ECTS Catalogue

Scientific basics of design

Pedagogue: dr Jacek Ryń

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykłady kierunkowe;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest obecność na  wykładach, która jest obowiązkowa i kontrolowana listą obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności nie usprawiedliwione. Aby uzyskać zaliczenie student musi się wykazać zdolnością do terminowego, samodzielnego wykonania każdego z zadań tematycznych na poziomie co najmniej dostatecznym. Po wydaniu tematu zadania studenci mają zajęcia konsultacyjne, na których mogą zgłaszać pytania, czy otrzymywać dodatkowe informacje ze strony prowadzącego lub wskazania literaturowe z wykazu literatury obowiązkowej dla przedmiotu, służące pogłębieniu wiedzy nadany temat. W wykonanym zadaniu musza być wypełnione wszystkie dyspozycje zawarte w treści zadania. Łącznie liczy się udział i aktywność na zajęciach, terminowość oddania zadań , spełnienie wymogów odnoszących się do formy zadania. 

subject description

Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie  podstawowej wiedzy o wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach procesu projektowego, jako procesu twórczego, w tym o fizycznych i psychicznych uwarunkowaniach aktywności poznawczej człowieka. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów myślenia procesowego i systemowego. Poznanie i stosowanie metod obserwacji, rejestracji danych, analizy i wnioskowania. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wykładów, źródeł literaturowych, wyników własnych obserwacji i badań w rozwiązywaniu problemów projektowych. Wypracowanie zdolności objęcia refleksją metodologiczną własnych działań składających się na proces projektowy.  Rozwijanie samodzielności w przedstawianiu własnych poglądów, wnioskowaniu,
argumentacji, logiczności  i jednoznaczności wywodu.

 

 

short subject description lack of data
form of classes

Podstawową formą zajęć jest wykład interaktywny z prezentacjami tematycznymi i pracą  ze źródłami literaturowymi,  związanymi z omawianymi zagadnieniami. Część treści jest przerabiana w formie zadań, w których wykorzystywane są wykłady oraz odwołania do podawanej literatury przedmiotu. Zadania wykonywane są w toku zajęć oraz w ramach pracy własnej studenta. Zadania pozwalają na wykazanie się pełnią objęcia tematu, różnorodnością wykorzystywanych źródeł literaturowych oraz innych, umiejętnością prezentacji
wniosków, logicznością  i jasnością wywodu. Aktywne uczestnictwo w zajęciach przyczynia się do pełnego poznania  i zrozumienia pojęć i zagadnień objętych programem naukowych podstaw projektowania i samodzielnego ich wykorzystywania w toku studiów.


 

 


 

subject area coverage

 

W zadaniu student dokonuje analizy  porównawczej wytworów metodą zbioru cech. Definiuje kategorie cech w wybranych wytworach według poznanych kryteriów podziału. Porządkuje  i przedstawia  rozpoznane cechy. Porównuje obecność danych cech w obu wytworach. Analizuje różnice i podobieństwa cech. Ocenia wagę obecności cech. Uzasadnia wpływ cech dominujących na postać wytworu. Pracę przedstawia graficznie w postaci planszy 50x50 cm.

W następnym zadaniu student klasyfikuje źródła informacji wykorzystywane w wybranym własnym projekcie. Różnicuje ich wagę informacyjną  i przedstawia sposób ich wykorzystania na każdym etapie projektu. Przedstawia graficznie proces zasilania informacyjnego procesu projektowego.Uzasadnia kategorię źródeł decydujących o końcowym wyniku realizacji tematu.  Analizuje
konieczność krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji. Pracę przedstawia w postaci dokumentacji w formacie A4. 

 

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Carr Nicholas. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2013.

Eskild T. Projektowanie form przemysłowych. Arkady. Warszawa 1984;                                                                              
Gasparski W. Projektoznawstwo. PWN. Warszawa1988;                                                     
Kaplan M., Kaplan E. Zawsze masz szansę…O roli przypadków w życiu. Świat Książki. Warszawa 2008;                         

Kozielecki J. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie ŻAK. 2010.

Barthes R. System mody. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2005;

Hall E.T. Ukryty wymiar. PIW. Warszawa 2004;                                                                                                         
         

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Student musi być studentem I roku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Architektury i Wzornictwa.

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Umie gromadzić i w świadomy sposób interpretować informacje.

W1_K01, W1_K03
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

Posiada umiejetnosć jasnego wyrażania sadówna temat różnych obszarów sztuk projektowych i sztuk pięknych w podstawowych formach: komunikatu, referatu, eseju.

W1_U09, W1_U16
knowledge
descriptioncode

Rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce.

W1_W11

Zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej.

W1_W16


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.2 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10290