ECTS Catalogue

Artwork Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest uczestnictwo studenta w programie pracowni i udział w przeglądzie semestralnym.

subject description

Pracownię akcentuje charakter otwarty, co widoczne jest na kilku płaszczyznach: szerokiej i zmiennej tematyki podejmowanych zagadnień, poszukiwania źródeł inspiracji wykraczając poza obszar sztuki, otwartości na odmienne postawy i stylistyki artystyczne, a przede wszystkim otwartości na młodego artystę. Przestrzeń pracowni jest miejscem prowokowania i wyzwalania nieskrępowanej energii twórczej, poruszania się po przestrzeniach nietypowych i granicznych, jest miejscem wymiany myśli, dialogu.

Ważnym elementem programu jest rozwój świadomości artystycznej, funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej, umiejętność dostrzegania aktualnych problemów i rozbudzanie fascynacji sztuką współczesną, z całym jej bogactwem i różnorodnością środków wyrazu, co jest niezbędne w zrozumieniu dzisiejszej roli malarstwa.

Koncentrując się na indywidualnym podejściu staramy się pomóc w określeniu 'swojego miejsca', 'wynalezieniu siebie', a przede wszystkim w rozbudzaniu wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia.

short subject description

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji dyplomu magisterskiego i samodzielnej pracy artystycznej.

form of classes

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

subject area coverage

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

evaluation form credit with grading;
literature

Hans Belting Antropologia obrazu, Universitas , Kraków 2007
Władysław Strzemiński "Teoria widzenia" Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969
Maria Poprzęcka, „Inne obrazy”, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2009

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

 

entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę  inspirowania innych i uczenia się przez całe życie
A2_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
A2_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
A1_K03

Ma świadomość mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane decyzje i działania
A2_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy
A1_K05
Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych
A2_K04
Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie
A2_K05
Potrafi inicjować z innymi osobami wspólne projekty i przedsięwzięcia
A2_K05
Potrafi  zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne  z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców
A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K06 MJ_K07 MJ_K08 MJ_K10 MJ_K12 MJ_K13
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych
A2_U11
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych
A1_U17
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami
A1_U18
Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych
A2_U16
Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni
A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość  wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych
A2_U17
Zna formy zachowań związane z publicznymi  prezentacjami własnych dokonań
A1_U24
Wykazuje dużą odpowiedzialność podczas publicznych wystąpień prezentujących własną twórczość i działalność artystyczną innych twórców
A2_U20

MJ_U02 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17 MJ_U18
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo
A2_W08

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania
A2_W09
Posiada zdolność rozpoznawania  związków sztuki z innymi dziedzinami nauki,  które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce
A2_W10
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę
A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
A2_W12

MJ_W02 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.10 r 15 10 Seminar 15h
Seminar [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10223