ECTS Catalogue

Artistic graphics - Studio of intaglio printing

Pedagogue: prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą do zaliczenia semestru jest realizacja prac zgodnych z programem pracowni. Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta, obecności na przeglądach zaawansowania pracy, poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac graficznych, obecności i aktywności na zajęciach, . Na ocenę ma również wpływ zakres podejmowanych zadań, dokonany postęp, samodzielność i zaangażowanie. Podczas zajęć przeprowadzane są korekty, sprawdzana jest obecność.

subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i praktyczne stosowanie technik wklęsłodrukowych, zainteresowanie nowymi środkami wyrazu, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Indywidualny program studiów pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki artystycznej. Studenci Wydziału Grafiki wybierając pracownię wklęsłodruku mają możliwość realizacji licencjackiej pracy dyplomowej.

short subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i zrozumienie klasycznych i nowych metod druku wklęsłego umożliwiające tworzenie własnych kreacji artystycznych.

form of classes

W pracowni wklęsłodruku zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń warsztatowych, wykładów i korekt. Program nauczania zakłada, że student posiada już podstawowe umiejętności technologiczne i wiedzę teoretyczną nabytą podczas I roku studiów w pracowni podstaw. Pogłębianie umiejętności warsztatowych technologii wklęsłodrukowych, poznawanie nowych, unikatowych metod i specyfiki warsztatu graficznego. Szczególne zwracanie uwagi na oryginalność, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Pomoc w odnalezieniu własnej osobowości artystycznej.

subject area coverage

Zakres tematów pozwalający na poznanie metod druku wklęsłego uwzględniający indywidualne predyspozycje studenta. Zadania i sposoby realizacji programu ustalane są indywidualnie. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i własne. Akceptowane są autorskie projekty wykonane w formie cyklu prac graficznych. 

evaluation form credit with grading;
literature

Grafika Artystyczna - Podręcznik warsztatowy - Wydział Grafiki, ASP Poznań 2007

Grafika. Techniki i materiały, przewodnik - Beth Grabowski, Bill Fick, UNIVERSITAS Kraków 2011 

Techniki Graficzne - Jordi Catafal, Clara Oliva, ARKADY 2004

Historia Rysunku - od Altamiry do Picassa - Terisio Pignatti, ARKADY 2006

Mistrzowie Grafiki Europejskiej - Maciej Bóbr, Warszawa KAW 2000

Katalogi wystaw Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków

Katalogi Międzynarodowych Biennale/Triennale Grafiki 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

Brak. Pracownia artystyczna wybierana przez studenta z grupy technologii do wyboru.

 

preliminary assumptions

Podstawowy zakres wiedzy w dziedzinie grafiki artystycznej a w szczególności technik wklęsłodrukowych. Podstawy rysunku. Podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu/fotografii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
skills
descriptioncode

Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15 A1_U16

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19 A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10097