ECTS Catalogue

Culture Anthropology

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie semestru odbywa się poprzez ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych, na które wpływają: jakość zadań indywidualnych, terminowość ich wykonania, aktywność oraz z obecności studenta na zajęciach. Wykonanie przez studenta zadań zakłada konieczność praktycznego działania i zaangażowania emocjonalnego oraz szukania własnych, twórczych rozwiązań. Wykonane zadania są prezentowane publiczne, co wymaga od studenta przygotowania efektownego materiału wizualnego i werbalnego scenariusza wystąpienia.

subject description

W ostatnich dekadach mówi się o pojawieniu się nowego „antropologicznego” paradygmatu w naukach. Zajęcia wprowadzają do zagadnień badawczych antropologii kulturowej, a szczególnie pokazują centralną pozycję pojęcia „kultura/kultury” w całościowym podejściu do człowieka i współczesnej mu rzeczywistości. Człowiek jako twórca kultur, ale także ten, którego kształtuje dziedzictwo kulturowe. Tematyka zajęć dotyczy takich zagadnień jak: wzajemna relacja ciągłości w kulturze do zmiany w kulturze; tradycyjne systemy kulturowe i co po ich rozpadzie zostało w świecie wielokulturowym; obecność myślenia magicznego i potrzeba mitu we współczesności; dzisiejsza antropologia święta i codzienności; odejścia od i powroty do lokalności w globalizmie; tożsamość osób i miejsc w kulturze indywidualizmu i autentyzmu; systemy relacji i więzi z innymi, a nowe zbiorowości w czasach wielkich kulturowych migracji.
1. Cel poznawczy:
Zapoznanie studentów z obszarem badawczym i głównymi pojęciami antropologii kulturowej, a także wskazanie antropologicznej perspektywy i antropologicznego języka, które współcześnie są powszechnie stosowane w naukach o człowieku. poznanie metody pracy antropologa.
2. Cel kształcący:
Uwrażliwienie na widzenie osoby w całościowej perspektywie otaczającej go kultury/kultur i wskazanie sposobów jak ten złożony obraz może wpływać na jakość projektowanej architektury.
3. Cel praktyczny:
Prezentacja głównych kategorii i narzędzi badawczych antropologa, takich jak obserwacja uczestnicząca, wywiad, analiza miejsca oraz przykładowe pokazanie sposobów ich użycia w codziennym życiu oraz praktyce projektowej.

short subject description lack of data
form of classes

wykład z prezentacją multimedialną prowadzącej, seminarium

subject area coverage

antropologia, kultura, inność, tożsamość, spotkanie, wywiad, wspólnota, lokalność

evaluation form credit with grading;
literature

A. Barnard; Antropologia, PIW 2006.
E. Bendyk; Miłość, wojna, rewolucja, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
Z. Benedyktowicz; Portrety „Obcego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.
A. Bielik-Robson; Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas 2008.
W. Burszta; Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, 1998.
M. Eliade; Mity, sny i misteria, KR 1998.
A. Gennep, van; Obrzędy przejścia, PIW 2006.
A. Giddens; Przemiany intymności, PWN 2007.
I. Iwasiów; Gender dla średniozaawansowanych, W.A.B. 2008.
M. Janion; Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie 2007.
E. W. Said; Orientalizm, Zysk i S-ka, 2006.
D. Strinati; Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, 1998.
R. Sulima; Antropologia codzienności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.
E. K. Trimberger; Nowa singielka, WAB 2008.
V. Turner; Proces rytualny, PIW 2010.
A. Zadrożyńska; Swiaty, zaświaty, Warszawa 2000.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

umiejętność czytania w języku angielskim

preliminary assumptions

zaliczone poprzednie semestry

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K01
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

MJ_U12 MJ_U13
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

MJ_W01 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.7 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10024