ECTS Catalogue

Graphic Design – Advertising Graphics

Pedagogue: prof. dr hab. Sławomir Witkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Najważniejszym kryterium oceny studenta jest jego kreatywność, inteligencja, otwartość i gotowość do przyjmowania nowych wyzwań projektowych. Podczas  korekt oceniana jest samodzielność podejmowania decyzji przez studenta, jego wnikliwość i umiejętność analitycznego myślenia. Kolejnym bardzo istotnym kryterium jest aktywność i zaangażowanie w zajęcia. Ten element weryfikowany jest  prostą procedurą sprawdzania obecności.

Bardzo ważnym elementem weryfikującym sens pracy projektanta na rynku profesjonalnych usług designerskich jest terminowość oddawania zrealizowanych projektów. Aby wykształcić w studentach odpowiednie zawodowe nawyki, w toku edukacyjnym opracowywane są zadania konkursowe. Nieoddanie pracy w ściśle określonym terminie uniemożliwia otrzymanie oceny bardzo dobrej.

subject description

Cel poznawczy: (poznanie zagadnień z branży reklamowej, wydawniczej, poligraficznej i współczesnych trendów designu)

Cel kształcący: (umiejętności kreowania zintegrowanych utworów graficzno-projektowych 2D oraz niestandardowych działań twórczych, reklamowych amnbientów)

Cel praktyczny: (efektywne wykorzystywanie wyobraźni, intuicji, emocji oraz postawy twórczej do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów wykonanie i obrona pracy licencjackiej)

short subject description

Przygotowanie studentów do zawodu grafika projektowego, podejmującego

i realizującego wyzwania rynku grafiki komercyjnej. Zakres tematyczny poszczególnych zadań obejmuje konstrukcję i kreację komunikatu wizualnego zawartego zarówno w klasycznym pojęciu plakatu jak również ćwiczeń z zakresu współczesnych technologii reklamowych – ambient, event, thinking design, service design

form of classes

w zależności od stopnia złożoności zadania realizacja przedmiotu następuje poprzez wykłady problemowe, prezentacje briefingów, dyskusje, realizacje ćwiczeń, rozwiązywanie zagadnień projektowych

subject area coverage

Projektowanie prostych komunikatów wizualnych: konstrukcja przekazu promującego (reklamującego) pojęcia abstrakcyjne np. miłość-nienawiść, poezja-proza jak również precyzujące wizualne i fizyczne cechy produktów: gruby-chudy, słodki-gorzki, nowoczesny-tradycyjny itp.

evaluation form credit with grading;
literature

Ed. Julius Wiedeman, Logo design, Volume 1, TASCHEN;

Ed. Julius Wiedeman, Logo design, Volume 2, TASCHEN;

Michael Evamy, Logo – przewodnik dla projektantów, Wyd. Naukowe PWN;

Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy 2+3D;

Stephane Pinkas i Marc Loiseau, Historia reklamy, TASCHEN;

E.H. Gombrich, Zmysł porządku ­– o psychologii sztuki dekoracyjnej, Wyd. Universitas;

Gavin Ambrose, Paul Harris, Twórcze projektowanie, Wyd. Naukowe PWN;

James Felici, Kompletny przewodnik po typografii, Wyd, Słowo/Obraz;

Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Wyd. Helion

David Dabner, Design & Layout sztuka projektowania, Wyd. Focus;

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

praktyki w agencjach reklamowych, biurach projektowych, firmach poligraficznych, agencjach multimedialnych, instytucjach kultury

entry requirements
formal requirements

Aby student mógł realizować program Pracowni PPiFR musi przejść edukacje w na I i II roku w pracowniach: Podstaw Projektowania Graficznego, Podstaw Liternictwa i Typografii

preliminary assumptions

Opanowanie metodologii projektowania oraz warsztatu technologicznego (komputerowego) w celu realizacji zadań z dziedziny budowania komunikatu reklamowego

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

 

K_K02

w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

K_K03

wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie

K_K07

posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania

K_K08
skills
descriptioncode

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej  lub wypracowanej technice autorskiej

K_U01

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

K_U03

potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone

K_U04

ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice artystycznej i projektowej oraz fotografii

K_U05

jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

K_U06
knowledge
descriptioncode

rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi

K_W05

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego

K_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.6 r 24 4 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10216