ECTS Catalogue

Graphic Design – Studio of Poster

Pedagogue: mgr Paweł Klimkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą do zaliczenia semestru jest wykonanie prac zgodnych z programem studiów i dedykowanych zadań w danym semestrze Również decydujący wpływ ma frekwencja na zajęciach, obowiązkowa obecność na przeglądach zaawansowania pracy w poszczególnych realizacjach tematów. Zaliczenie semestru jest warunkiem przystąpienia do końcowego przeglądu semestralnego.
Na ocenę składają się: osiągnięty poziom artystyczny dzieła, indywidualne, autorskie podejście do tematu, dokonany postęp, zakres podejmowanych zadań, zaangażowanie. Ostateczna ocena następuje po przygotowaniu co semestralnego przeglądu - zestawienia prac przez studenta, dając szansę porównania nie tylko poszczególnych rozwiązań, ale i rozwoju każdego ze studentów.

subject description

Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej, myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego. Jak również kształtowanie wrażliwości na tematykę kulturalną, społeczną.
Rozwiązywanie zadanych tematów poprzez rozpoznanie warsztatu plastycznego i poszukiwania sobie właściwych środków wyrazu ukształtowanych na danym etapie rozwoju studenta.
Próba indywidualizacji własnego języka plastycznego, czynienia go oryginalnym środkiem wyrazu artystycznego w procesie projektowania plakatu.

short subject description

Pracownia projektowania plakatu, w której podczas zajęć  szczególne miejsce zajmuje rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej, myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego jak również wrażliwości estetycznej, które niezbędne są w procesie uczenia projektowania plakatów.

form of classes

Zajęcia mają charakter ćwiczeń, poprzedzonych zwięzłymi prelekcjami i analizami problematyki projektowania i komunikacji za pomocą obrazu ze szczególnym zwróceniem uwagi na związki między środkami artykulacji a treścią komunikatu.
Ćwiczenia prowadzone są w trybie spotkań projektowych opartych na korektach i wspólnej z prowadzącym jak też grupą dyskusji mającej charakter panelu naukowego posiłkującego się wszelkimi materiałami audio-wizualnymi przygotowanymi przez osobę prowadzącą pracownię lub zaproszonego gościa / eksperta. Przykładowe poruszane tematy na zajęciach to np.:"autoprezentacja" (plakat do własnej wystawy dotyczący mojej twórczości), "zrozumieć autyzm", "refugees" (plakaty z zakresu tematyki społecznej), "Nieznośna lekkość bytu" (plakat w oparciu o literaturę piękną ale również rozumiany abstrakcyjnie), "make up" (plakat tworzony na zasadzie zabawy i gry słów, rozumiany dosłownie i w przenośni z założeniem dwóch rozwiązań tematu: jako rozwiązanie liternicze - odpowiedz na zasadzie gry liter i znaczeń, oraz drugie rozwiązanie jako obraz wizualny połączony z hasłem tematu), "Zemsta", "biblioteka - kot i mysz" ( plakaty budowane
w obrębie tematyki kultury - do sztuki teatralnej, placówek kulturotwórczych)

subject area coverage

Tematyka zadań w pracowni skonstruowana jest w zakresie projektowania plakatu w obszarze: kultury, tematyki społecznej jak i komercyjnej, tak aby osoby uczestniczące w rozwiązywaniu zadań miały możliwość poznać różnice pomiędzy założeniami projektowymi wynikającymi z poszczególnych grup tematycznych.

evaluation form credit with grading;
literature

Historia plakatu polskiego, książki i albumy z zakresu sztuk pięknych, sztuk projektowych. Także literatura fachowa z zakresu wiedzy o projektowaniu plakatów na świecie jak i w Polsce,
uwzględniająca różne „szkoły plakatu” a w tym w szczególności "Polską Szkołę Plakatu". Wydania cykliczne takich pozycji albumowych jak np.: Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa – w tym albumy archiwalne, „Plakat - Współczesne plakaty polskie” Krzysztof Dydo, czy np.: „Polska grafika współczesna”  D. Wróblewska. 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Ukończenie I i II roku studiów licencjackich niestacjonarnych.

preliminary assumptions

Prace kreowane przez studentów mogą powstawać w dowolnej konwencji, tj. za pomocą metod manualnych przy użyciu rysunku, malarstwa, kolażu, asamblażu, prostych form przestrzennych, za pomocą grafiki artystycznej, fotografii, jak również przy użyciu współczesnych metod komputerowych związanych z grafiką projektową. Szerokie spektrum technik wypowiedzi daje możliwość studentom sprawdzenia sie na różnych polach warsztatu plastycznego i poszukiwania sobie właściwych środków wyrazu, a jednocześnie nie koncentruje studenta wokół perfekcyjnej znajomości programów graficznych. Wybór środków przekazu zależy od wyboru studenta lub też konieczności ze względu na rodzaj zadania i względem jego projektu. Studenci po etapie przygotowania wstępnych propozycji, projektów zmierzają do realizacji wersji ostatecznej przy użyciu właściwych środków wyrazu. Praca rozpoczyna się przedstawieniem szeregu szkiców koncepcyjnych. Korekty indywidualne i grupowe, ułatwiają studentowi osiągnąć zamierzony cel i dobrać odpowiednie środki wyrazu do niego. Celem ćwiczeń jest opanowanie i zrozumienie nie tylko tematu ale także najbardziej czytelne i trafne jego przedstawienie.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Charakter zajęć ma przygotować studentów po ukończeniu studiów I stopnia do ew. podjęcia studiów II stopnia oraz  pracy nad zagadnieniami z zakresu myślenia abstrakcyjnego, symbolicznego mającego ułatwić odnalezienie się między innymi na rynku pracy jako grafik projektant. Zajęcia te również mają przygotować do świadomego podejmowania problematyki z zakresu projektowania plakatów w różnych dziedzinach tematycznych i wrażliwości estetycznej na tym polu.

skills
descriptioncode

Rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej, myślenia abstrakcyjnego i symbolicznego oraz poczucia estetycznego.
Rozpoznawanie możliwości warsztatu  i umiejętny dobór języka wyrazu plastycznego. 
Rozwijanie wrażliwości na tematykę kulturalną społeczną.

knowledge
descriptioncode

W związku z proponowanymi  tematami z zakresu myślenia abstrakcyjnego, literatury, teatru oraz tematyki społecznej. Studenci przygotowują projekty w oparciu o wykłady w pracowni
oraz prelekcje np. osoby - eksperta, zapraszanej do pracowni w związku, z wyżej wymienioną grupą tematów, a bezpośrednio związaną z problemem, np. zagadnienia społecznego.
Wiedza w stosowaniu właściwych środków wyrazu do realizacji wypowiedzi plastycznej w danym temacie, w obrębie projektowania plakatu.

W związku z proponowanymi  tematami z zakresu myślenia abstrakcyjnego, literatury, teatru oraz tematyki społecznej.
Studenci przygotowują projekty w oparciu o wykłady w pracowni oraz prelekcje np. osoby - eksperta, zapraszanej do pracowni w związku,
z wyżej wymienioną grupą tematów, a bezpośrednio związaną z problemem, np. zagadnienia społecznego.
Wiedza w stosowaniu właściwych środków wyrazu do realizacji wypowiedzi plastycznej w danym temacie, w obrębie projektowania plakatu.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.5 r 24 4 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10071