ECTS Catalogue

Basics of graphic design

Pedagogue: mgr Rafał Fedusio

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Ocenie podlega zarówno praca studenta, aktywne uczestniczenie w zajęciach jak i obecność na zajęciach. Do oceny liczy się także kreatywność, pomysłowość i sumienność studenta. Istotnym elementem jest chęć podnoszenia swoich umiejętności, przygotowanie do zajęć oraz częste konsultacje odnośnie wykonanych projektów.
Ocenę negatywną otrzymują studenci, którzy nie realizują i nie konsultują zadań, oraz którym nieobecność na zajęciach uniemożliwia utrzymanie właściwej dynamiki pracy.
Skala ocen: 2 (ndst.); 3 (dst.); 3,5 (dst.+); 4 (db.); 4,5 (db.+); 5 (bdb.); 5,5 (cel.).

subject description

Cel poznawczy: Znajomość zasad i technik potrzebnych przy kreacji w świecie projektowania graficznego. Podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe.
Cel kształcący: Umiejętność odzwierciedlania pojęć, idei i emocji w sposób plastyczny, tworzenia metafor i skrótów, posługiwania się symbolem. Umiejętność świadomego posługiwania się barwą, elementami kompozycji oraz świadomego wyboru materiałów i narzędzi. Umiejętność organizowania przestrzeni i płaszczyzny.
Cel praktyczny: Umiejętność kreatywnego tworzenia, ukształtowanie własnego charakteru i stylu, praca zespołowa.

 

short subject description

Uzyskanie wiedzy w zakresie projektowania graficznego, świadomego komponowania, tworzenia projektów z dziedziny plakatu, prostego znaku i ilustracji. Nauka obsługi programów graficznych i prawidłowego doboru narzędzi i środków wyrazu.

form of classes

Wykład, prezentacje, konsultacje, wykonywanie zadań przez studentów, dyskusje oraz korekty.

subject area coverage

Cztery zadania w semestrze: forma ilustracyjna, plakatowa, fotografia, znak graficzny.

evaluation form credit with grading;
literature

S.Heller, V. Vienne, 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne, wyd. TMC, 
A. David LOGO DESIGN LOVE. Tworzenie genialnych logotypów.
H.Hellige, R. Klanten, Little big books: illustration for children picture books, wyd. Gestalten
Tłum. B. Piotrowska, A. Zych, W. Dłuski, A. Kowalski, Michał Batory: Grafika emocjonalna, wyd. Drzewo Babel
H. Matthew, Czym jest branding?
S. Heller, C. Anderson, New Vintage Type: Classic Fonts for the Digital Age, wyd. Thames & Hudson
Henryk Tomaszewski, pod red. A.Szewczyk, wyd. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, wyd. Bosz
Very Graphic: Polish Designers of the 20th Century, pod red. J.Mrowczyk, wyd. Instytut Adama Mickiewicza
M.Sala, Poster Design, Index Book SL
Los Logos Compass, pod red. R.Klanten, A.Mollard, wyd. Gestalten

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Przygotowanie projektów do zajęć i praca podczas ćwiczeń przy użyciu tradycyjnych technik i programów graficznych Adobe.

preliminary assumptions

Znajomość podstawowych zasad kompozycyjnych i technik graficznych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K02
realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej,
K_K03
w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów,
K_K07
wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie,

K_K08
posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania,
K_K09
w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

 

A1A_K02 A1A_K03 A1A_K05
skills
descriptioncode

K_U03
posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami,
K_U06
jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów,
K_U07
ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć,
K_U08 "opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki,
K_U09 opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi.

 

A1A_U15 A1A_U16 A1A_U19
knowledge
descriptioncode

K_W06
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych,

K_W13
posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania.

 

A1A_W11 A1A_W13 A1A_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.1 r 24 6 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10161