ECTS Catalogue

Mural painting and stained glass

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Assistant(s): mgr Przemysław Garczyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Exam with grade.

subject description

Mural painting and stained Glass workshop is one of the artistic specialisations. Learning in the Studio takes 5 semesters and ends with the preparation of the thesis or an annex to the diploma. Education is based on practice (realization of projects or its elements in one of chosen techniques). The complexity of works increase with the acquired knowledge about technologies. The program takes into account individual predisposition of students and their characters. During 3rd and 4th year of studies, students have the opportunity to choose their own artistic way. That’s why, studio offers various artistic forms of mural painting and stained glass. Process of realization is preceded by lectures about existing projects – historical and technological analysis. Students are preparing their projects during consultations with module leaders (corrections).
Students are obligated to prepare and realize projects and in frames of team works, Teacher will choose the best project. Student may receive longer time to finalize his task but it depends on chosen technique of mural painting. During summer months, artistic plain-airs are organized (tasks outside of school). The possibilities of realization of tasks are dependent on external offers and their artistic value in whole process of education.
5th year students are treated individually.
Students are obligated to specify the topic and technique of realization based on their own experience and then finalize their art work.

short subject description

Course is mainly based on practical activities connected with technologies and techniques of mural painting and stained glass.
New elements are added during course, to give students the possibility to be independent in their artistic expression and to get into social conditions.
Graduate students are going to be provided with feeling of freedom in their artistic works, both created by themselves as well as to respond to the external needs. The objective is to build their own language of artistic expression and conscious of its use.

form of classes

Realization of projects on proper artistic and technical level in the form of design charts with technological and ideological description. Realization of partial or full project with chosen technique.

subject area coverage

Issues connected with knowledge about artistic techniques and technologies. Copy of existing artpiece. Addition of individual elements, which are not going to change style of original work. Artistic work interpretation : Literature, art or specific object in one of the artistic techniques. Realization of individual projects and complex projects consisting of several works, forming one artistic expression. Projects preparation and implementation on the assigned topic (the answer to the request of the investor) in a completely authorial way. Description of idea and technology , technological trial – part of work in specified technology. Team work.

evaluation form credit with grading;
literature

M. Rzepińska „Historia koloru”
Hans Belting „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie”
D. Hornung „Kolor”
E.H. Gombrich „Pisma o sztuce i kulturze”
John Gage „Kolor i kultura”
Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”
Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”
Władysław Ślesiński „Techniki malarskie, spoiwa mineralne”; „Malarstwo sztalugowe i ścienne”
Jan Hopliński „Farby i spoiwa malarskie”
Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz, „Graffiti w Polsce 1940-2010”
M.J. Żychnowska „Współczesne witraże polskie”
dwumiesięcznik „Barwy szkła”
Historia sztuki- dzieła polskich i światowych twórców witrażu.
„Techniki wielkich mistrzów malarstwa” praca zbiorowa

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plain-airs

entry requirements
formal requirements

3rd year student, after 5th semester.

preliminary assumptions

1st semester of mural painting and stained glass is successfully completed.

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05
Posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań A2_K05
Potrafi inicjować z innymi osobami wspólne projekty i przedsięwzięcia A2_K05
Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K09 MJ_K10 MJ_K11 MJ_K12 MJ_K13
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych
A2_U11
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12
A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A2_U14
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych A2_U15
Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
Ma umiejętności wdrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U02 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U08 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W02 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.10 (en)d 30 10 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10142