ECTS Catalogue

Art history

Pedagogue: dr Zofia Krasnopolska-Wesner

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta na zajęciach: obecności, aktywności w trakcie zajęć oraz oceny egzaminu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik egzaminu pisemnego po drugim semestrze dotyczącego odnośnej problematyki (na podstawie wykładów oraz podanych lektur), ze szczególnym uwzględnieniem dzieł i zagadnień prezentowanych na zajęciach.

subject description

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią sztuki europejskiej od starożytności po wiek XX ze wskazaniem na rolę, jaką dyscyplina ta odgrywa w badaniach historycznych oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania stylów i analizy dzieł sztuki. Zakres merytoryczny dotyczy historii architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki oraz rzemiosła artystycznego.

short subject description lack of data
form of classes

Wykład problemowy połączony z analizą dzieł sztuki poszczególnych, pokaz

subject area coverage

Na wykładzie omówione zostaną kolejne epoki w dziejach sztuki europejskiej (od starożytnej Grecji i Rzymu, poprzez średniowiecze, renesans i manieryzm, barok, klasycyzm, wiek XIX i wiek XX do postmodernizmu). Zostaną zaprezentowane najważniejsze dzieła malarstwa, rzeźby i architektury, a także omówione ogólne cechy każdego stylu, wraz z kontekstami kulturowymi kreującymi oblicze danej epoki (historia, literatura, religia, sytuacja społeczna itp.).

evaluation form zaliczenie;
literature

Literatura podstawowa:

Sztuka świata t. I-III, Warszawa 1989-1996

Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001

Gombrich Ernst, O sztuce, Warszawa 1997

Pevsner Nicolaus, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

Piwocki Ksawery, Dzieje sztuki w zarysie t. I-III, Warszawa 1977

Watkin David, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

posiada umiejętności  samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

K K05

Jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

K K06
skills
descriptioncode

ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć

K U07

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

K U15

wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

K U16
knowledge
descriptioncode

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)

K W04

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

K W05

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

K W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.2 r 16 1 L 16h
L [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10178