ECTS Catalogue

Basics of Computer Designing Support

Pedagogue: mgr Patrycja Kruk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział podczas wykonywania zadań, regularne konsultacje oraz terminowe oddanie zadań semestralnych.

Obecności

Dopuszczalne jest posiadanie do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności. Jeżeli student wykazuje większą, nieuzasadnioną żadnym zwolnieniem absencję, prowadzący może odmówić udzielenia zaliczenia.

Zadania semestralne

Student jest zobowiązany dostarczyć na koniec semestru efekt pracy nad dwoma zadaniami semestralnym, przedstawiony w postaci wydrukowanych plansz oraz powstałych podczas wykonywania zadań obiektów przestrzennych (dokumentacja komputerowa). Przy wystawianiu oceny brane pod uwagę są: zgodność z kryteriami przedstawionymi w treści zadania, zaangażowanie studenta podczas pracy nad zadaniem, poziom umiejętności wykorzystanych przy realizacji ćwiczenia, rozwój kompetencji studenta w zakresie obsługi podstawowych funkcji programu Rhinoceros. Oceny za poszczególne zadania semestralne są składowymi oceny końcowej.

subject description

Program zajęć nastawiony jest na zapoznanie studentów z możliwościami jakie daje projektowanie 3D. Głównym programem komputerowym, który używany jest do realizacji zadań na zajęciach jest Rhinoceros. Dodatkowo studenci mają okazję poznać inne programy do projektowania trójwymiarowego, takie jak SketchUp. Ćwiczenia realizowane na zajęciach mają za zadanie w przystępny sposób przybliżyć studentom podstawowe funkcje oprogramowowania. Uczestnicy kursu uczą się wykorzystywać możliwości jakie oferują programy komputerowe, realizując zadania dotyczące wykorzystania funkcji oprogramowania 3D w tworzeniu realnych, trójwymiarowych obiektów, przy pomocy dostępnych na uczelni maszyn warsztatowych.

Semestr letni kursu obejmuje realizację dwóch zadań semestralnych.

 

 

short subject description

Podstawy Komputerowego Wspomagania Projektowania to zajęcia skierowane do studentów nie posiadających żadnego doświadczenia w projektowaniu z użyciem programów 3D. Podczas kursu studenci poznają podstawy poruszania sie w programie Rhinoceros oraz uczą się jak wykorzystać nowe umiejętności w procesie projektowym.

form of classes

Wykłady połączone z ćwiczeniami wykonywanymi przy stanowisku komputerowym.

subject area coverage

- Ćwiczenia zapoznające z funkcjami oprogramowania 3D Rhinoceros.
- Ćwiczenia udoskonalające umiejętność przełożenia dwuwymiarowego szkicu własnego projektu w środowisko 3D.
- Przejście od szkicu koncepcyjnego, przez komputerowe modelowanie rozwiązania, aż do produkcji indywidualnej formy obiektu, będącego odpowiedzią na treść zadania.
- Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację obiektu przy wykorzystaniu maszyn warsztatowych. Przygotowanie plików komputerowych dla maszyn takich jak laser czy frezarka CNC.
- Podstawy druku 3D.
 

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Student przystępujący do kursu powiniem być wpisany na listę studentów pierwszego roku studiów licencjackich oraz posiadać zaliczenie z oceną pozytywną z pierwszego semestru Podstaw Komputerowego Wspomagania Projektowania.

preliminary assumptions

Nie wymagane jest specjalne przygotowanie ze znajomości oprogramowania komputerowego do projektowania 3D, student powinien posiadać podstawową zdolność poruszania się w programie Rhinoceros (wiedza wyniesiona z zajęć I semestru Podstaw Komputerowego Wspomagania Projektowania).

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

W1-K03
skills
descriptioncode

Student potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę.

Student umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

W1-U01, W1-U05
knowledge
descriptioncode

Student posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych.

W1-W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.2 r 45 3 Exercises 45h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10297