ECTS Catalogue

History of art and culture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym teście końcowym. Test końcowy składa się z 15 terminów do wyjaśnienia oraz 40 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Punktacja: 110-100 bdb; 99-90 db plus; 89-85 db; 84-70 dst plus; 69- 60 dst, 59-0 ndst Semestr zimowy kończy się zaliczeniem, aby uzyskać zaliczenie student/ka musi zdać kolokwium pisemne składające się z 15 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Do zaliczenia kolokwium niezbędne jest otrzymanie 30 na 60 punktów.

subject description

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student po ukończonych zajęciach powinien: Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach. Rozumieć dzieła sztuki w szerszym kontekście. Znać elementarną terminologię używaną historii sztuki Posiadać elementarną wiedzę na temat koncepcji artystycznych w sztuce nowożytnej Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student po ukończonym kursie powinien: Umieć wyjaśniać idee towarzyszące konkretnym rozwiązaniom artystycznym w okresie nowożytnym z ukazaniem podobieństw i różnic między nimi. Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach. Mieć rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne) Mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonalić kompetencje i umiejętności. Systematycznie uczestniczyć w życiu kulturalnym, interesować się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi jak i dawnymi formami wyrazu artystycznego, nowymi i dawnymi zjawiskami w sztuce

short subject description

Celem zajęć jest przedstawienie studentom bardzo kompleksowego obrazu świata sztuki nierzadko będącej na usługach religii, magii, polityki, czy innych ludzkich przedsięwzięć. Zajęcia mają służyć przede wszystkim poznaniu, a nie krytyce, tak aby student samodzielnie mógł ustosunkować się do rozmaitych działań artystycznych i kulturowych występujących na różnych kontynentach i w różnym okresie czasu. Zajęcia mają przede wszystkim uzmysłowić studentowi, że sztuka jest częścią złożonej struktury, na którą składają się rozmaite wierzenia, obrzędy, idee polityczne, kodeksy moralne i społeczne etc., oraz, że jest to znakomity środek komunikacji, jakkolwiek nierzadko wykorzystywany w celach narzucania światu określonego porządku.

form of classes

wykład składający się z następujących elementów: -wyjaśnienie celu wykładu i wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych -prezentacja multimedialna -podsumowanie -ewentualna dyskusja

subject area coverage

SEMESTR ZIMOWY 1. Początki sztuki 2. Wczesne cywilizacje 3. Sztuka i kultura egejska 4. Rozwój sztuki na różnych kontynentach 5. Sztuka Starożytnej Grecji 6. Sztuka Starożytnej Grecji C.D. 7. Sztuka i kultura Etrusków 8. Okres Hellenistyczny 9. Sztuka i kultura Starożytnego Rzymu 10. Sztuka Wczesnego Islamu 11. Chrześcijaństwo w wiekach Średnich 12. Sztuka romańska 13. Sztuka gotycka 14. Sztuka gotycka 15. Kolokwium podsumowujące

SEMESTR LETNI 1. Pierwsza połowa XV w sztuce i kulturze europejskiej: początki Renesansu włoskiego: architektura, malarstwo, rzeźba; nowy styl we Flandrii 2. Druga połowa XV wieku w sztuce i kulturze europejskiej: renesans włoski: architektura, malarstwo, rzeźba; malarstwo w Europe Północnej 3. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: Reformacja i sztuka w Europie Północnej; Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: rozkwit renesansu we Florencji i Rzymie 4. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: rozkwit renesansu w Wenecji; Druga połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: Manieryzm w architekturze, malarstwie, rzeźbie. 5. Pierwsza połowa XVII wieku w sztuce europejskiej: Początki Baroku w Rzymie, Architektura Baroku, 6. Malarstwo holenderskie XVII wieku, Barok w Anglii, Barok we Francji 7. Wiek XVIII w sztuce i kulturze europejskiej: Francuskie Rokoko 8. Neoklasycyzm 9. Od Romantyzmu do Realizmu 10. Od Impresjonizmu do Postimpresjonizmu 11. Sztuka w latach 1900-1919 12. Między wojnami światowymi 13.Od czasów powojennych do Postmodernizmu 14. Sztuka przełomu wieków XX/XXI

evaluation form credit with grading;
literature

Bibliografia obowiązkowa: D’Alleva Anne, Metody i Teorie Historii Sztuki, Kraków 2013 Hagen Rose-Marie & Rainer, What Great Paintings Say, 2 vols. wyd. Taschen 2005 Honour Hugh i John Fleming, A World History of Art, London 1995 (polska edycja: Sztuka Świata, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2002) Białostocki Jan, Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2008 Białostocki Jan, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976 Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991 Bibliografia dodatkowa: Arasse Daniel, Nie widać nic, Kraków 2012 Arnold Dana, Art History. A very short introduction. Oxford University Press, 2004. Desai Dipti i inni, History as art, art as history: contemporary art and social studies education. New York: Taylor & Francis, 2009. Fabiani Bożena, Gawędy o sztuce, dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2011 Gombrich Erich, The Story of Art, 1950 (polska edycja: O Sztuce, Wydawnictwo Rebis, 2008)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Podstawowa znajomość historii sztuki

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego;

Posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej 

skills
descriptioncode

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej ;

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki 

knowledge
descriptioncode

Zna elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania;

Ma elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu obszaru sztuki w kształtowaniu kultury i cywilizacji;

Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki w kulturze i sztuce. Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.1 r 30 2 L 30h
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10689