ECTS Catalogue

Sociology

Pedagogue: dr Robert Dolewski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną – elementy oceny:
1. Obecność na zajęciach – lista obecności;                 
2. Aktywny udział w zajęciach – znajomość zadanych tekstów źródłowych.

3. Zaprezentowanie zdobytej wiedzy w trakcie egzaminu ustnego.

subject description

- Cel poznawczy: Spojrzenie na socjologię nie tylko jako na dyscyplinę naukową, ale i jako na specyficzną formę świadomości, która pozwala lepiej zrozumieć świat człowieka (również świat sztuki).Poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, kategorii, procesów i wybranych koncepcji socjologicznych.

- Cel kształcący: uwrażliwienie na społeczny wymiar podejmowanych przez człowieka działań.

- Cel praktyczny: Konwersatoryjny charakter wykładów budować będzie u uczestników umiejętności pracy grupie oraz swobodnego wyrażania myśli na jej forum.

                 
                 
                 
short subject description

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze specyfiką socjologii, przegląd głównych koncepcji socjologicznych oraz analiza wybranych problemów charakterystycznych dla tej nauki.

form of classes

Wykład i konwersatorium, praca z tekstami źródłowymi, dyskusja i polemika.

subject area coverage

1. Filozofia pozytywistyczna A. Comte’a – miejsce socjologii pośród nauk.

2. Klasycy socjologii; przegląd wybranych koncepcji. Spencer (ewolucjonizm, funkcjonalizm), Durkheim (rzeczywistości społeczna, fakt społeczny, świadomość społeczna), Marks (materializm dialektyczny, baza-nadbudowa, socjologia) Weber (analiza rozumiejąca, racjonalizacja).

3. Funkcjonalizm i szkoła amerykańska (Mead, Goffman)

4. Symbol i kultura. Analiza zależności pomiędzy interakcją, strukturą społeczną i systemem symboli tworzących kulturę.

evaluation form egzamin;
literature

Podstawowa:
1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, cz. 1, Warszawa 1981.

2.  Szacki J., Historia myśli socjologicznej, cz. 2, Warszawa 1981.

3. Turner J. H., Socjologia: podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań 1998.

4. Podstawy socjologii (wybór tekstów) , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Lublin 1981.

5. Griswold W., Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013.


Uzupełniająca:
1. Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000.

2. Mead G. H., Umysł osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975.

3. Golka, M. Socjologia artysty, Poznań 1995.

4. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Podstawy wiedzy o społeczeństwie.

preliminary assumptions

Podstawy wiedzy o społeczeństwie na poziomie średniego wykształcenia.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozwija następujące kompetencje:

W sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów. 

W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania. 

Jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne.

Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie. 

G_K03 +++ G_K04 ++ G_K06+++ G_K07 ++
skills
descriptioncode

Student rozwija następujące umiejętności:

Jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania. 

Posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi oraz wystąpień ustnych i pisemnych, dotyczących zagadnień związanych z naukami socjologicznymi z uwzględnieniem różnych dziedzin twórczości plastycznej. 

G_U06 ++ G_U15 +++
knowledge
descriptioncode

 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i podbudowującej ją filozofii, ich podstawowych kierunków, wybranej problematyki oraz analizy poglądów najważniejszych myślicieli. 

G_W02 +++


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.5 r 16 1 L 16h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10080