ECTS Catalogue

Editorial Graphics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe przedstawienie do zaliczenia wszystkich zadań realizowanych w bieżącym semestrze.
Zaliczeniom towarzyszy indywidualna rozmowa, która ma za zadanie udokumentować stan świadomości plastycznej studenta. Jego samodzielności w obszarze kreacji plastycznej oraz postępy w w zdobywaniu fachowej wiedzy. W szczególności:
a) Zdolność do kreacji oryginalnej wypowiedzi plastycznej na zadany temat;
b) Znajomość historii form wydawniczych, edycji typografii oraz wybranych zabytków z tej dziedziny;
c) Znajomość standardów projektowych w dziedzinie DTP na poziomie zaawansowanym;
d) Znajomość architektury książek i czasopism oraz innych złożonych pozycji wydawniczych;
e) Umiejętność projektowania w środowisku elektronicznym z dedykacją projektu do wybranej technologii przemysłowego powielania projektu.
Semestr kończy się oceną wystawioną przez prowadzącego. Po każdym semestrze, w Pracowni lub na terenie Uczelni, odbywa się multimedialna prezentacja prac studentów.

subject description

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy grafika projektanta. Kształcenie umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form wydawniczych, optymalizowanych dla idei przekazu oraz ich edycja graficzna i typograficzna na poziomie zaawansowanym.

Praktyczne opanowanie warsztatu grafika projektanta w środowisku elektronicznych aplikacji graficznych. Nauka nowoczesnego projektowania wydawniczego, dedykowanego na różnorodne podłoża (papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, przemysłowe syntetyki, itd.), - uwzględniająca przemysłowe standardy (poligraficzne i multimedialne) publikacji projektów.

Zadania są progresywnie komplikowane pod względem formy wydawniczej i funkcji typografii w danym projekcie. Wymagana jest umiejętność organizacji plastycznych środków dla skutecznego przekazu treści, hierarchizacji treści w komunikacie plastycznym, dostosowanie formy przekazu do funkcji wydawnictwa oraz konstruowanie oryginalnej, autorskiej formy plastycznej z użyciem w/w środków.

short subject description

Kształcenie studentów w umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy grafika projektanta.

Kształcenie umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form wydawniczych. Kształcenie umiejętności publikacji własnych projektów plastycznych z użyciem typografii, ilustracji i fotografii.

form of classes

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń oraz krótkich wykładów, dotyczących poszczególnych zadań i zagadnień objętych programem nauczania. Wykłady – pokazy medialne są tematycznie związane z ogólną historią edytorstwa oraz konkretnymi zabytkami wydawniczymi. Omawiane są lokalne (narodowe) tradycje z tej dziedziny oraz uniwersalne standardy techniczne.
Wykłady dotyczą również stosowanego w branży sprzętu, technologii oraz aplikacji graficznych, służących do kreacji różnorodnych form projektowych.
Podstawową formę zajęć stanowią indywidualne rozmowy ze studentami i korekty przedstawianych do zatwierdzenia roboczych projektów. Rozmowy ogólne dotyczą aplikowanych ćwiczeń oraz zagadnień kulturowo, technicznie lub technologicznie związanych z realizacją bieżącego projektu.
Prowadzący jest moderatorem wymiany idei, konfrontacji koncepcji oraz wiedzy warsztatowej między studentami.
Studenci samodzielnie - pod opieką prowadzącego zajęcia, realizują 2-3 złożone ćwiczenia w każdym semestrze.

subject area coverage

1. Klasyfikacja podstawowych form publikacji.

a) formy publikacji w epokach historycznych

b) współczesne formy publikacji.

2. Środowisko publikacji w epokach historycznych.

3. Współczesne środowisko publikacji.

4. Uwarunkowania publikacji technologią powielania projektów.

5. Kulturowe i społeczne uwarunkowania publikacji.

6. Współczesne środowisko publikacji.

7. Target odbiorcy jako czynnik determinujący publikację.

8. Marketingowo instrumentalna funkcja publikacji.

9. Czynniki determinujące formę publikacji.

10. Hierarchizacja publikowanych treści.

a) Gradacja tekstu determinowana funkcją.

b) Gradacja elementów pozatekstowych determinowana funkcją (ilustracja, fotografia, grafika dedykowana, elementy komunikatu wizualnego, czynniki CI lub zdefiniowane marketingowo).

11. Organizacja plastyczna elementów publikacji.

a) Określenie funkcji treści artykułowanych literniczo;

b) Określenie funkcji treści artykułowanych wizualnie;

c) Czynniki niewerbalne publikacji.

12. Analiza warunków i określenie formy publikacji.

13. Struktura graficzna wydawnictwa.

a) Typografia wydawnictwa;

b) Linearna grafika wektorowa;

c) Bitmapy oraz grafika tonalna (rastrowa).

14. Kolorystyka publikacji.

15. Model kolorystyczny publikacji.

a) Wydawnictwa czarno-białe.

b) Wydawnictwa monochromatyczne;

c) Wydawnictwa RGB

d) Wydawnictwa CMYK

e) Wydawnictwa z użyciem jednokanałowych kolorów specjalnych (solid color);

f) Wydawnictwa z użyciem wielokanałowych kolorów specjalnych (process color).

16. Determinacja kolorystyki środowiskiem publikacji projektów.

17. Typografia publikacji.

a) Analiza artykulacji typograficznej;

b) Typografia w obrębie jednej odmiany kroju liter (mono typeface;

c) Typografia w obrębie jednego kroju liter (mono family typeface);

d) Typografia w obrębie wielu krojów liter (many typefaces).

18. Analiza środowiska publikacji.

a) Typografia dedykowana technikom poligraficznym;

b) Typografia w środowisku zamkniętych publikacji elektronicznych (prezentacje, reklama medialna, itd.);

c) Typografia w środowisku otwartych publikacji elektronicznych (Internet, poczta elektroniczna, komunikatory, itd.).

19. Architektura publikacji.

a) Architektura wydawnictw akcydensowych i pokrewnych;
b) Architektura wydawnictw wielkoformatowych;

c) Architektura broszur i katalogów;

d) Architektura książek i pokrewnych wydawnictw wielostronicowych.

20. Analiza formy wydawniczej.
21. Layout.

a) Konstrukcja layout;

b) Elementy stałe layout.

c) Elementy zmienne layout;

d) Elementy opcjonalne layout w obrębie jednej publikacji.

22. Layout w obrębie formy wydawniczej.
a) Layout wydawnictw akcydensowych;

b) Layout ulotek;

c) Layout plakatów i afiszy;

d) Layout broszur i wielostronicowych wydawnictw promocyjno-reklamowych;

e) Layout książek, katalogów i wydawnictw pokrewnych;

f) Layout zamkniętych publikacji elektronicznych;

g) Layout otwartych publikacji elektronicznych.

23. Postprodukcja treści publikacji.
a) Postprodukcja materiału tekstowego;

b) Postprodukcja wektorowych materiałów graficznych publikacji;

c) Postprodukcja zdjęć oraz materiałów tonalnych (bitmap) publikacji.

24. Druk cyfrowy w ramach standardu publikacji DTP.

a) Parametry techniczne wydawnictwa determinowane środowiskiem publikacji.

b) Przystosowanie projektu do publikacji:

c) Pliki PDF High definition;

d) Pliki PostScript;

e) Pliki html lub inne otwarte formy publikacji elektronicznej.

25. Analiza techniczna i technologiczna produkcji publikacji.

a) Partytura produkcji publikacji (kompleksowy projekt);

b) Prace drukarskie;

c) Prace introligatorskie;

d) Inne technologie współdefiniujące publikację.

Autorskie projekty objęte powyższym programem nauczania są realizowane w środowisku elektronicznym oraz manualnie (analogowo). Tematyka projektowa jest indywidualizowana do zainteresowań i umiejętności każdego studenta. Oscyluje wokół form wydawniczych (np. książki, broszury, magazyny, akcydensy, opakowania, podręczniki CI, afisze, bilboardy i plakaty) oraz zasad kreacji z użyciem liternictwa i typografii w projektach wydawniczych. Tematy zadań w poszczególnych semestrach są progresywnie komplikowane i ewoluują w kierunku synchronizacji typografii, ilustracji, fotografii i innych elementów graficznych współdefiniujących formę w obrębie realizowanej publikacji. Tematy zawsze są realizowane na bazie powyższych standardowych form wydawniczych. Jednak są jednocześnie progresywnie komplikowane edytorsko.

evaluation form credit with grading;
literature

Elementarz stylu w typografii - Robert Bringhurst;
Nowa Typografia - Jan Tschichold;
Pierwsza pomoc w typografii - Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman;
Mistrzowskie stosowanie czcionek - Robert Williams;
Jak składać tekst - Robin Williams;
Typografia typowej książki - Robert Chwałowski;
Basic typography design with letters - Ruedi Ruegg;
Virtual typography - Matthias Hillner;
Type Directors Club / Typography Annual

Periodyki: 2+3D, Print, Purple Magazine, Etapes, Baseline Magazine, Slanted Magazine, Novum, Eye Magazine.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Świadectwo maturalne, zdany egzamin konkursowy na studia I stopnia (niestacjonarne).

preliminary assumptions

Zainteresowanie zagadnieniami projektowymi wydawnictw z użyciem liternictwa i typografii. Predyspozycje do kreatywnego formułowania wielowątkowych komunikatów plastycznych.

Zaliczenie programu kształcenia z zakresu liternictwa i typografii. Znajomość i zainteresowanie zagadnieniami wydawniczymi oraz edycją projektów graficznych przeznaczonych do publikacji w różnych mediach.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy złożonych problemów projektowych. Nabycie umiejętności publikowania projektów wydawniczych oraz ich obrony pod względem przekazu i oryginalnego języka plastycznego.

Umiejętność pracy indywidualnej oraz współpracy w zespołach projektowych.

skills
descriptioncode

Znajomość obszarów funkcjonowania, możliwości i ograniczeń grafiki edytorskiej oraz liternictwa i typografii w układzie historycznym.

Znajomość klasyfikacji współczesnych form wydawniczych oraz ich zastosowania. Znajomość dtp i technologii poligraficznych.

knowledge
descriptioncode

Praktyczna umiejętność projektowania wydawniczego. Umiejętność analizy poszczególnych form wydawniczych i artykulacji graficzno-typograficznej publikowanych treści. Znajomość fachowej terminologii i standardów potrzebnych do przemysłowej publikacji projektów wydawniczych.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.6 r 24 4 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10217