ECTS Catalogue

Basics of Illustrative Design

Pedagogue: mgr Natalia Uryniuk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Ocena zależy od obecności na zajęciach, postępów pracy, zaangażowania, ilości konsultacji, umiejętności przedstawienia swojej pracy, zgodności projektów z założeniami zadania, terminowości wykonania pracy, kreatywności, wyjątkowego podejścia do tematu. Jest podanych 4-6 zadań w semestrze. Ważne jest, żeby prace były unikalne. Studenci są zachęcani do wysyłania swoich prac na konkursy, co uczy ich zorganizowania - uważnego zapoznania się z regulaminem i terminowości, a także sprawdzania, czy pomysł nie został wcześniej zrealizowany przez innego twórcę.

subject description

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie ilustracji. Studenci poznają różne style ilustrowania, uczą się w jaki sposób budować kompozycje graficzne z użyciem ilustracji, poznają środki wyrazu, które wychodzą także poza tradycyjne pojęcie ilustracji. Studenci oprócz rysunku, malarstwa, korzystają także z technik kolażu, animacji, fotografii, czy tworzenia instalacji artystycznych. Poprzez wykonanie wielu szkiców w początkowym stadium pracy, studenci pracują nad swoją kreatywnością oraz uczą się samodzielnej selekcji. Dzięki drukowaniu swoich prac na zaliczenie, uczestnicy zajęć uczą się współpracy z drukarniami, przygotowywania prac do druku oraz poznają ustawienia, które sprawiają, że kolorystyka i jakość wydruku odpowiada założeniom.


Po każdym semestrze odbywa się przegląd pracowni podczas którego studenci przynoszą realizacje i opowiadają w grupie o użytych przez siebie środkach wyrazu i założeniach. Takie podsumowanie pracy uczy umiejętności komunikowania swoich przemyśleń w grupie, jak również obrony swoich pomysłów. Studenci są zachęcani do pokazywania swoich prac publicznie poza uczelnią, do wysyłania prac na konkursy i festiwale, tworzenia portfolio, a także organizowania wystaw.

short subject description

W ramach zajęć studenci nabędą umiejętności ilustrowania w różnych technikach krok po kroku - od szkicu po wydruk projektu finalnego.

form of classes

Student pracuje podczas zajęć oraz poza uczelnią, jeśli wymaga tego temat, wykonując ilustracje do zadań. Projekty są konsultowane podczas zajęć i w wyjątkowych przypadkach online. Prace można wykonać odręcznie, a także za pomocą programów graficznych. W przypadku pracy na komputerze, projektem finalnym jest wydruk.

subject area coverage

Studenci otrzymują różnorodne tematy, które są pretekstem do rozrysowania się, poznania wielu styli ilustrowania, zapoznania się z twórczością innych autorów, budowania pewności siebie jako twórca. Jednym z celów zadań jest nauka jak budować narrację wizualną poprzez ilustracje oraz projektować dla różnych grup wiekowych. Duże znaczenie ma format prac, który determinuje techniki użyte do stworzenia ilustracji. Do każdego zadania trzeba wykonać minimum 3 szkice, żeby wybrać pomysł, który student będzie rozwijać przez kolejne zajęcia.

evaluation form credit with grading;
literature

Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Officyna 2014.

Cackowska Małgorzata, Dymel-Trzebiatowska Hanna, Szyłak Jerzy, Książka obrazkowa. Wprowadzenie, Instytut Kultury Popularnej 2017.

Cackowska Małgorzata, Lange Grażka, Wincencjusz-Patyna Anita, Polska szkoła książki obrazkowej, Nadbałtyckie Centrum Kultury 2017.

Dzikowska Elżbieta, Artyści mówią - Wywiady z mistrzami grafiki, Rosikon Press 2012.

Frąckiewicz Sebastian, Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji, Wydawnictwo Czarne 2017.

Mogilnicki Patryk, Nie ma się co obrażać. Nowa Polska ilustracja, Wydawnictwo Karakter 2017.

Napiórska Agata, Jak oni pracują? Rozmowy z polskimi twórcami, Wydawnictwo W.A.B., 2017.

Roberts Caroline, Zeegen Lawrence, 50 lat ilustracji, TMC 2014.

Salisbury Martin, 100 Great Children's Picturebooks, Laurence King Publishing 2015.

Souter Nick, Souter Tessa, Ilustracje. Przewodnik, Wydawnictwo Muza 2012.

http://ryms.pl/artykul_szczegoly/196/klasycy-przedwojennej-ilustracji.html

https://www.stgu.pl/stgu_files/Files/Anna_Teodorczyk_Pomi%C4%99dzy_sztuk%C4%85_a_edukacj%C4%85_poprawiona.pdf

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

-

entry requirements
formal requirements

Zaliczony poprzedni semestr studiów na danym kierunku.

preliminary assumptions

- podstawowa wiedza graficzna

- podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych

- podstawowa umiejętność rysowania

- kreatywność

- zaangażowanie

- współpraca

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

A1A_K02
skills
descriptioncode

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej  lub wypracowanej technice autorskiej

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania

A1A_U14

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

A1A_U15 A1A_U16

potrafi samodzielnie wykonać fotografię w technice analogowej i cyfrowej oraz postrzega fotografię jako narzędzie, które można alternatywnie wprowadzić w obszar działań plastycznych, poddać rozmaitym zabiegom w ramach obróbki chemicznej, komputerowej lub w celu kreacji dzieła intermedialnego

ma podstawowe umiejętności w zakresie dostosowania materiału analogowego oraz fotograficznego do celów animacji; podstawy montażu materiału obrazowego oraz jego synchronizacji z dźwiękiem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania

posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

sprawnie posługuje się warsztatem rysunkowym i malarskim, potrafi wykorzystać je pomocniczo w grafice artystycznej i projektowej i w animacji, ponadto ma świadomość autonomicznych cech tych dyscyplin artystycznych i potrafi wyrazić własną, oryginalną koncepcję artystyczną

ma ugruntowane umiejętności w zakresie klasycznych form obrazowania: rysunku, malarstwa, rzeźby itp. potrafi operować jedną z nich wykorzystując optymalnie jej właściwości jak i świadomie łączyć techniki

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

A1A_U21
knowledge
descriptioncode

posiada ogólną znajomość podstawowych tendencji rozwojowych w historii grafiki i animacji, ich wzajemnych relacji i konsekwencji

ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, jej podstawowych kierunków, wybranej problematyki oraz analizy poglądów najważniejszych myślicieli

ma dobrą znajomość historii powstawania technik graficznych i animacyjnych, ich technologii i specyfiki; zna najwybitniejszych przedstawicieli – mistrzów poszczególnych rodzajów technik, twórców najwybitniejszych animacji; zna dawne systemy sygnowania grafiki, zna sposoby produkcji filmów animowanych

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego

ma ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu makro i mikro-typografii: zna technikę składu, formatowania, łamania tekstu; zna technikę makietowania (layout); narzędzia programistyczne oraz programy do tworzenia publikacji dla poligrafii; zna technikę przygotowania publikacji do druku

ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zjawisk medialnych, podstaw i zaawansowanych technik animacji cyfrowej / podstawy montażu cyfrowego, jak i animacji analogowej, umie rozpoznawać sposoby powstania prezentowanych mu filmów animowanych

A1A_W10

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

 

A1A_W10 A1A_W12


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.1 r 24 3 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10171