ECTS Catalogue

Art of Fibre

Pedagogue: prof. Aleksander Widyński

Field Description
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie jest na ocenę na którą składa się obecność na zajęciach, przedstawienie wszystkich ćwiczeń przygotowanych na semestr, poziom artystyczny oraz warsztat wykonawczy prac i zaangażowanie studenta.

subject description
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
    Student otrzymuje poszerzoną wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
    Po odbyciu całego cyklu zajęć student samodzielnie potrafi zastosować wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie do własnej pracy artystycznej.
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
    Po zakończeniu studiów student powinien potrafić przekazać wiedzę na temat sztuki włókna oraz druku na tkaninie
short subject description

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu technologii tkaniny oraz technologii druku na tkaninie oraz kontekst historyczny i współczesny tych dyscyplin

form of classes

Każde zadanie jest omawiane w grupie, następnie realizacja zadania opiera się o indywidualny kontakt ze studentem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu postępów studenta.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

1. Huml Irena "Współczesna Tkanina Polska", Arkady 1989
2. Quentin-Stoll Annette "Filz Experiment", MaroVerlag 2009
3. Kwartalnik "Tekstile forum" (DE)
4. Katalogi Wystaw (dostępne w pracowni)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

preliminary assumptions

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
skills
descriptioncode

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się  efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

 

 

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.5 (en)d 30 2 Art. workshop 30h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10738