ECTS Catalogue

Diploma Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

The Final project developement,the way of solving the subject,esthetics and clarity of idea.

The fourth semastr ends with credit and grade.Grade values comply with rules ohthe studies.

subject description

Celem seminariów dyplomowych jest zapewnianie: 1/ możliwie jak najwyższego merytorycznego poziomu magisterskich prac dyplomowych, 2/ koordynacji pomiędzy projektem, a zagadnieniem teoretycznym/ideowym realizowanym w ramach tematu pracy dyplomowej, czyli zapewnienie spójności/jedności pracy pisemnej z projektem, 3/ tworzenie magisterskich dyplomów z zakresu sztuk projektowych na poziomie projektów budujących podstawy do prowadzenia prac badawczych w dziedzinie sztuki, (Seminaria są wstępem do prowadzenia pracy badawczej w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dział sztuki należącej do dziedziny sztuki.

Seminaria dyplomowe na IV semestrze kończy się sformułowaniem kompletnej magisterskiej pracy dyplomowej.

III semestr
Zajęcia dostosowane są do tematów prac dyplomowych kierowanych przez określonego promotora w ten sposób, aby pozwoliły dyplomantom: 1/ poznać zasady gromadzenia danych oraz informacji stanowiących materiał wyjściowy do pracy dyplomowej, 2/ usystematyzować zgromadzone dane, 3/ sformułować założenia i program/konspekt pracy dyplomowej na podstawie wniosków ze zgromadzonych danych, 4/ sformułować pracę na wstępnym etapie jej realizacji.

Dyplomanci poszukują swojej indywidualnej drogi rozumowania dotyczącego łączenia idei/teorii z praktyką projektowania ukierunkowaną na konkretne zagadnienia projektowe na etapie wstępnym prowadzenia pracy badawczej.

Dyplomanci uczestniczą w seminariach ucząc się dyskusji i argumentacji w obronie stosowanych przez siebie rozwiązań projektowych.
Dyplomanci korzystają z konsultacji/korekt w ramach budowania założeń i programu pracy ukierunkowanych na zgodność projektu z jego częścią teoretyczną.

IV semestr
Seminaria ukierunkowane na wykorzystanie materiałów i informacji zgromadzonych w ramach prowadzenia tematu na III semestrze do sfinalizowana kompletnej pracy dyplomowej, szczególnie w zakresie spójności założeń teoretycznych/ideowych zwartych w opracowaniu pisemnym z projektem.

Seminaria doskonalące argumentację w ramach obrony założeń sformułowanych przez dyplomanta w ramach założonego celu pracy dyplomowej oraz sposobu jego realizacji.

Sformułowanie kompletnej pracy dyplomowej.

short subject description

Nie dotyczy

form of classes

III semestr
Dyskusje i prezentacje seminaryjne.
Konsultacje/korekty dotyczące części pisemnej projektu dyplomowego.

IV semestr
Dyskusje i prezentacje seminaryjne (w tym seminaria przygotowujące do argumentacji w obronie tez zawartych w pracy dyplomowej).
Konsultacje/korekty części pisemnej projektu dyplomowego.

subject area coverage

Zakres obejmuje teorię, ideę i metodykę projektowania zgodnych z tematem poszczególnych prac dyplomowych akceptowanych przez promotora

evaluation form credit with grading;
literature

Teksty źródłowe, z założenia, są pozyskiwane przez studentów stosowanie do każdego zadania pod kierunkiem promotora.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Dla semestru III - ukończony II sem. studiów na Kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.
Dla semestru IV - ukończony III sem. studiów na Kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.

preliminary assumptions

Studenci przystępujący do kursu powinni mieć zaawansowaną wiedzę na temat projektowania, znajomość technik projektowania wynikającą z programu dotychczasowych dwóch semestrów studiów magisterskich oraz posiadać pogląd na Architekturą Wnętrz i jej projektowanie pozwalający na samodzielny, świadomy wybór tematu pracy dyplomowej i zagadnienia jakie będzie ona rozstrzygać.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

W2-K02 / A2-K02
jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania w zorganizowany sposób nowych
i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
W2-K04 / A2-K04
jest zdolny do wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk

skills
descriptioncode

W2-U02 / A2-U12
potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w wybranym obszarze sztuk projektowych
A2-U13, U14 / W2-U03
potrafi samodzielnie podejmować i uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania
oraz umie przewidzieć ich konsekwencje
W2-U04 / A2-U17
potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji,
emocjonalności oraz analizy racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej i kulturowej),
w celu osiągnięcia zamierzonego efektu
W2-U08 / A2-U15
zdobył umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin, potrafi kierować
pracami zespołu realizującego prace projektowe

knowledge
descriptioncode

W2-W04 / A2-W09
dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kierunków i zjawisk w historii sztuk projektowych i architektury
oraz ich związków ze sztukami pięknymiStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.3 (en)d 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11381