ECTS Catalogue

Ceramics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Field Description
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zaliczająca jest wypadkową ocen cząstkowych dotyczących zarówno zaangażowania studenta we własny projekt,obecności na zajęciach-(dyscypliny pracy , a więc ukończenia w określonym czasie całego cyklu technologicznego), jak i umiejętności stosowania zdobywanych na bieżąco wiadomości z zakresu warsztatu ceramicznego ,przy realizacji wybranego projektu.

subject description

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi technik ceramicznych, warsztatu ceramiki artystycznej i technologii.Wykształcić umiejętność realizowania w materiale ceramicznym , z zastosowaniem odpowiednio wybranej techniki, opracowanego przez studenta projektu.

short subject description

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z warsztatem i technologią ceramiki, w stopniu wystarczającym do zrealizowania własnoręcznie przez studenta  ,opracowanego przez niego projektu obiektu artystycznego , będącego odpowiedzią na wybrane zadanie.

form of classes

Zajęcia polegają na praktycznym-warsztaty-zastosowaniu nabywanej równolegle wiedzy teoretycznej z zakresu technologii ceramiki, poprzez zrealizowanie projektu zaproponowanego przez studenta. Projekt zatwierdzony po konsultacjach z prowadzącym, powinien być odpowiedzią na jedno z wybranych zadań.Realizacja zadania obejmuje pełen cykl technologiczny ,właściwy dla zastosowanej techniki- od ulepienia do wypału ze szkliwem. Wykonanie przez studenta  pracy wspierane jest na bieżąco niezbędnymi korektami.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

Joaquim Chavarria "Wielka księga ceramiki" , Steve Mattison "Podręcznik ceramika" , dodatkowo dostępne w pracowni w czasie zajęć różnorodne wydawnictwa dotyczące technologii ceramiki i artystycznych realizacji ceramicznych ,polskich i zagranicznych.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

dobrze widziane podstawy z technologii ceramiki

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02

Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K13
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych
A2_U11

Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12 A2_U13

Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17

Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A2_U14

Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16

Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U02 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W02 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10111