ECTS Catalogue

Graphic Design – Advertising Graphics

Pedagogue: prof. dr hab. Sławomir Witkowski
Assistant(s): dr Adam Świerżewski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Najważniejszym kryterium oceny studenta jest jego kreatywność, inteligencja, otwartość i gotowość do przyjmowania nowych wyzwań projektowych. Podczas  korekt oceniana jest samodzielność podejmowania decyzji przez studenta, jego wnikliwość i umiejętność analitycznego myślenia. Kolejnym bardzo istotnym kryterium jest aktywność i zaangażowanie w zajęcia. Ten element weryfikowany jest  prostą procedurą sprawdzania obecności.

Bardzo ważnym elementem weryfikującym sens pracy projektanta na rynku profesjonalnych usług designerskich jest terminowość oddawania zrealizowanych projektów. Aby wykształcić w studentach odpowiednie zawodowe nawyki, w toku edukacyjnym opracowywane są zadania konkursowe. Nieoddanie pracy w ściśle określonym terminie uniemożliwia otrzymanie oceny bardzo dobrej.

subject description

Cel poznawczy: (poznanie zagadnień z branży reklamowej, wydawniczej, poligraficznej i współczesnych trendów designu)

Cel kształcący: (umiejętności kreowania zintegrowanych utworów graficzno-projektowych 2D oraz niestandardowych działań twórczych, reklamowych amnbientów, Struktura materiału dydaktycznego równomiernie rozwija w studentach zdolność tworzenia przekazu, artykułowanego słowem i obrazem, równocześnie w warstwie znaczeniowej (treść, sens) i wizualnej (forma, kompozycja).

Cel praktyczny: (efektywne wykorzystywanie wyobraźni, intuicji, emocji oraz postawy twórczej do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów wykonanie i obrona dyplomu magisterskiego)

short subject description

Przygotowanie studentów do pracy zawodowej, jako w pełni ukształtowanych, profesjonalnych projektantów, podejmujących i realizujących wyzwania rynku grafiki komercyjnej oraz artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rozwijających się nowych mediów.

form of classes

w zależności od stopnia złożoności zadania realizacja przedmiotu następuje poprzez wykłady problemowe, prezentacje briefingów, dyskusje, realizacje ćwiczeń, rozwiązywanie zagadnień projektowych

subject area coverage

Projektowanie znaku, opakowań, wydawnictw reklamowych, plakatów komercyjnych, społecznych i dla instytucji kulturalnych, rozbudowane kampanie reklamowe

evaluation form credit with grading;
literature

Charlotte & Peter Fiell, Graphic design now, TASCHEN;

Jason Simmons, Komputerowy warsztat projektowania, ABE Dom Wydawniczy;

Matthew Healey, Czym jest branding, Wyd. ABE Dom Wydawniczy;

Lakshmi Bhaskaran, Czym jest projektowanie publikacji, ABE Dom Wydawniczy;

Alice Twemlow, Czemu służy grafika użytkowa, ABE Dom Wydawniczy;

Ed. Julius Wiedeman, Logo design, Volume 1, TASCHEN;

Ed. Julius Wiedeman, Logo design, Volume 2, TASCHEN;

Michael Evamy, Logo – przewodnik dla projektantów, Wyd. Naukowe PWN;

Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy 2+3D;

Stephane Pinkas i Marc Loiseau, Historia reklamy, TASCHEN;

E.H. Gombrich, Zmysł porządku ­– o psychologii sztuki dekoracyjnej, Wyd. Universitas;

Gavin Ambrose, Paul Harris, Twórcze projektowanie, Wyd. Naukowe PWN;

James Felici, Kompletny przewodnik po typografii, Wyd, Słowo/Obraz;

Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Wyd. Helion

Ed. Julius Wiedeman, Web design: Studios 1, 2, 3 TASCHEN;

David Dabner, Design & Layout sztuka projektowania, Wyd. Focus;

Tricia Aistin, Richard Doust, Projektowanie dla nowych mediów, Wyd. Naukowe PWN;

Agnieszka Leśniewska, Reklama internetowa, Wyd. Helion

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

praktyki w agencjach reklamowych, biurach projektowych, firmach poligraficznych, agencjach multimedialnych, instytucjach kultury

entry requirements
formal requirements

Aby student mógł realizować program Pracowni PPiFR musi posiadać dyplom licencjacki, powinien przejść edukacje na studiach I stopnia w pracowniach: Projektowania Graficznego, Liternictwa i Typografii, Grafiki Edytorskiej, Komunikacji Wizualnej, Multimediów, Rysunku i Malarstwa

preliminary assumptions

Student powinien rozwijać metodologię projektowania oraz warsztatu technologicznego (komputerowego) w celu realizacji złożonych zadań z dziedziny komunikacji wizualnej i reklamy

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student realizuje własne działanie artystyczne oraz posiada umiejętność inspirowania i motywowania innych;

jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych zarówno w warunkach pełnego jaki i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji;

posiada umiejętności analizy i krytycznej oceny zjawisk i problemów sztuki;

wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie;

posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań;

zna i rozumie zasady ochrony własności i prawa autorskiego

skills
descriptioncode

Student posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność podejmowania własnych inicjatyw artystycznych w oparciu o doskonale opanowany warsztat i metody pracy twórczej;

potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje w zakresie studiowanego kierunku;

przygotowany jest do realizacji prac artystycznych i projektowych uwzględniających  aspekty estetyczne, społeczne i prawne;

jest przygotowany do twórczej współpracy w ramach zespołów podejmujących się kompleksowych rozwiązań projektowych czy wspólnych inicjatyw artystycznych;

posiada umiejętność świadomego wykorzystywania wszelkich kanonów kreacji artystycznej i środków ekspresji potrzebnych do realizacji indywidualnej wypowiedzi artystycznej

posiada umiejętność do formułowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych na temat studiowanego kierunku studiów

knowledge
descriptioncode

Student posiada szczegółową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną – grafika projektowa;

posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania;

potrafi dokonywać świadomych wyborów  technik plastycznych i sposobów ekspresji, tworzy  prace oryginalne i na wyższym poziomie technicznym na podstawie zdobytej wiedzyStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.4 r 24 3 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10198