ECTS Catalogue

Computer Workshop

Pedagogue: mgr Rafał Fedusio

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenie podlega zarówno praca studenta, aktywne uczestniczenie w zajęciach jak i sama obecność na zajęciach. Do oceny liczy się także kreatywność, pomysłowość i sumienność studenta. Istotnym elementem jest chęć podnoszenia swoich umiejętności, przygotowanie do zajęć oraz częste konsultacje i korekty wykonanych projektów.

Ocenę negatywną otrzymują studenci, którzy nie realizują i nie konsultują zadań, oraz którym nieobecność na zajęciach uniemożliwia utrzymanie właściwej dynamiki pracy.
Skala ocen: 2 (ndst.); 3 (dst.); 3,5 (dst.+); 4 (db.); 4,5 (db.+); 5 (bdb.); 5,5 (cel.).

 

subject description

Cel poznawczy: Wiedza z zakresu pracy z wybranymi programami z pakietu firmy Adobe: Illustrator, InDesign, Photoshop i After Effects, oraz podstawowe wiadomości na temat najczęściej używanych przestrzeni barwnych. Realizowanie pomysłów projektowych przy użyciu powyższych programów graficznych.
Cel kształcący: Umiejętność pracy w środowisku cyfrowym; umiejętność przygotowywania plików na różne potrzeby projektowe. Umiejętność tworzenia projektów na zadane tematy.
Cel praktyczny: Umiejętność płynnej pracy w środowisku komputerowym przy wykorzystaniu pakietu Adobe, która stanowić będzie podstawy do dalszego kształcenia w zakresie sztuk wizualnych w kolejnych latach nauki.

 

short subject description

Przygotowanie studentów do pracy z wybranymi programami pakietu firmy Adobe, nauka podstawowych zagadnień z zakresu pracy w środowisku cyfrowym oraz wykorzystanie nabytych umiejętności podczas tworzenia indywidualnych kreacji graficznych na zadany temat.

form of classes

Wykład, prezentacje, konsultacje, wykonywanie zadań przez studentów, dyskusje oraz korekty.

subject area coverage

Cztery zadania w semestrze: forma ilustracyjna, forma abstrakcyjna, kolaż, edycja fotografii.

 

1. Przestrzeń robocza oraz formaty plików graficznych:
tworzenie dokumentu
różnice między grafiką wektorową, a rastrową
• formaty zapisu i eksportu plików, oraz możliwości ich wykorzystania
• przeznaczenie poszczególnych formatów
 
2. Przestrzenie barwne, rozdzielczości, różnice w wykorzystaniu i przygotowanie oprogramowania do pracy w przestrzeni RGB i CMYK.
 
3. Podstawowa wiedza z zakresu stosowania odpowiednich fontów oraz używania typografii w składzie tekstu.
 
4. Nauka pracy z programami z pakietu Adobe:
• tworzenie i optymalizacja procesów projektowych
• przyswajanie skrótów klawiaturowych
a) Illustrator: tworzenie i edycja grafiki wektorowej
c) Photoshop: tworzenie i edycja grafiki i zdjęć na potrzeby druku i sieci
d) After Effects: podstawy tworzenia animacji

evaluation form credit with grading;
literature

S.Heller, V. Vienne, 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne, wyd. TMC,
Kwartalnik 2+3D,
Indesign i tekst. Profejsonalna typografia w Adobe Indesign. (N. French)
http://kursownik.pl
S. Heller, C. Anderson, New Vintage Type: Classic Fonts for the Digital Age, wyd. Thames & Hudson

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows

Przygotowanie projektów do zajęć i praca podczas ćwiczeń przy użyciu tradycyjnych technik i programów graficznych Adobe.

preliminary assumptions

Znajomość podstawowych zasad kompozycyjnych i technik graficznych. Warsztat projektowy przy użyciu programów graficznych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K03
w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów,
K_K04 w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania.

 

A1A_K03
skills
descriptioncode

K_U06
jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów,
K_U07
ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć,
umiejętności warsztatowe
K_U08
opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki,

K_U09
opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

K_U11
ma podstawowe umiejętności w zakresie dostosowania materiału analogowego oraz fotograficznego do celów animacji; podstawy montażu materiału obrazowego oraz jego synchronizacji z dźwiękiem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania,

K_U12
posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne.

 

A1A_U19 A1A_U21
knowledge
descriptioncode

KOD
K_W13

posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania.

K_W09
ma ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego, cyfrowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych

 

A1A_W13


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.2 r 16 2 Exercises 16h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10177