ECTS Catalogue

Basics of design

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak
Assistant(s): mgr Mirosław Rekowski, mgr Adrian Leszczuk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia semestru jest obecność i aktywny udział studenta w zajęciach. Dopuszcza się
3 nieusprawiedliwione nieobecności podczas semestru.

Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta w minimalnym, akceptowalnym stopniu założonych efektów kształcenia.

Podstawą do uzyskania oceny jest realizacja wszystkich wydanych zadań projektowych oraz zadań uzupełniających (zadania klauzurowe, referaty, opracowania lektur i prezentacje wybranych zagadnień) w wymaganych terminach i zgodnie z ich założeniami. Na ocenę końcową ma wpływ oryginalność i innowacyjność przedstawionych rozwiązań oraz staranność wykonania oddanych prac, a także bieżące przygotowanie studenta do zajęć i aktywny w nich udział. Ocenie podlega również umiejętność prezentacji własnych, oryginalnych poglądów i krytyczna ocena omawianych projektów.

Wymagania minimalne, ocena dostateczna, dostateczna+:

1. Umiejętność rzeczowej analizy tematyki zadań semestralnych mająca odzwierciedlenie w oddanym projekcie.
2. Kompletność elementów składowych projektu, określonych jako podstawowe założenia dla wydanego zadania.
3. Terminowa i poprawna realizacja wszystkich zadań w stopniu wskazującym na zrozumienie studiowanych zagadnień.
4. Przygotowanie studenta do zajęć i aktywne uczestnictwo w korektach.

Wymagania rozszerzone (poza wymaganiami minimalnymi), ocena dobra, dobra+:

1. Osiągnięcie ponadstandardowego parametru jakościowego prac: wnikliwość analizy problemów projektowych, staranność wykonania prac projektowych oraz plansz prezentacyjnych, dbałość o detale.
2. Umiejętność przekonywującej argumentacji samodzielnie podjętych decyzji projektowych.
3. Oryginalność przedstawionej dokumentacji i prezentacji.

Wymagania maksymalne (poza wymaganiami rozszerzonymi), ocena bardzo dobra:

1. Innowacyjność i przedstawianych rozwiązań projektowych.
2. Samodzielność i dyscyplina pracy.
3. Wysoka jakość merytoryczna oraz edycyjna zrealizowanych prac.
4. Umiejętność skutecznego integrowania wiedzy z różnych dziedzin oraz wykorzystanie jej w praktyce, w realizowanych projektach.

Wybitne osiągnięcia (poza wymaganiami maksymalnymi), ocena celująca:

Aktywność wykraczająca poza wymagania maksymalne. Wyróżnienia lub udziały w konkursach projektowych, wystawach, prezentacjach, projektach dodatkowych, wydarzeniach wystawienniczych, udział w kołach naukowych, zaangażowanie organizacyjne w rozwój metodyki nauczania przedmiotu. Szczególna wnikliwość podczas analizy problemów projektowych oraz perfekcyjna jakość wniosków, płynących
z analizy. Osiąganie wyników pracy zdecydowanie wyróżniających się na tle grupy – roku.

subject description

W drugim semestrze studenci zapoznają się z relacjami jakie zachodzą pomiędzy materiałem i technologią oraz ich wpływem na formę projektowanych przedmiotów.

Oprócz rozwijania celów kształcących z semestru pierwszego studenci kształcą umiejętności rozszerzonej analizy problemu projektowego. Zajmują się także rozwojem procesu podejmowania decyzji projektowych. Ważnym celem kształcącym na tym etapie jest podejmowanie eksperymentów w procesie projektowym.

Studenci potrafią posługiwać się podstawowymi narzędziami projektanta, takimi jak analiza werbalna, zapis graficzny, modelowanie. Potrafią oceniać i przyjmować krytyczne stanowisko wobec analizowanych problemów. Potrafią także poszukiwać inspiracji projektowych w otoczeniu.

short subject description

Kurs podstaw Projektowania Wzornictwa realizowany jest jako cykl ćwiczeń, wykładów, warsztatów i (opcjonalnie) plenerów zapoznających studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu metodyki i praktyki projektowania. Zajęcia obejmują przekazanie podstawowego zakresu wiedzy oraz wykształcenie kompetencji i umiejętności w zakresie wielowątkowego i interdyscyplinarnego pojmowania zjawiska i procesu projektowania. Nabywana podczas kursu wiedza ma przygotować, do podjęcia dalszych, zaawansowanych studiów w zakresie wzornictwa.

form of classes

Wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia plenerowe.

subject area coverage

Zadania realizowane w trakcie drugiego semestru skupione są na morfologii struktur.

Obejmują studia form oparte na różnych zasadach ich powstawania: formy oparte na bryłach siatkowych – kształtowane geometrycznie, formy naturalnie kształtowane, formy prostokreślne, formy technologicznie kształtowane.

Ważnym typem zadań są także te dotyczące wykorzystania inspiracji formami zaobserwowanymi w naturze do stworzenia obiektów mobilnych, z elementami prostej mechaniki.

Istotnym aspektem jest interaktywność przedmiotów i nawiązywanie relacji z użytkownikiem, np. poprzez zabawę.

Innym typem zadań, są ćwiczenia dotyczące cyklu życia i użytkowania produktu.

 

evaluation form credit with grading;
literature

- Victor Papanek, Design dla realnego świata, Wydawnictwo d2d, Kraków 2015
- John Maeda, Prawa prostoty – we wzornictwie, w technice..., Wydawnictw Akademickie i Profesjonalne, Warszawa2007
- Malcolm Gladwell, Błysk! Potęga przeczucia, Wydawnictwo Znak Kraków 2007

Oprócz wymienionych lektur, studenci otrzymują listę kilkudziesięciu pozycji, z której wybierają jedną i po jej przeczytaniu, przygotowują prezentację i streszczenie lektury.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Ogólnopolskie Nadmorskie Spotkania Wzornictwa "Młody człowiek i morze" - plener projektowy, dla wybranej grupy studentów.

entry requirements
formal requirements

Zaliczony z oceną pozytywną 1 semestr studiów w pracowni.

preliminary assumptions

Zaliczony z oceną pozytywną 1 semestr studiów w pracowni.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Student umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

Student potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji.

W1-K01, W1-K03, W1-K04
skills
descriptioncode

Student potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki
do podejmowania decyzji projektowych.

Student potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste: urządzenie, obiekt, system lub proces
w wybranym obszarze sztuk projektowych.

Student przeprowadza proste eksperymenty formalne, technologiczne w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych.

Student ocenia i wyraża sądy na temat różnych obszarów sztuk projektowych i sztuk pięknych w podstawowych formach: komunikatu, referatu, eseju.

W1-U03, W1-U04, W1-U10, W1-U16
knowledge
descriptioncode

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania.
W zakresie podstaw projektowania wzornictwa posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania. 

Student posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych.
W zakresie podstaw projektowania wzornictwa rozpoznaje i dobiera odpowiednie narzędzia edycji projektu, którymi ilustruje wnioski projektowe. 

Student rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce.

W1-W01, W1-W07, W1-W1


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.2 r 90 8 Exercises 90h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10298