ECTS Catalogue

Basics of Vessel Architecture

Pedagogue: dr Paweł Gełesz
Assistant(s): mgr Krzysztof Bochra

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia jest:
- aktywna obecność na zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów),
- realizacja wszystkich zadań semestralnych, prac domowych czy klauzurowych (zgodnie z ustalonym harmonogramem) w stopniu umożliwiającym ich ewaluację według przyjętych efektów kształcenia (zgodnie z treścią zadania)

W zależności od specyfiki rozwiązań projektowych wymagana jest dokumentacja cyfrowa zadania zawierająca:
1. Opis zrealizowanego projektu (esej, autorski opis projektu, skrócony tekst reklamowy zbierający kluczowe pozytywne cechy rozwiązania - max. 5000 znaków)
2. Uporządkowaną dokumentację procesu projektowego (źródła inspiracji, szkice rozpatrywanych wariantów rozwiązania projektowego, wizualizacje etapów projektowych)
3. Uporządkowaną dokumentację cyfrową formalnej strony projektu (wizualizacje, fotografie studyjne makiety, dokumentacja techniczna – parametryczny model 3d, rysunki techniczne 2d)
4.. Publiczną autoprezentację ostatecznego rozwiązania (prezentacja multimedialna i plansze)

Wymagania minimalne (ocena dostateczna):
1. Kompletność elementów składowych, określonych jako podstawowe założenia dla poszczególnych zadań,
2. Terminowa realizacja zadań semestralnych w stopniu pozwalającym właściwie odczytać intencje autora,
3. Zawodowa rzetelność i komunikatywność dokumentacji i prezentacji.
Wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej)¬ - poza wymaganiami podstawowymi
1. Ujęta w opisie projektu umiejętność przekonywującej argumentacji podejmowanych decyzji projektowych,
2. Osiągnięcie realistycznego parametru jakościowego finalnej realizacji,
3. Oryginalność oraz czytelność dokumentacji i prezentacji projektu.
Wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra i celująca): - poza wymaganiami rozszerzonymi
1. Umiejętność skutecznego integrowania i interpretowania wiedzy pochodzącej z wielu źródeł (w tym wiedzy technicznej, okrętowej)
2. Autorska innowacyjność projektów przełamująca istniejące paradygmaty projektowe (w obrębie architektury okrętów)
3. Samodzielność i dyscyplina pracy,
4. Opracowanie wykraczające poza standardy akademickie – tj. posiadające realny potencjał wdrożeniowy

subject description

Obszarem tematycznym programu dydaktycznego są wszelkie działania projektowe mieszczące się w zakresie szeroko rozumianej architektury okrętów (tzw. Arch. statków wodnych), agregujące interdyscyplinarną wiedzę z obszaru techniki, ergonomii i estetki. Fundamentalną formą aktywności studentów są poszukiwania. Analogicznie do świata nauki w programie przewiduje się stosowanie: eksperymentów (np. w skali 1:1), metodę „kolejnych przybliżeń” (tzw. spirala projektowa) finalną autorską propozycję projektową uwzględniająca także wymogi i ograniczenia prawne. Ważnym cechą programu jest systematyczny rozwój kompetencji studentów na poziomie twórczym i decyzyjnym.

Cel poznawczy:
Student uzyskuje świadomość możliwości oraz ograniczeń związanych z pracą projektanta wzornictwa szczególnie przy opracowywaniu nowych, racjonalnych koncepcji w obszarze architektury okrętów

Cel kształcący:
Oparta o odpowiedzialność postawa twórcy i koordynatora innowacji w obszarze architektury okrętów.

Cel praktyczny:
Rozwój umiejętności i postaw twórczych oraz zawodowych w obszarze szeroko rozumianej architektury okrętów

short subject description lack of data
form of classes

Wieloaspektowe zadania i ćwiczenia projektowe, uzupełnione autorskimi prezentacjami tematycznymi oraz organizowanymi (w zakresie bieżących) potrzeb konsultacjami eksperckimi. W okresie pomiędzy zajęciami przewidzianymi planem zajęć studenci są zobowiązani do samodzielnej pracy w zakresie uzgodnionym podczas korekt i konsultacji.

subject area coverage

Fundamentem treści zadań semestralnych są praktyczne eksperymenty poznawcze, których nadrzędnymi założeniami jest kształtowanie obiektów architektury okrętów z zachowaniem zawodowej rzetelności połączonej z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań kontekstowych, funkcjonalnych i estetycznych. A także integracja i interpretacja wiedzy z wielu różnych źródeł zorientowanych w przyszłość przemysłu okrętowego.

evaluation form credit with grading;
literature

Rekomendowana, zalecana i wymagana literatura jest komponowana indywidualnie do danego zadania projektowego

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Posiadanie statusu studenta Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP W Gdańsku (1 rok. I stopnia), znajomość języka polskiego.

preliminary assumptions

Od studentów oczekiwana są:
- postawa wnikliwego poznawania i doświadczania nowych dyscyplin projektowych,
- zaangażowanie w poszukiwanie i definiowanie nowych dalekich od obecnych paradygmatów rozwiązań projektach,
- umiejętność samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy,
- efektywnie opanowany warsztat projektowy (rysunek odręczny, rysunek techniczny, modelowanie 3d, makietowanie, opisywanie)

learning outcomes
social competences
descriptioncode

W1-K02 / A1-K01/ A1-K02
Student samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać w następnych pracach
SIŁA 3

skills
descriptioncode

W1-U03 / A1-U15
Student potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych
SIŁA 2

W1-U06 / A1-U17
Student potrafi samodzielnie podejmować oraz uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania
SIŁA 3


W1-U14 A1-U19
Student posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się potrzeb i możliwości
SIŁA 2

knowledge
descriptioncode

W1-W16 / A1-W15
Student zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej
SIŁA 2

W1-W12 / A1-W13/ A1-W15
Student zna i rozumie rolę oraz znaczenie technicznych i technologicznych uwarunkowań projektowania w wybranych obszarach sztuk projektowych
SIŁA 3

 Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.6 (en)d 60 8 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10449