ECTS Catalogue

Basics of visual communication

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Jacek Miler
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, uczestniczenie w korektach zbiorowych i indywidualnych, umiejętność trafnego, kreatywnego rozwiązania realizowanego problemu projektowego, jakość i forma prezentacji końcowej projektu. Samodzielność kreacji projektowej podczas realizowanych zadań, stopień opanowanie narzędzi graficznych w zakresie 2D


The basis of assessment is the presence in the classroom, participate in individual and group adjustments, ability to accurate, creative solutions implemented a design problem, the quality and form of presentation of the final project. The self-creation project during the performed tasks, the degree of mastery of graphical tools in the field of 2D

subject description

- zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z projektowaniem graficznym poprzez opanowanie wiedzy na temat zagadnień kompozycji, layoutu, typografii.
- nauka zasad i reguł obowiązujących w dziedzinie typografii
- posługiwanie się podstawowymi programami do edycji graficznej: grafiki wektorowej i rastrowej /

 


- An understanding of the fundamental issues related to graphic design through mastery of knowledge on the issues of the composition, layout, typography.
- Learning the rules and regulations in force in the field of typography
- Using basic graphic editing programs: vector and raster graphics

short subject description

Organizacja materiału prezentacyjnego w celu zbudowania autoprezentacji w postaci portfolio, zaprezentowanie zagadnień poświęconych projektowaniu w zakresie głównych elementów projektowania graficznego tj. typografii, layoutu, kompozycji graficznej / Organization of presentation material in order to build self-presentation in the form of a portfolio, presentation of issues related to design in the field of the main elements of graphic design, i.e. typography, layout, graphic composition

form of classes

Prezentacje multimedialne połączone z wykładami związanymi z dziedziną projektowania graficznego – wykłady z elementów zasad typografii, komponowania leyoutów prezentacyjnych, wieloetapowa prezentacja wyselekcjonowanych pod kątem zagadnień tematyki prezentacyjnej, zadanie praktyczne projektowe realizowane przez studentów, przygotowanie własnego portfolio projektowego, korekty, wykłady /

 

 

Multimedia presentations combined with lectures related to the field of graphic design - lectures on the principles of typography, composing presentational leyouts, multi-stage presentation of topics selected in terms of presentation, practical project carried out by students, preparation of own design portfolio, proofreading, lectures

subject area coverage

projektowanie graficzne, Logotyp, typografia, grafika użytkowa, techniki graficzne, Liternictwo, layout, portfolio /

 

graphic design, Logotype, typography, graphic, graphic art, lettering, layout, portfolio

evaluation form credit with grading;
literature

M. Porębski: Grafika wczoraj I dziś, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974
J. Felici kompletny przewodnik po typografii, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007
A.Frutiger: Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo D2d.pl, Kraków 2010
R. Brinhurst: Elementarz stylu w typografii, Wydawnictwo Design Plus, Kraków 2007
H.P. Wilberg, F. Forssman: Pierwsza pomoc w typografii, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2006
T. Szanto: Pismo i styl, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1986

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie semestru 3
Passing the semester 3

preliminary assumptions

Nie dotyczy

learning outcomes
social competences
descriptioncode

W1-K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1-K01
W1-K01 understands the need for life-long learning A1-K01

W1-K02samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać w następnych pracach A1-K01 A1-K02
W1-K02 undertakes and knows how to organise design projects of his/her own accord, accumulates experience from completed projects and knows how to use it in subsequent projects A1-K01 A1-K02

skills
descriptioncode

W1-U01 potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzęA1-U14W1-U01 can develop and execute own artistic concepts in selected art disciplines, purposefully using his/her intuition, emotions, imagination and knowledge A1-U14

W1-U03 potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych A1-U15 A1-U17
W1-U03 knows how to define and solve simple design problems, using rational and intuitive premises to take design decisions
A1-U15 A1-U17

W1-U04 potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste: urządzenie, obiekt, system lub proces w wybranym obszarze sztuk projektowych A1-U15
W1-U04 using design methodology know-how, knows how to design a simple appliance, object, system and/or process in a selected area of design arts A1-U15

W1-U05 umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych A1-U15 A1-U16
W1-U05 knows how to purposefully use art tools, techniques and technology from selected fine arts disciplines A1-U15 A1-U16

W1-U07 posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej, kulturowej i ekonomicznej)
A1-U21
W1-U07 has basic experience in executing design projects combining the use of imagination, intuition, emotions and rational (functional, technological, semantic, social, cultural and economic) analysis A1-U21

W1-U08 posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych w tym projektowych A1-U21
W1-U08 has experience in executing original art projects including design projects A1-U21

W1-U09 posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych
A1-U19
W1-U09 has the ability to acquire and analyse information from various fields in order to execute design projects A1-U19

W1-U10 posiada umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów formalnych,technologicznych i ergonomicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych
A1-U19
W1-U10 has the ability to conduct simple formal, technological and ergonomic experiments and analyse their results in order to develop and verify design decisions in selected areas of the design arts A1-U19

W1-U11 posiada umiejętność modyfikowania i wariantowania rozwiązań z wykorzystaniem odpowiednich modeli, w tym modeli cyfrowych, w celu ustalenia optymalnego rozwiązania A1-U19
W1-U11 has the ability to modify and apply variant solutions by using the appropriate models, including digital models to find the optimum solution A1-U19

W1-U12 posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych A1-U19
W1-U12 has the technical skills to execute his/her own artistic concepts in selected fine arts disciplines A1-U19

W1-U14 posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się potrzeb i możliwości A1-U19 A1-U20
W1-U14 has the ability to build a skill set necessary for the delivery of design projects and the ability to adapt it to changing needs and circumstances A1-U19 A1-U20

W1-U15 zdobył umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin A1-U18
W1-U15 as acquired the ability to work in a team and to communicate with experts in other fields A1-U18

W1-U16 posiada umiejętność jasnego wyrażania sądów na temat różnych obszarów sztuk projektowych i sztuk pięknych w podstawowych formach: komunikatu, referatu, eseju A1-U22

W1-U16 as the ability to clearly express opinions about various areas of the design and fine arts in the basic formats: announcement, paper and essay A1-U22

W1-U17 posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat różnych obszarów sztuk plastycznych z wykorzystaniem różnych źródeł A1-U22 A1-U24
W1-U17 has the ability to discuss and argue substantively about various areas of the visual arts based on various sources A1-U22 A1-U24

W1-U18 posiada umiejętność publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz poddania ich efektów dyskusji A1-U24
W1-U18 has the ability to publically present his/her completed design projects using audio-visual techniques and to subject their results to discussion A1-U24

knowledge
descriptioncode

W1-W01 posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania A1-W10W1-W01 possesses basic knowledge of design methodology A1-W10

W1-W02 zna sposoby odwzorowywania przestrzeni na płaszczyźnie A1-W10
W1-W02 knows space to plane projection techniques A1-W10

W1-W03 posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn oraz kompozycji kolorystycznych A1-W10
W1-W03 possesses basic knowledge concerning solids, planes and colour composition A1-W10

W1-W04 posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania. A1-W10
W1-W04 possesses basic knowledge concerning the relationship between form and function and the selected manufacturing technology A1-W10

W1-W05 posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych, oraz podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych A1-W10
W1-W05 possesses general knowledge concerning the delivery of design projects,
and basic knowledge concerning the delivery of design projects in selected areas of the design arts A1-W10

W1-W06 posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych A1-W10
W1-W06 possesses basic knowledge concerning modes of expression and technique in selected fine arts disciplines A1-W10

W1-W07 posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych A1-W10
W1-W07 possesses basic knowledge concerning design editing methods and modelling techniques used in the delivery and documenting of design projects A1-W10

W1-W09 wykazuje się znajomością stylów w sztukach pięknych i związanych z nimi tradycji twórczych A1-W12
W1-W09 shows a knowledge of the styles in the fine arts and the relevant art traditions A1-W12

W1-W10 wykazuje się znajomością kierunków i trendów sztuk projektowych oraz zna najważniejsze ośrodki, zjawiska i twórców A1-W12
W1-W10 shows a knowledge of directions and trends in design art and knows its most important centres, phenomena and artists A1-W12

W1-W11 rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce A1-W11A1-W12
W1-W11 understands the context of design in art and material culture and its importance in social life and the economy A1-W11A1-W12

W1-W12 zna i rozumie rolę oraz znaczenie technicznych i technologicznych uwarunkowań projektowania w wybranych obszarach sztuk projektowych A1-W13 A1-W15
W1-W12 knows and understands the role and importance of technical and technological design conditions in selected areas of the design arts A1-W13 A1-W15

W1-W15 ma podstawową wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ jaki mają na strukturę i postać projektowanych procesów i obiektów A1-W15
W1-W15 has basic knowledge concerning human physical, psychological and physiological features and understands their impact on the structure and shape of the designed processes and objects A1-W15

W1-W16 zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej A1-W15
W1-W16 is familiar with the notion of the design process, can distinguish its components and can plan successive stages of design work based on this knowledge A1-W15Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.4 r 30 3 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10380