ECTS Catalogue

Photography and image edition

Pedagogue: mgr inż. Dariusz Dyr

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną na podstawie następujących kryteriów:

maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru

zaliczenie obu testów z części teoretycznej

zaliczenie w wyznaczonych terminach poszczególnych zadań praktycznych wydawanych przez cały semestr

Ustalenie oceny zaliczeniowej odbywa się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru oraz stopnia aktywności studenta podczas zajęć.

Na wysokość oceny wpływ będzie miała staranność i jakość wykonania oddanych prac.
Nie oddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.

subject description

Celem przedmiotu jest nauczenie studenta sprawnego posługiwania się aparatem cyfrowym oraz sprzętem oświetleniowym.
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fotografii cyfrowej oraz prawidłowym procesem projektowania zdjęć.
Dostarczenie wiedzy na temat zasad kompozycji oraz znaczenia światła i koloru w fotografii.

Położenie głównego nacisku na fotografię przedmiotową oraz portretową.

Zapoznanie ze specyfiką makrofotografii oraz technik wieloujęciowych.

Nauczenie podstawowej postprodukcji skanów cyfrowych w programach graficznych.

 

Cel poznawczy:

Definiowanie podstawowych pojęć z zakresu fotografii cyfrowej.
Rozumienie podstawowych powiązań między pojęciami.
Rozpoznawanie podstawowych schematów oświetlenia studyjnego w fotografii produktowej i portretowej.
Projektowanie podstawowych ujęć fotograficznych.
Dobór właściwych środków technicznych i ustawień aparatu w celu osiągnięcia wcześniej zaplanowanego efektu na zdjęciu.

Formułowanie prawidłowych wniosków z wykonanych praktycznych zadań fotograficznych.

 

Cel kształcący:

Analiza i poprawne formułowanie prostych wniosków z zakresu oceniania zdjęć pod kątem ich kompozycji i histogramu.
Przeprowadzanie samodzielnych prób praktycznych poprawnego ustawiania oświetlenia studyjnego do danej sytuacji zdjęciowej.
Planowanie doboru środków technicznych i rekwizytów do właściwego zaprojektowania zdjęć fotografii produktu oraz zdjęć portretowych.
Łączenie wiedzy teoretycznej z realną sytuacją zaistniałą w praktyce.
Poprawne wykonywanie zdjęć pod względem technicznym i kompozycyjnym.
Rozwijanie zmysłu obserwacji i wyszukiwania ciekawego oświetlenia naturalnego.

 

Cel praktyczny:

Student potrafi samodzielnie tworzyć i realizować proste projekty fotograficzne.

Student umie tworzyć właściwe schematy oświetleniowe do danej sytuacji zdjęciowej w fotografii produktowej i portretowej

Praktycznie wykorzystuje wiedze teoretyczną do realizacji zadań praktycznych

Rozumie podstawowe pojęcia fachowej terminologii fotograficznej.

Sprawnie posługuje się aparatem cyfrowym.

short subject description

Podstawowa wiedza o fotografii cyfrowej, nabycie podstawowych umiejętności w fotografii przedmiotowej oraz portretowej. Nauka fotografowania w oświetleniu zastanym i studyjnym szkła, ceramiki, metalu. Nabycie umiejętności poprawnej obróbki zdjęć w programach graficznych.

form of classes

Wykłady, ćwiczenia, praca w studiu fotograficznym, zajęcia plenerowe. Indywidualne korekty projektów fotograficznych na zadane tematy.

subject area coverage

I       Pogłębianie wiedzy na temat procesu projektowania zdjęć
II     Zaawansowane techniki studyjne w fotografii przedmiotowej
III      Światło i kolor w fotografii portretowej i produktowej
IV     Kompozycja fotograficzna w praktyce
V      Fotografia panoramiczna
VI     Fotografia makro - techniki składania zdjęć
VII    Fotografia portretowa
VIII   Fotografia czarno-biała i kolorowa
IX     Techniki wieloujęciowe c.d.
X      Fotomontaż w CS c.d.
XI  Zaawansowane narzędzia opracowywania skanów cyfrowych w CS

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

Glyn Dewis, Photoshop. Profesjonalny retusz i fotomontaż, Helion, Gliwice, 2015 

David duChemin, Zdjęcie: Proces Tworzenia, Galaktyka, Łódź, 2013
Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua, Światło w fotografii, Galaktyka, Łódź, 2009
Eberhard Schuy, Fotografia Produktowa Od przedmiotu do martwej natury, Galaktyka, Łódź, 2011

 

 

Literatura uzupełniająca:

Michael Freeman,Umysł fotografa, Wizja fotografa, National Geographic, Warszawa, 2008 

David duChemin, Pracując nad kadrem, Galaktyka, Łódź, 2011

Harold Davis, Kompozycja zdjęć Kreatywna fotografia, Helion, Gliwice, 2010
Christopher Grey, Oświetlenie Portretowe w praktyce, Galaktyka, Łódź, 2009
Marek Miś, Blisko coraz bliżej, Od fotografii zbliżeniowej do mikrofotografii,  Helion, Gliwice, 2010

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny, na studia 1 stopnia, kierunek wzornictwo.

preliminary assumptions

Zdany egzamin wstępny, na studia 1 stopnia, kierunek wzornictwo.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Student potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji.

W1-K01, W1-K04
skills
descriptioncode

Student potrafi tworzyć i realizować własne projekty fotograficzne świadomie wykorzystując swoją wiedzę, intuicję oraz wyobraźnię.

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin
w celu realizacji projektów fotograficznych.

W1-U01, W1-U09
knowledge
descriptioncode

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą projektowania zdjęć z zakresu fotografii przedmiotowej oraz portretowej.

Dobiera właściwe środki techniczne i ustawienia aparatu w celu osiągnięcia wcześniej zaplanowanego efektu na zdjęciu.

W1-W01, W1-W06


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.2 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10295