ECTS Catalogue

Photography

Pedagogue: prof. dr hab. Zbigniew Treppa

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryterium oceny ćwiczenia jest analiza zdjęcia z punktu widzenia poprawności technologicznej i formalnej oraz ocena zgodności przedstawionej pracy z jej założeniami.

subject description

Celem przedmiotu jest poznanie klasycznych oraz cyfrowych sposobów tworzenia fotografii kreacyjnej i dokumentalnej. Praca w naturalnych plenerach oraz w studiu fotograficznym. Praca z modelami, fotografia obiektów, strategie narracyjne, fotografia czarno-biała. Wśród podejmowanych zagadnień, najważniejsze to: 1. Warstwa dokumentalna, autobiograficzna i metaforyczna w fotografii. 2. Technika i technologia fotografii. 3. Rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię. 4. Fotograficzny wizerunek człowieka. Konwencje fotograficzne ukazywania twarzy i postaci. Pozytywne i negatywne sposoby kształtowania obrazu danej osoby. 5. Posługiwanie się środkami wyrazu fotograficznego: kontrast oświetlenia, kontrast motywu, plan zdjęciowy, kąt widzenia, perspektywa, proporcja kadru. 6. Eksperyment i prowokacja w fotografii. 7. Możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcje w sterowaniu ekspresji.

short subject description

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcji w sterowaniu ekspresji, poznanie języka fotografii i strategi tworzenia wypowiedzi oraz konwencji fotograficznych. Studenci uczą się posługiwania się środkami wyrazu fotograficznego. W dalszej fazie edukacji podejmują wyzwania eksperymentowania z obrazem i kształtowania własnego języka wypowiedzi.

form of classes

Zajęcia odbywają się w oparciu o realizację zadań w studio fotograficznym, w którym przeprowadza się ćwiczenia o charakterze dydaktycznym oraz w oparciu o własną pracę studenta poza studiem, co następnie jest konsultowane, rozwijane i korygowane podczas zajęć.

subject area coverage

1.Ćwiczenia uwzględniające eksponowanie perspektywy, kontrastu form i materiałów, kompozycji podporządkowujących sobie obiekt. 2. Akcentowanie rytmów i wzorów, nadawanie znaczenia mało interesującym obiektom i ich zespołom. 3. Wypowiedź jako sposób narracji. Etiuda. Sekwencja. 4. Motyw w przestrzeni otwartej i we wnętrzu. Wykorzystanie światła dziennego o różnych wartościach. 5. Motyw w oświetleniu studyjnym. Wykorzystanie zróżnicowanych warunków ekspozycyjnych. Still Life. 6. Perswazyjne oddziaływanie otoczenia. Kontekst znaczeniowy. 7. Perswazyjne oddziaływanie barw. Barwa jako środek wyrazu. Równoważenie koloru. Równoważenie kontrastu. 8. Cielesność. Materialność. 9. Reguły fotografowania postaci, mowa ciała, cechy twarzy. 10. Stylizacja planu zdjęciowego. Stylizacja modeli. 11. Inscenizowanie. Metafora. Cytat. Pastisz. 12. Odwołanie się do archetypów. Wywoływanie skojarzeń. Rola podświadomości. 

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

F e i n i n g e r A., Nauka o fotografii, Warszawa 1987

F r e e m a n M., Fotografia studyjna, Warszawa 1993

G a t c u m C., Kreatywna fotografia cyfrowa, Warszawa 2010

H u n t e r F., B i v e r S., F u q u a P., Światło w fotografii, Łódź 2009

L a n g f o r d M., F o x A., S m i t h S., Fotografia według Langforda dla fotografów. Czyli jak opanować tę sztukę, Warszawa 2012

P ę k a l s k i L . J., Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką, Gliwice 2012

T r e p p a  Z., Myślenie obrazem w fotografii, Gdańsk 2012

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

__

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

wrażliwość na obraz, znajomość fotografii na podstawowym poziomie

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
skills
descriptioncode


Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.8 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10029