ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Janusz Akermann

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena pracy studenta jaest wypadkową jego ogólnej postawy, obecności i aktywności w trakcie zajęć, a przede wszystkim kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem przedmiotem studiów. Praktyczne metody oceny pracy studenta: podczas bieżących zajęć dokonywana jest korekta permanentna, co ma charakter oceniania ciągłego, sprawdzana jest obecność na zajęciach, kontrolowana jest terminowość realizowanych zadań oraz ich zgodność z przedstawionymi założeniami. Na pozytywną ocenę pracy studenta mają wpływ: osiągnięcie wszystkich założeń programowych, stuprocentowa obecność na zajęciach, duża samodzielność w zakresie warsztatowym oraz wykonanie prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Na negatywną ocenę pracy studenta mają wpływ: niepełna obecność na zajęciach, mała samodzielność warsztatowa oraz wykonanie prac o słabym poziomie technicznym i artystycznym oraz całkowity brak samodzielności warsztatowej połączony z brakiem pomysłów na wykonywanie własnych realizacji.

subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie rysunku, poznanie i praktyczne stosowanie kreacji rysunkowej umożliwiające swobodną wypowiedź artystyczną formułowaną za pomocą artystycznych środków wyrazu. Głównym celem pracy ze studentami jest pobudzenie i stymulowanie indywidualnej świadomości twórczej w obrazie rysunkowym przy pomocy wcześniej poznanych technicznych właściwości. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych studentom tematów, indywidualnych rozmów związanych z praktyczną realizacją poruszanych zagadnień, a także próbami indywidualnego pokonywania problemów formalno – technicznych. W ciągu kolejnych zajęć realizowane są bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami powstawania prac, zaistniałymi problemami technicznymi i sposobami ich wyeliminowania, oraz nowymi pomysłami.

short subject description

Znajomość zasad konstruowania rysunku studyjnego; otwarta i poznawcza postawa, otwartość na eksperyment; świadomość nadrzędnego celu ćwiczeń i realizacji projektów rysunkowych.

form of classes

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu notacji rysunkowej; ugruntowanie podstawowych umiejętności warsztatu rysunkowego, ujmowania relacji przestrzennych na płaszczyźnie papieru; sprawne określanie proporcji ciała modela w procesie analizy – praca z modelem; wypracowanie modelu pracy indywidualnej obejmującego konieczne ćwiczenia z natury i poszukiwania własne w obrębie rysunku; wypracowanie potrzeby obserwacji zjawisk fzycznych występujących w przyrodzie jako podstawy rozumienia procesów i ewolucji form w środowisku wizualnym.

subject area coverage

Szybkie notacje rysunkowe, wypracowywanie swobody stawiania znaków rysunkowych; Studium modela obowiązkowe: dynamika układów ciała, ujęcie charakteru modela, nieskomplikowane skróty w opisie układu ciała modela; różnice pomiędzy walorem a światłocieniem, modelunek postaci; Przestrzenne konstruowanie brył i płaszczyzn w oparciu o prace domowe; Stosowanie różnego rodzaju perspektyw w rysunku; Zastosowanie różnorodnych technik rysunkowych i strategii realizacyjnych w oparciu o przygotowane pod tym katem tematy semestralne.

evaluation form credit with grading;
literature

1) Masters of Drawing, Wyd.:Feeria , ISBN:m978-88-81178-24-72) Sarah Simblet, Anatomia dla artystów,Wyd.: Arkady, ISBN:978-83-213-4283- 2) Sarah Simblet, Anatomia dla artystów,Wyd.: Arkady, ISBN:978-83-213-4283-2 3) E.H. Gombrich Pisma o sztuce i kulturze, Tytuł oryginału:The Essential Gombrich, Wyd.:UNIVERSITAS, ISBN:978-83-242-1609-3 4) Rottenberg Anda, Sztuka Polska 1945-2005. Wyd.: Stentor, ISBN: 83-89315-57-2 5) Pisma i witryny int.ernet: Arteon, Obieg, Notes na 6 tyg. (Fund. Bęc Zmiana), .

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zdanie egzaminu wstępnego na studia.

preliminary assumptions

Znajomość zasad konstruowania rysunku studyjnego; otwarta i poznawcza postawa, otwartość na eksperyment; świadomość nadrzędnego celu ćwiczeń i realizacji projektów rysunkowych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K01


posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru

 

K_K05

w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09
skills
descriptioncode

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej

K_U01

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania

K_U02

sprawnie posługuje się warsztatem rysunkowym i malarskim, potrafi wykorzystać je pomocniczo w grafice artystycznej i projektowej i w animacji, ponadto ma świadomość autonomicznych cech tych dyscyplin artystycznych i potrafi wyrazić własną, oryginalną koncepcję artystyczną

K_U13

ma ugruntowane umiejętności w zakresie klasycznych form obrazowania: rysunku, malarstwa, rzeźby itp. potrafi operować jedną z nich wykorzystując optymalnie jej właściwości jak i świadomie łączyć techniki

K_U14
knowledge
descriptioncode

posiada ogólną znajomość podstawowych tendencji rozwojowych w historii grafiki i animacji, ich wzajemnych relacji i konsekwencji

K_W01

ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, jej podstawowych kierunków, wybranej problematyki oraz analizy poglądów najważniejszych myślicieli

K_W02

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

K_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.4 r 24 3 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10208