ECTS Catalogue

Scientific basics of design

Pedagogue: dr Jacek Ryń

Field Description
type of classes wykłady kierunkowe;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest obecność na  wykładach, która jest obowiązkowa i kontrolowana listą obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności nie usprawiedliwione. Aby uzyskać zaliczenie student musi się wykazać zdolnością do terminowego, samodzielnego wykonania każdego z zadań tematycznych na poziomie co najmniej dostatecznym. Po wydaniu tematu zadania studenci mają zajęcia konsultacyjne, na których mogą zgłaszać pytania, czy otrzymywać dodatkowe informacje ze strony prowadzącego lub wskazania literaturowe z wykazu literatury obowiązkowej dla przedmiotu, służące pogłębieniu wiedzy nadany temat. W wykonanym zadaniu musza być wypełnione wszystkie dyspozycje zawarte w treści zadania. Łącznie liczy się udział i aktywność na zajęciach, terminowość oddania zadań , spełnienie wymogów odnoszących się do formy zadania. 

subject description

 

Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie  podstawowej wiedzy o wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach procesu projektowego, jako procesu twórczego, w tym o fizycznych i psychicznych uwarunkowaniach aktywności poznawczej człowieka. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów myślenia procesowego i systemowego. Poznanie i stosowanie metod obserwacji, rejestracji danych, analizy i wnioskowania. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wykładów, źródeł literaturowych, wyników własnych obserwacji i badań w rozwiązywaniu problemów projektowych. Wypracowanie zdolności objęcia refleksją metodologiczną własnych działań składających się na proces projektowy.  Rozwijanie samodzielności w przedstawianiu własnych poglądów, wnioskowaniu,
argumentacji, logiczności  i jednoznaczności wywodu.

 

short subject description lack of data
form of classes

Podstawową formą zajęć jest wykład interaktywny z prezentacjami tematycznymi i pracą  ze źródłami literaturowymi,  związanymi z omawianymi zagadnieniami. Część treści jest przerabiana w formie zadań, w których wykorzystywane są wykłady oraz odwołania do podawanej literatury przedmiotu. Zadania wykonywane są w toku zajęć oraz w ramach pracy własnej studenta. Omawianie wykonanych zadań przez prowadzącego, oraz wnoszenie przez studentów uwag i spostrzeżeń składa się na formułę otwartej dyskusji, w trakcie której studenci sami dochodzą do własnych odkryć. Składową programu jest wycieczka dydaktyczna, w czasie której przedstawiane są przykłady materializacji pojęcia proces i system.

 

subject area coverage

Student identyfikuje akty obserwacji na podstawie własnych doświadczeń. Wybiera określone przykłady obserwacji. Różnicuje typy obserwacji według poznanych kategorii, od obserwacji naturalnej po eksperyment poznawczy. Analizuje istotę mechanizmu obserwacji. Analizuje różną wagę następstw poczynionych obserwacji. Przedstawia pracę w formie eseju jako dokument A4.

W analizie procesu student dokonuje wyboru i definiuje określony rodzaj procesu ze sfery życia codziennego z udziałem człowieka. Identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe, określa cel i kierunek biegu procesu. Różnicuje i nazywa stany i akty czynnościowe składające się na linię główną procesu. Posługuje się poznanymi regułami symbolicznego zapisu procesu.  Przedstawia graficznie przebieg procesu.

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Carr Nicholas. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2013.

Eskild T. Projektowanie form przemysłowych. Arkady. Warszawa 1984;                                                                              
Gasparski W. Projektoznawstwo. PWN. Warszawa1988;                                                     

Kaplan M., Kaplan E. Zawsze masz szansę…O roli przypadków w życiu. Świat Książki. Warszawa 2008;                         

Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie ŻAK. 2010.

Barthes R. System mody. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2005;

Hall E.T. Ukryty wymiar. PIW. Warszawa 2004;                                                                                                         
        

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Student musi być wpisany na listę studentów I roku Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

 

W1_K01, W1_K03
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

Posiada umiejętność jasnego wyrażania sądów na temat różnych obszarów sztuk projektowych i sztuk pięknych w podstawowych formach: komunikatu, referatu, eseju.

W1_U09, W1_U16
knowledge
descriptioncode

Rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce.

 

W1_W11,

 Zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej.

W1_W16


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.1 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10278