ECTS Catalogue

Selected Issues of Culture

Pedagogue: dr Zofia Krasnopolska-Wesner

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

 

Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta na zajęciach, obecności, aktywności w trakcie zajęć oraz oceny w egzaminu

subject description

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi osiągnięciami w kulturze europejskiej i polskiej na przestrzeni wieków od średniowiecza do czasów współczesnych i ich wpływie na przemiany w mentalności społeczeństw z uwzględnieniem cech wspólnych oraz specyfiki poszczególnych narodów i regionów, epok historycznych i poziomu rozwoju.

short subject description lack of data
form of classes

Zajęcia z przedmiotu odbywają się przez dwa semestry w wymiarze: 2 godziny wykładu co dwa tygodnie.                  

• Wykład problemowy

• Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem

Podstawowe metody prowadzenia ćwiczeń:

– praca nad tekstami źródłowymi dotyczącymi poszczególnych zagadnień omawianych na zajęciach

– praca nad źródłami ikonograficznymi dotyczącymi poszczególnych epok historycznych.

W tym celu posłużą prezentacje w programie Office PowerPoint

subject area coverage

Treści merytoryczne przedmiotu:

• Wpływ uniwersalistycznej kultury Europy na rozwój życia intelektualnego w Polsce średniowiecznej

• Założenie uniwersytetu w Krakowie – akty fundacyjne Kazimierza Wielkiego i odnowienia przez Władysława

Jagiełłę• Wpływ ideałów doby Renesansu na wychowanie młodego pokolenia (Erazm z Rotterdamu, Jan Ludwik Vives)

• Oddziaływanie kulturalne renesansowej Europy na Polskę

• Złoty wiek kultury polskiej

• Tolerancja i nietolerancja w Europie i w Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku

• John Locke – Listy o tolerancji

• Komisja Edukacji Narodowej

• Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na przemiany w mentalności społeczeństw europejskich

• Liberalizm i konserwatyzm w Europie – ich wpływ na życie kulturalne społeczeństw europejskich

• Rola oświaty i kultury w utrzymaniu polskości w zaborze pruskim i austriackim

• Znaczenie Krakowa w życiu społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX w.

• Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie kultury umysłowej w Polsce odrodzonej (1918–1939)

• Straty kultury polskiej w czasie II wojny światowej

• Warunki rozwoju kultury w Polsce w czasach realnego socjalizmu

evaluation form egzamin;
literature
Literatura obowiązkowa:
M. Bogucka, Kultura, naród, trwanie: dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r., Warszawa 2008

Literatura podstawowa:
• D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej XIV-XV wiek, Warszawa 2000, s. 184–226
• A. Jaworska, Orzeł Biały herb państwa polskiego, Warszawa 2003
• F. Kiryk, Nauk przemożnych perła, s. 52–63
• H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych  i prawnych, Poznań 1994, s. 107–113, 177–183
• Człowiek Renesansu, red. E. Garina, Warszawa 2001, s. 7–19
• J. Tazbir, Reformacja-kontrreformacja-tolerancja, Wrocław 1997, s. 109–127
• Obyczaje w Polsce, red. A. Chwalba, Warszawa 2004
• J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Poznań 1998, s. 179–205
• A. Szwarc, Pod zaborami, [w:] Od plemion do Rzeczypospolitej. Naród, państwo, terytorium w dziejach Polski, red. A. Mączak, Warszawa 1996, s. 170–196
• A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. IV Dzieje Polski rozbiorowej 1795 (1772) - 1914, Kraków-Warszawa 1946

Literatura uzupełniająca:
• E. Potkowski, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006
• Kultura Polski średniowiecznej XV–XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997
• Wyczański, Szlachta polska XVI wieku, Warszawa 2001
• Historia życia prywatnego, t. 2–4, Wrocław 1998–1999
• M. Ozouf, Święta rewolucyjne 1789–1799, Warszawa 2008 • F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1997
• G. Minois, Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998
• N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru.

K K05

jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne

K K06
skills
descriptioncode

ma umiejętności integrowania środków języka graficznego (słowa i obrazy), kojarzenia i przenoszenia znaczeń, metaforycznego myślenia w przedstawianiu pojęć

K U07

posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

K U15

wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

K U16
knowledge
descriptioncode

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)

K W04

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

K W05

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

K W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.6 r 16 1 L 16h
L [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10213