ECTS Catalogue

Artwork Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Piotr Józefowicz

Field Description
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Completion takes place at the end of ninth semester. Students should be ready for defence of their diploma works. 

Basic criteria of evaluation: attitude to the subject (commitment, creativity, honesty and morality); progress made during the evaluated period; artistic value of the works, progress of their diploma projects. Diploma defence takes place before Faculty Comission. Evaluation elements: artistic work, theoretical work, verbal ability. 

 

subject description

Individual diploma projects based on painting (artistic skills within painting, drawing, illustration, digital techniques, 3D area).

Instructive targets:

Artistic skills sufficient enough for individual creating and accomplishing artistic projects.

Individual selection of artistic skills and adequate adaptation of various forms of artistic expression.

Cognitive targets:

Greatest possible level of artistic and humanistic self-awareness based on individual knowledge of connections between their own artistic practice and its social influence.

Technological knowledge within subject area and its skilful practical application.

Social targets:

Comprehension of necessity for permanent progress.

Adequate reaction for social, environment impulses and standing up for true.

Ability to coexist and cooperate within group with respect and tolerance for other attitudes.

Respect for the academic and professional rules.

Ability to self-esteem and verbal defense of advanced thesis.

short subject description

Accomplishment of the diploma project. 

form of classes

Students accomplish their individual projects regularly consulted at the studio. 

subject area coverage

Unlimited. Main basic for functioning of the studio is the rule of individualization of methods and student’s subjectivity.

 

evaluation form egzamin;
literature

Unlimited. 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Credit for ninth semester and readiness to accomplishment of the diploma work. 

 

preliminary assumptions

Readiness for accomplishment of the own diploma project. 

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student:

 

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01

 

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02

 

Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02


Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania
warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

 

Ma świadomość mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane decyzje i działania A2_K03


Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05


Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych A2_K04


Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

 

Potrafi inicjować z innymi osobami wspólne projekty i przedsięwzięcia A2_K05


Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

 

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K06 MJ_K07 MJ_K08 MJ_K10 MJ_K12 MJ_K13
skills
descriptioncode

Student:


Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11


Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17


Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18

 

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16

 

Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21


Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17


Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

 

Wykazuje dużą odpowiedzialność podczas publicznych wystąpień prezentujących własną twórczość i działalność artystyczną innych twórców A2_U20

 

 

MJ_U02 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17 MJ_U18
knowledge
descriptioncode

Student:


Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08


Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania A2_W09


Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10


Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1


Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

 

MJ_W02 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.10 r 15 10 Seminar 15h
Seminar [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10233