej projektów w semestrze lub jednego projektu na cały rok lub cykl dydaktyczny doprowadzający do dyplomu.

subject area coverage

Tematy są indywidualne i mogą dotykać wszystkich kwestii związanych z sztukami wizualnymi w domenie publicznej.

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05
Posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań A2_K05
Potrafi inicjować z innymi osobami wspólne projekty i przedsięwzięcia A2_K05
Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K09 MJ_K10 MJ_K11 MJ_K12 MJ_K13
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12
A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A2_U14
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych A2_U15
Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
Ma umiejętności wdrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U02 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U08 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę
A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W02 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.7 (en)d 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10007