ECTS Catalogue

History of architecture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

sem. 3 – written test exam with open questions, identification and analysis of visual materials
sem. 4 – written test exam with open questions, identification and analysis of visual materials

Criteria for theassessment of3

A basic knowledge of the terminology and the knowledge of the history of the architecture (the historical building/construction techniques) and urban planning; diagnosis of major styles (with identification of periodization) and the most important works and artists; knowledge of the basic assumptions of the ideological and socio-cultural context. A basic ability to describe the building or the urban planning: a plan, solid facades. Knowledge ofthe basic objective literature.

Criteria for theassessment of4

A good knowledge of the terminology in the field of architecture and urban planning, a basic knowledge of the terms of art. Identification of the ancient building techniques. Diagnosis of styles with periodization; pointing the main regional differences, good recognition of the architectural works and the urban planning as well as their creators. Ability to connect the most important historical and social events with the development of architecture and urban planning. Ability to describe the plan, solid, facades and architectural and decorative elements.

A good knowledge of the objective literature.

Criteria for theassessment of5

A very good knowledge of the terminology in the field of fine arts, architecture and urban planning, the ability to communicate freely with the professional vocabulary in the description of the architecture and the urban planning. A very good recognition of the art styles, works and their creators with periodization; explanation of the ideas that shape individual formal periods; identification and explanation of the regional differences. The ability to combine the knowledge of the history, culture and history of the architecture. Ability of the detailed description and the analysis of the architecture object and the urban planning.

A very good knowledge ofthe objective literature.

subject description

Cel poznawczy:

1. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju architektury i urbanistyki kręgu europejskiego z wybranymi przykładami pozaeuropejskimi (terminologia, zjawiska, dzieła, twórcy, periodyzacja), w kontekście historycznym i społeczno-kulturowym oraz politycznym.

2. Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat dawnych technik budowlanych i ich wpływu na formę oraz rozwój budownictwa.

Cel kształcący:

1.Wykształcenie zdolności analizy zjawisk architektonicznych na tle społeczno-kulturowym, historyczno-politycznym, w odniesieniu do współczesności.

2. Umiejętność identyfikacji stylów i nurtów architektonicznych, dostrzeganie powiązań; umiejętność podstawowego opisu budynku (z identyfikacją jego elementów) oraz założenia urbanistycznego za pomocą fachowej terminologii/ Cel praktyczny:

1. Umiejętność formułowania problemów badawczych z zakresu architektury w kontekście pracy architekta wnętrz.

2. Świadomość potrzeby zdobywania informacji z zakresu sztuk plastycznych i kultury w celu podwyższenia poziomu własnego warsztatu twórczego.

3. Wykształcenie postawy szacunku dla zabytków architektury i urbanistyki oraz świadomości znaczenia ich zachowania dla rozwoju kultury.

short subject description

Issues outlinehistory of architecture (development of the architecture and the background of socio-political-economic, geographical conditions, architecture and construction, architectural elements and how they are created, historic building techniques and their impact on the form).

Basic knowledge of the history of construction techniques, development of the formal elements and architectural details in a historical context with reference to the present.

History of architecture with the elements of urban planning in the European circle (including the Polish territories) with examples of non-European area in historical-cultural and typological aspect, in the context of the most important achievements and its impact on the development of culture and modern architecture (the most important works and their authors

form of classes

lecture with multimedia presentation, problematic discussion, the analysis of visual materials

subject area coverage

1. Explanation of basic terms relating to architecture, construction, urban, style. An outline of the history of architecture issues (the socio-political-economic background of development of architecture; geographical conditions; architecture and construction, architectural elements and how they are created, historic building techniques and their impact on the form).

2-4 Basic knowledge of the historical construction techniques; the development of the formal elements and architectural details in a historical context with reference to the present day (foundations/ walls / props and their components, roof structures and roofing/ceilings; windows and doors; flooring; historical buildings materials).

5-30 History of architecture with elements of urban planning in the European circle (including the Polish territories) with examples of non-European area in historical-cultural and typological assumption, in the context of the most important achievements and the impact on the development of culture and modern architecture (the most important works and their authors and ideological assumptions, comparative analysis of the composition and forms):

5-7 The ancient period: architecture and urban design elements (Egypt, Mesopotamia, Greece and the Hellenistic age, Rome)

8-9 Romanesque architecture

10. Gothic architecture, urban design elements of medieval Europe

11-12. Renaissance and Mannerist architecture; elements of Renaissance town planning

13-14. Baroque architectureand the assumptions of urbandesign

15. ClassicismandPalladianismin England

16-17. Classical architecturein other countries

18-22. Architecture in the nineteenth century (Europe and America: classicism, neo-classicism, empire, historicism, Regency and Victorian style in England, industrial architecture, urban planning)

23. Architecture and urban planning at the beginning of the twentieth century (Art Nouveau, the concept of the garden cities)

24. Phase Iof the Modernismin Europe

25. Phase Iof the Modernismin Poland

26-27. Phase II of the Modernismand the Art Deco

28. The Modernismafter 1945, the Socialist Realism

29. The Postmodern trends

30. The educational trip

evaluation form egzamin;
literature

Literatura podstawowa/Basic literature:

1. Koch Wilfried, Style w Architekturze, Warszawa: Świat Książki, 1996.

2. Miłobędzki Adam, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989.

3. Müller Werner, Atlas Architektury, t. I-II, Warszawa: Prószyński i S-ka 2003 (oryg. 1974).

4. Sztuka świata, t. 1-16, red. Kunińska Izabela, Warszawa: Arkady, 1989-1996 i późniejsze (wybrane problemy i ilustracje).

5. Watkin David, Historia architektury zachodniej, Warszawa: Arkady, 2001.

Literatura uzupełniająca/Supplementary literature:

1. Llera Ramon R., Historia architektury, Warszawa: Buchmann, 2008.

2. Mączeński Zdzisław, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa: Arkady, 1956 (repr. 1997).

3. Olszewski Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa: Wydaw. Interpress, 1988.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Kubalska-Sulkiewicz Krystyna, Warszawa: PWN, 2004.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak/ no requirements

entry requirements
formal requirements

brak/ no requirements

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Understands the need forlearningthroughout life (AW-K01).

Can acquire, accumulate and consciously analyze and interpret information (AW-K03).

Has the ability to reflect on the social, scientific, legal and ethical aspects related to his own work (AW-K08).

skills
descriptioncode

Has the ability to acquire and to analyze information from the different areas in order to carry out the project works (AW-U09)

Is able torecognize theidentity of the place (AW-U11).

Has the ability to discuss and to apply the substantial arguments on the different areas of the visual arts using a variety of sources (AW-U19).

knowledge
descriptioncode

Knows and understands the major trends and developments in the history of the visual arts including the architecture and the art design, and knows publications related to these issues (AW-W09)

Knows the conceptual apparatus characteristic of the architecture, which allows to analyze and describe the stylistic features of objects and eras (AW-W12)

Has an elementary knowledge of the construction allowing the diagnosis and the distinction of the technologies used in the construction (AW-W16).Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.3 (en)d 30 1 L 30h
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10354