ECTS Catalogue

Basics of artistic graphics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska

Field Description
type of classes artistic workshop;
course language English;
method of learning outcomes verification

Obecność na zajęciach, zaangażowanie, inicjatywa , kreatywność i pomysłowość, staranność wykonanych prac.

subject description

Program skierowany jest do studentów stawiających „pierwsze kroki” w dziedzinie grafiki artystycznej i ma na celu:
zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi grafiki artystycznej: prasa graficzna, matryca, odbitka itp. poprzez ćwiczenia praktyczne oraz projektowe przybliżenie studentom mnogości dziedzin grafiki artystycznej, jak i różnych metod ich wykonywania skierowanie uwagi studentów na wydarzenia artystyczne ważne dla grafiki artystycznej

short subject description

Zapoznanie studentów mających nierzadko pierwszy kontakt z terminem Grafika Artystyczna z podstawowymi pojęciami z tego zakresu, a więc : matryca , odbitka , prasa , sygnatura . Także przybliżenie im podstawowych narzędzi pracy grafika warsztatowego oraz zaprezentowanie studentom różnorodności grafiki artystycznej , podział na techniki wklęsłodruku, wypukłodruku, druku płaskiego, wielości rodzajów grafiki artystycznej jak i różnorodnych metod jej wykonywania .
Student ma przyswoić sobie wiedzę dotyczącej nowych dla niego narzędzi, materiałów, procedur technologicznych, metod projektowania, stosowania odpowiednich farb, papierów oraz umiejętności właściwego podpisywania gotowych prac graficznych. Zapoznanie studentów nierzadko mających po raz pierwszy do czynienia z ogólnie pojętymi możliwościami realizacji prac artystycznych w zakresie grafiki artystycznej.

form of classes

Ocena odbywa się na końcu semestru po przedstawieniu wszystkich odbitek kolejnych zadań.

subject area coverage

Monotypia na kamieniu- temat dowolny, wielkość A3
Monotypia – temat dowolny, wielkość 28x38 cm
Kolografia – temat dowolny, wielkość 28x38 cm
Druk ślepy/relief- wielkość 28x38 cm
Sucha igła – temat „Zwierzę”, wielkość 28x38 cm
Algrafia – temat „Autoportret parami”, wielkość 40x50 cm

evaluation form credit with grading;
literature

Katalogi z konkursów graficznych, Grafika Artystyczna – podręczniki warsztatowe, roczniki Wydz. Grafiki, prace innych studentów z lat poprzednich zaczerpnięte z archiwów własnych ASP, zbiory Biblioteki ASP

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie musza spełniać żadnych wymogów formalnych

preliminary assumptions

Student poza konieczną ochotą i zapałem powinien być otwarty na postawione przed nim zadania, kreatywny i komunikatywny. Nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie z grafiką warsztatową.

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
skills
descriptioncode


Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W01 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10089