ECTS Catalogue

Ceramics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Field Description
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zaliczająca jest wypadkową ocen cząstkowych dotyczących zarówno zaangażowania studenta we własny projekt,obecności na zajęciach-(dyscypliny pracy , a więc ukończenia w określonym czasie całego cyklu technologicznego), jak i umiejętności stosowania zdobywanych na bieżąco wiadomości z zakresu warsztatu ceramicznego ,przy realizacji wybranego projektu.

subject description

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi technik ceramicznych, warsztatu ceramiki artystycznej i technologii.Wykształcić umiejętność realizowania w materiale ceramicznym , z zastosowaniem odpowiednio wybranej techniki, opracowanego przez studenta projektu.

short subject description

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z warsztatem i technologią ceramiki, w stopniu wystarczającym do zrealizowania własnoręcznie przez studenta  ,opracowanego przez niego projektu obiektu artystycznego , będącego odpowiedzią na wybrane zadanie.

form of classes

Zajęcia polegają na praktycznym-warsztaty-zastosowaniu nabywanej równolegle wiedzy teoretycznej z zakresu technologii ceramiki, poprzez zrealizowanie projektu zaproponowanego przez studenta. Projekt zatwierdzony po konsultacjach z prowadzącym, powinien być odpowiedzią na jedno z wybranych zadań.Realizacja zadania obejmuje pełen cykl technologiczny ,właściwy dla zastosowanej techniki- od ulepienia do wypału ze szkliwem. Wykonanie przez studenta  pracy wspierane jest na bieżąco niezbędnymi korektami.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

Joaquim Chavarria "Wielka księga ceramiki" , Steve Mattison "Podręcznik ceramika" , dodatkowo dostępne w pracowni w czasie zajęć różnorodne wydawnictwa dotyczące technologii ceramiki i artystycznych realizacji ceramicznych ,polskich i zagranicznych.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

dobrze widziane podstawy z technologii ceramiki

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
skills
descriptioncode

Umie świadomi posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15 A1_U16

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19 A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10112