ECTS Catalogue

Philosophy of culture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes konwersatorium;
course language Polish;
method of learning outcomes verification lack of data
subject description

- cel poznawczy: zapoznanie studentów z wybranymi kierunkami filozofii kultury,
- cel kształcący: wykształcenie w studentach umiejętności interpretacji w oparciu o myślenie krytyczne,
- cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności

short subject description

Wykład zaznajamia studentów z wybranymi kierunkami filozofii kultury, ufundowanymi przez myślenie krytyczne oraz pragmatyczne.

form of classes

Wykład konwersatoryjny

subject area coverage

1. Heinricha Rickerta ujęcie relacji człowiek i kultura. Neokantyzm badeński wobec metody badania kultur.
2. Era tłumów; psychologiczne prawo jedności tłumu w ujęciu Gustawa Le Bone`a,
3. Bunt mas i Ortega y Gasset.
4. M. Heideggera rozważania na temat budowania i zamieszkiwania człowieka w świecie.
5. Hermeneutyka filozoficzna Hansa-Georga Gadamera wobec ponadczasowej teraźniejszości dzieła sztuki.
6. Być w świecie, być światem – święto (J. Grotowski).
7. Prawda jako pożyteczne myślenie w ujęciu W. Jamesa.
8. Odwrócenie relacji natura-kultura w ujęciu B. Latoura.

evaluation form zaliczenie; egzamin;
literature

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

H. Rickert, Człowiek i kultura, w: Neokantyzm, (red.) B. Borowicz-Sierocka i C. Karkowski, Wrocław 1984, s. 71-75.
G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1986, s. 39-77.
J. Ortega y Gasset, Bunt mas, w: Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982, s. 3-13, s. 57-65.
M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, w: tenże, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.
H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979.
J. Grotowski, Święto, „Odra” 1972, nr 6, s. 47-51.
W. James, Pragmatyzm, Warszawa 1998, s. 159-187.
B. Latour, Polityka natury, Warszawa 2009, s. 5-12, s. 83-91.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
H. Rickert, Człowiek i kultura, w: Neokantyzm, (red.) B. Borowicz-Sierocka i C. Karkowski, Wrocław 1984.
G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1986.
J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982.
H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1989.
H. Buczyńska-Garewicz, James, Warszawa 1993.
B. Latour, Polityka natury, Warszawa 2009.
W. i A. Pawliszyn, Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne, Gdańsk 2014.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
Znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu: „Historia filozofii”.

preliminary assumptions

Student zna klasyczne zagadnienia filozofii europejskiej. Orientuje się w antycznych, nowożytnych i współczesnych stanowiskach filozoficznych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego.

K_K01+++

Jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze oraz do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

K_K07+
skills
descriptioncode

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej .

K_U01
knowledge
descriptioncode

Student zna klasyczne problemy filozofii kultury oraz wie, na czym polega swoistość metodologii nauk o kulturze.

K_W01+++

Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki.

K_W03++


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.1 r 8 0.5 L 8h
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11506