ECTS Catalogue

Basics of Ergonomics

Pedagogue: mgr Magdalena Nowak

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykłady kierunkowe;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest obecność na  wykładach, która jest obowiązkowa i kontrolowana listą obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności nie usprawiedliwione. Aby uzyskać zaliczenie student musi się wykazać zdolnością do terminowego, samodzielnego wykonania każdego z zadań tematycznych na poziomie co najmniej dostatecznym. Po wydaniu tematu zadania studenci mają zajęcia konsultacyjne, na których mogą zgłaszać pytania, czy otrzymywać dodatkowe informacje ze strony prowadzącego lub wskazania literaturowe z wykazu literatury obowiązkowej dla przedmiotu, służące pogłębieniu wiedzy nadany temat. W wykonanym zadaniu musza być wypełnione wszystkie dyspozycje zawarte w treści zadania. Łącznie liczy się udział i aktywność na zajęciach, terminowość oddania zadań , spełnienie wymogów odnoszących się do formy zadania. 

 

 

 

 

subject description

Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy o biomechanicznych podstawach ruchowości człowieka, szczególnie na funkcjonowanie układu ręka-uchwyt. Pogłębienie zrozumienia systemowych związków człowieka ze światem przedmiotów i czynników środowiska pracy we wzornictwie. Poznanie i stosowanie metod  analizy i oceny ergonomicznej. Wypracowanie technik obserwacji, rejestracji i wnioskowania w eksperymencie poznawczym. Poznanie zasad pomiaru i wykorzystania danych antropometrycznych. Zastosowań modelowania makietowego w odniesieniu do postaci człowieka. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania źródeł literaturowych, norm i przepisów oraz wyników  własnych obserwacji i badań. 

 

 

 

 

short subject description lack of data
form of classes

Podstawową formą zajęć jest wykład interaktywny z prezentacjami tematycznymi i pracą  ze źródłami literaturowymi,  związanymi z omawianymi zagadnieniami. Część treści jest przerabiana w  formie zadań, w których wykorzystywane są wykłady oraz odwołania do podawanej literatury przedmiotu. Zadania wykonywane są w toku zajęć oraz w ramach pracy własnej studenta.
Zadania pozwalają na wykazanie się pełnią objęcia tematu, różnorodnością  wykorzystywanych źródeł literaturowych oraz
innych, umiejętnością prezentacji wniosków, logicznością  i jasnością wywodu. Aktywne uczestnictwo w zajęciach przyczynia się do pełnego poznania  i zrozumienia pojęć izagadnień objętych programem podstaw ergonomii ogólnej oraz ergonomii w obszarze wzornictwa i samodzielnego ich wykorzystywania w toku studiów.

 

 

subject area coverage

Wykonanie modelu sylwetkowego w postaci makiety płaskiej, o cechach fantomu w skali 1:5, przeznaczonego do wykorzystania           w projektowaniu. Student definiuje  składowe części fantomu. Decyduje o stopniu uproszczenia modelowego. Dobiera
materiał o odpowiedniej sztywności i trwałości. Testuje i dokonuje wyboru sposobu ograniczenia ruchowości punktów ruchu. Konstruuje makietę płaską sylwetki ludzkiej. Tworzy dokumentację prezentującą przebieg prac w formacie A4. Łączy wiedzę teoretyczną  z wynikami własnych doświadczeń.

Zadanie analityczne-doświadczalne, pozwalające na praktyczne poznanie aspektów biomechanicznych funkcjonowania układu ręka – uchwyt . Student identyfikuje różne typy uchwytów. Analizuje ich cechygeometryczno-funkcjonalne. Określa zaangażowania rejonów funkcyjnych dłoni.Rozpoznaje i wyjaśnia oddziaływania sił i momentów w układzie ręka-uchwyt.  Bada i dobierametodę rejestracji śladów powierzchni czynnych dłoni. Prezentuje wyniki analizy w postaci graficznej na planszy. Łączy wiadomości teoretyczne z wynikami własnych doświadczeń.

 

 

evaluation form egzamin;
literature

Bugajska J. (red.). Komputerowe stanowisko pracy. Aspekty zdrowotne  i ergonomiczne. CIOP. Warszawa 1997;

Giedliczka A. i in.(red.). Atlas miar człowieka. Dane do projektowania
i oceny ergonomicznej. CIOP. Warszawa 2001:

Jabłoński J.(red.). Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady
projektowania produktów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2006;

Lewandowski J. i inni.(red.). Ergonomia niepełnosprawnym w procesie
jednoczenia się Europy. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2002;

Nowak E. Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do
projektowania. IWP. Warszawa 2000;

Tytyk E. Projektowanie ergonomiczne. Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
Warszawa-Poznań 2001;

Humanscale. Henry
Dreyfuss Associates. MIT Press. Cambridge, Massachussets.

 

 

Lewandowski J. i inni.(red.). Ergonomia niepełnosprawnym w procesie
jednoczenia się Europy. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2002;

 

 

 

 

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczą

entry requirements
formal requirements

Student musi mieć status studenta 3 sem. II roku Wzornictwa.

preliminary assumptions

Student zaliczył przedmiot "Naukowe Podstawy projektowania" na 1 i 2 sem. I roku studiów. Zna i potrafi stosować pojęcia system, proces, eksperyment poznawczy, potrafi samodzielnie wykorzystywać  źródła literaturowe.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje. 

 

 

 

 

W1_K03
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych
dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

 Student potrafi samodzielnie podejmować oraz uzasadniać decyzje
projektowe mające wpływ na postać rozwiązania.

 Posiada umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów formalnych,
technologicznych i ergonomicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania
i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych. 

 

 

W1_U09, W1_U06, W1_U10
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych
cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają na strukturę i postać projektowanych
procesów i obiektów.            

 

 

W1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.3 r 30 3 L 30h
L [E]
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10367