ECTS Catalogue

Basics of design

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak
Assistant(s): mgr Mirosław Rekowski, mgr Adrian Leszczuk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia semestru jest obecność i aktywny udział studenta w zajęciach. Dopuszcza się
3 nieusprawiedliwione nieobecności podczas semestru.

Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta w minimalnym, akceptowalnym stopniu założonych efektów kształcenia.

Podstawą do uzyskania oceny jest realizacja wszystkich wydanych zadań projektowych oraz zadań uzupełniających (zadania klauzurowe, referaty, opracowania lektur i prezentacje wybranych zagadnień) w wymaganych terminach i zgodnie z ich założeniami. Na ocenę końcową ma wpływ oryginalność i innowacyjność przedstawionych rozwiązań oraz staranność wykonania oddanych prac, a także bieżące przygotowanie studenta do zajęć i aktywny w nich udział. Ocenie podlega również umiejętność prezentacji własnych, oryginalnych poglądów i krytyczna ocena omawianych projektów.

Wymagania minimalne, ocena dostateczna, dostateczna+:

1. Umiejętność rzeczowej analizy tematyki zadań semestralnych mająca odzwierciedlenie w oddanym projekcie.
2. Kompletność elementów składowych projektu, określonych jako podstawowe założenia dla wydanego zadania.
3. Terminowa i poprawna realizacja wszystkich zadań w stopniu wskazującym na zrozumienie studiowanych zagadnień.
4. Przygotowanie studenta do zajęć i aktywne uczestnictwo w korektach.

Wymagania rozszerzone (poza wymaganiami minimalnymi), ocena dobra, dobra+:

1. Osiągnięcie ponadstandardowego parametru jakościowego prac: wnikliwość analizy problemów projektowych, staranność wykonania prac projektowych oraz plansz prezentacyjnych, dbałość o detale.
2. Umiejętność przekonywującej argumentacji samodzielnie podjętych decyzji projektowych.
3. Oryginalność przedstawionej dokumentacji i prezentacji.

Wymagania maksymalne (poza wymaganiami rozszerzonymi), ocena bardzo dobra:

1. Innowacyjność i przedstawianych rozwiązań projektowych.
2. Samodzielność i dyscyplina pracy.
3. Wysoka jakość merytoryczna oraz edycyjna zrealizowanych prac.
4. Umiejętność skutecznego integrowania wiedzy z różnych dziedzin oraz wykorzystanie jej w praktyce, w realizowanych projektach.

Wybitne osiągnięcia (poza wymaganiami maksymalnymi), ocena celująca:

Aktywność wykraczająca poza wymagania maksymalne. Wyróżnienia lub udziały w konkursach projektowych, wystawach, prezentacjach, projektach dodatkowych, wydarzeniach wystawienniczych, udział w kołach naukowych, zaangażowanie organizacyjne w rozwój metodyki nauczania przedmiotu. Szczególna wnikliwość podczas analizy problemów projektowych oraz perfekcyjna jakość wniosków, płynących
z analizy. Osiąganie wyników pracy zdecydowanie wyróżniających się na tle grupy – roku.

subject description

W trzecim semestrze studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami projektowania produktu oraz uwarunkowaniami intelektualnymi i kulturowymi procesu projektowego.

Studenci, oprócz rozwijania celów kształcących z poprzednich semestrów, uczą się rozpoznawania warunków funkcjonowania produktu, inspirowania się kontekstem i ikonosferą otoczenia. Przygotowują się także do rozpoznawania uwarunkowań rynkowych, profilu użytkownika.

W trzecim semestrze studenci poszukując rozwiązań problemów projektowych, potrafią sięgać poza prostą analizę i sięgają po szerokie środki pozwalające analizować problem pod względem uwarunkowań estetycznych, informacyjnych, kulturowych i historycznych.Znają metody poszukiwania alternatywnych rozwiązań projektowych, potrafią samodzielnie podejmować decyzje projektowe.

short subject description

Kurs podstaw Projektowania Wzornictwa realizowany jest jako cykl ćwiczeń, wykładów, warsztatów i (opcjonalnie) plenerów zapoznających studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu metodyki i praktyki projektowania. Zajęcia obejmują przekazanie podstawowego zakresu wiedzy oraz wykształcenie kompetencji i umiejętności w zakresie wielowątkowego i interdyscyplinarnego pojmowania zjawiska i procesu projektowania. Nabywana podczas kursu wiedza ma przygotować, do podjęcia dalszych, zaawansowanych studiów w zakresie wzornictwa.

form of classes

Wykłady oraz ćwiczenia

subject area coverage

Zadania realizowane w trakcie trzeciego semestru są skupione na relacji projektant – przedmiot – użytkownik a także na wpływie technologii, czynników społecznych i kulturowych na projektowane obiekty.

Dotykają takich zagadnień jak komunikacja wizualna produktu, ewolucja produktu,
charakter jego formy, stylizacja i restyling, wieloelementowe zestawy przedmiotów, tworzące stylistycznie spójną rodzinę.

Ważnym aspektem zadań w tym semestrze są eksperymenty z materiałami oraz świadome
i twórcze zastosowanie ich w projektach.

evaluation form credit with grading;
literature

- Bruno Munnari, Dizajn i sztuka, Wydawnictwo d2d, Kraków 2014

- Dejan Sudjić, B jak Bauchaus, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2012

- „Widzieć / Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie” red. P. Dębowski i J. Mrowczyk, Wydawnictwo Karakter

- Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa"

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Zaliczony z pozytywną oceną 1 rok studiów na kierunku wzornictwo

preliminary assumptions

Zaliczony z pozytywną oceną 1 rok studiów na kierunku wzornictwo

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. 

Student umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

Student potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji.

W1-K01, W1-K03, W1-K04
skills
descriptioncode

Student potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych. 

Student potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste: urządzenie, obiekt, system lub proces w wybranym obszarze sztuk projektowych. 

Student przeprowadza proste eksperymenty formalne, technologiczne w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych. 

Student ocenia i wyraża sądy na temat różnych obszarów sztuk projektowych i sztuk pięknych w podstawowych formach: komunikatu, referatu, eseju.

W1-U03, W1-U04, W1-U10, W1-U16
knowledge
descriptioncode

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania. W zakresie podstaw projektowania wzornictwa posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania. 

Student posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych. W zakresie podstaw projektowania wzornictwa rozpoznaje i dobiera odpowiednie narzędzia edycji projektu, którymi ilustruje wnioski projektowe.

Student rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce

W1-W01, W1-W07, W1-W1


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.3 r 60 7 Exercises 60h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10366