ECTS Catalogue

Psychophysiology of Visual Perception

Pedagogue: dr Zbigniew Mańkowski

Field Description
type of classes konwersatorium;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach – lista obecności;    2. indywidualna prezentacja wybranego tematu z listy tematów zajęć - power point;             

3. Zaliczone kolokwium ( 3 pytania z zakresu problematyki zajęć oraz  1 z zakresu indywidualnych lektur - każde pytanie 10 pkt.);

Ocenianie: Na ocenę niedost – nie zal. Kolokwium ( mniej niż 21 pkt); brak znajomości lektur indywidualnych, brak prezentacji; na  ocenę dost – zal. kolokw. na poz. dost ( 22- 28/ 29-30 pkt. - dost/ dst+);  znajomość lektur ( 3), zal. prezentacja; Na ocenę db – zaliczone kolokwium na poziomie db (31-35/ 36-37 - db/db+); znajomość lektur (min. 3) i zal. prezentacja; na ocenę bdb - zaliczone kolokwium na poz. bdb (38-40 pkt.), znajomość lektur  (minimum  5 lektur), prezentacja na poz. bdb;

subject description

-Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących psychofizjologii percepcji człowieka w procesie spostrzegania.
-Umiejętność rozpoznawania podstawowych zjawisk wizualnych takich jak złudzenia, zniekształcenia percepcji i ich zastosowanie w sztuce i reklamie.
-Efektywne wykorzystanie: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,

-Świadomość krytyczna – posługiwanie się wiedzą na temat: teorii i uwarunkowań postrzegania (barw, ruchu, form i przestrzeni).

short subject description

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami specyfiki i uwarunkowań procesów postrzegania - ze szczególnością poznania złożoności kształtowania się widzenie barw, kształtów i układów przestrzennych

form of classes

konwersatorium z elementami wykładu oraz tematyczne prezentacje studentów

subject area coverage

1. Widzieć i zobaczyć. Teorie i perspektywy widzenia w kontekście kulturowych uwarunkowań widzenia.

2. Klasyczne i współczesne teorie widzenia.

3. Psychologia twórczego oka; budowa i funkcjonowanie analizatora wzrokowego, miejsce i sposób powstawania wrażeń zmysłowych.

4. Uwarunkowania emocjonalne, motywacyjne i sytuacyjne oraz kontekstowe widzenia.
5. Myślenie wzrokowe: rozumność percepcji wzrokowej oraz iluzje percepcyjne.

6. Percepcja i wyobraźnia.

7. Fizyka i metafizyka światła. Widzenie w kontekście światła.
8. Wrażenie barwy i kulturowe znaczenie barw;  oddziaływanie barw na człowieka.
9. Widzenie ruchu, kształtu i przestrzeni.
10. Percepcja wzrokowa w estetyce i edukacji oraz komunikacji wizualnej.
11. Aktywność wizualna człowieka.

12. Czytanie i rozumienie lektur na temat psychofizjologii widzenia.

13-14. Podsumowanie i kolokwium.

12-13 Podsumowanie i kolokwium.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura obowiązkowa:

1. Arnheim R.,  Sztuka i percepcja wzrokowa.: WaiF, Warszawa 1982;

2. Arnheim R, Myślenie wzrokowe, słowo obraz, Gdańsk 2011;

3. Berger J., Sposoby widzenia, Rebis, Poznań 1997;

4. Deręgowski J., Oko i obraz, PWN, Warszawa 1990;
5. Mączyńska-Frydryszek,A., Jaskólska-Klaus, M., Maruszewski, T., Psychofizjologia widzenia.
Wyd.ASP, Poznań 2002.
6. Młodkowski J., Aktywność wizualna człowieka, PWN,Warszawa 1998.

 

Literatura uzupełniająca:

7. Baltrušaitis J., Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

8. Demidow W., Patrzeć i widzieć, W. NOT – SIGMA, Warszawa 1989.
9. Droscher V.B., Świat zmysłów., WP, Warszawa 1971

10. Francuz P. (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, SCHOLAR, Warszawa 2007.

11. Gage J., Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, UNIVERSITAS, Kraków 2008. 

12. Gage J., Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika,UNIVERSITAS, Kraków 2010.
13. Gombrich E., Sztuka i złudzenie, PIW, Warszawa 1981

14. Hochberg J.E., Percepcja, PWN, Warszawa 1970.

15. Keller, Fascynujące światło, Wydawnictwo: Ltt, Warszawa 2013.

16. Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo ,,Arkady’’, Warszawa 1989.

17. Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP Gdańsk 2000;

18. Strzemiński W., Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi

K_KO8
skills
descriptioncode

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01

ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych

K_UO4

analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_UO6
knowledge
descriptioncode

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_WO6

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_WO7


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10984