ECTS Catalogue

History of architecture and design

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi, identyfikacja i analiza materiałów ilustracyjnych.

Kryteria oceny 3

Podstawowa wiedza z zakresu terminologii i wiedzy o historii architektury, urbanistyki i designu; rozpoznanie głównych stylów (z identyfikacją periodyzacji) i najważniejszych dzieł oraz twórców; znajomość podstawowych założeń ideologicznych i kontekstu społeczno-kulturalnego.

Znajomość podstawowej literatury przedmiotu.

Kryteria oceny 4

Dobra znajomość terminologii z zakresu architektury, urbanistyki i designu, podstawowa znajomość terminów plastycznych. Rozpoznanie stylów z periodyzacją; wskazanie głównych różnic regionalnych; dobre rozpoznanie dzieł architektury i wzornictwa oraz ich twórców. Umiejętność łączenia najważniejszych wydarzeń historyczno-społecznych z rozwojem architektury, urbanistyki i designu.

Umiejętność opisu planu, bryły, fasady i elementów architektoniczno-dekoracyjnych.

Dobra znajomość literatury przedmiotu.

Kryteria oceny 5

Bardzo dobra znajomość terminologii z zakresu sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki; umiejętność swobodnej komunikacji za pomocą fachowego słownictwa w opisie architektury, urbanistyki i wzornictwa. Bardzo dobre rozpoznanie stylów, dzieł i ich twórców z periodyzacją; wyjaśnienie idei kształtujących poszczególne formalne okresy; identyfikacja i wyjaśnienie różnic regionalnych. Umiejętność łączenia wiedzy z zakresu historii, kultury i historii architektury i designu.

Umiejętność szczegółowego opisu i analizy obiektu architektury i designu.

Bardzo dobra znajomość literatury przedmiotu.

subject description

Cel poznawczy:

1. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju architektury i designu kręgu europejskiego z wybranymi przykładami pozaeuropejskimi (terminologia, zjawiska, dzieła, twórcy, periodyzacja), w kontekście historycznym i społeczno-kulturowym oraz politycznym.

Cel kształcący:

1.Wykształcenie zdolności analizy zjawisk w zakresie architektury i designu na tle społeczno-kulturowym, historyczno-politycznym, w odniesieniu do współczesności.

2. Umiejętność identyfikacji stylów i nurtów architektonicznych, dostrzeganie powiązań; umiejętność podstawowego opisu budynku (z identyfikacją jego elementów) oraz obiektu designu za pomocą fachowej terminologii.

Cel praktyczny:

1. Umiejętność formułowania problemów badawczych z zakresu architektury i designu.

2. Świadomość potrzeby zdobywania informacji z zakresu sztuk plastycznych i kultury w celu podwyższenia poziomu własnego warsztatu twórczego.

3. Wykształcenie postawy szacunku dla zabytków architektury i urbanistyki oraz świadomości znaczenia ich zachowania dla rozwoju kultury.

short subject description

Zarys problematyki historii architektury i designu (rozwój architektury i designu a tło społeczno-polityczno-gospodarcze, warunki geograficzne; architektura a design; elementy architektoniczne i sposoby ich kreowania; historyczne techniki budowlane i ich wpływ na formę).

Historia architektury z elementami designu w kręgu europejskim (z uwzględnieniem ziem polskich) z przykładami pozaeuropejskimi w ujęciu historyczno-kulturowym i typologicznym, w kontekście najważniejszych zdobyczy i wpływu na rozwój kultury oraz architekturę i design współczesny (najważniejsze dzieła i twórcy oraz założenia ideologiczne, analiza porównawcza kompozycji i formy).

form of classes

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa, analiza materiałów ilustracyjnych

subject area coverage

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących architektury, budownictwa, designu, stylu.

Zarys problematyki historii architektury i designu (rozwój architektury i designu a tło społeczno-polityczno-gospodarcze, warunki geograficzne; architektura a design; elementy architektoniczne i sposoby ich kreowania; historyczne techniki budowlane i ich wpływ na formę).

 Historia architektury z elementami urbanistyki w kręgu europejskim (z uwzględnieniem ziem polskich) z przykładami pozaeuropejskimi w ujęciu historyczno-kulturowym i typologicznym, w kontekście najważniejszych zdobyczy i wpływu na rozwój kultury oraz architekturę współczesną (najważniejsze dzieła i twórcy oraz założenia ideologiczne, analiza porównawcza kompozycji i formy):

Okres starożytny: architektura i elementy urbanistyki (Egipt, Mezopotamia, Grecja i okres hellenistyczny, Rzym)

Architektura wczesnochrześcijańska, romańska.

Architektura gotycka, elementy urbanistyki średniowiecznej Europy.

Architektura renesansowa i manierystyczna, elementy renesansowego wzornictwa.

Architektura barokowa i założenia wnętrz urbanistycznych, wzornictwo barokowe.

Architektura i wzornictwo klasycystyczne.

18-22. Architektura XIX w. (Europa i Ameryka: klasycyzm, neoklasycyzm, empire, historyzm, styl Regencji i wiktoriański w Anglii, architektura przemysłowa; design XIX wieku)

23. Architektura i design u progu XX w. (secesja, style narodowe)

24. I faza modernizmu w Europie

25. I faza modernizmu w Polsce

26-27. II faza modernizmu i Art Deco

28. Modernizm po 1945 r., socrealizm

29. Nurty postmodernistyczne

30. Wycieczka dydaktyczna

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

1. Koch Wilfried, Style w Architekturze, Warszawa: Świat Książki, 1996.

2. Miłobędzki Adam, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989.

3. Müller Werner, Atlas Architektury, t. I-II, Warszawa: Prószyński i S-ka 2003 (oryg. 1974).

4. Sztuka świata, t. 1-16, red. Kunińska Izabela, Warszawa: Arkady, 1989-1996 i późniejsze (wybrane problemy i ilustracje).

5. Watkin David, Historia architektury zachodniej, Warszawa: Arkady, 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Llera Ramon R., Historia architektury, Warszawa: Buchmann, 2008.

2. Mączeński Zdzisław, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa: Arkady, 1956 (repr. 1997).

3. Olszewski Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa: Wydaw. Interpress, 1988.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Kubalska-Sulkiewicz Krystyna, Warszawa: PWN, 2004.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie przewidziano

entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

Posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych, prawnych i etycznych aspektów związanych z własną pracą.

AW-K01 AW-K03 AW-K08
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

Potrafi rozpoznać tożsamość miejsca.

Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat różnych obszarów sztuk plastycznych z wykorzystaniem różnych źródeł.

AW-U09 AW-U11 AW-U19
knowledge
descriptioncode

Zna i rozumie główne kierunki i zjawiska w historii sztuk plastycznych z uwzględnieniem architektury i sztuk projektowych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami.

Zna aparat pojęciowy charakterystyczny dla architektury i designu, umożliwiający analizowanie i opisywanie cech stylistycznych obiektów i epok.

Ma elementarną wiedzę w zakresie budownictwa umożliwiającą rozpoznanie i rozróżnienie technologii stosowanych w budownictwie.

AW-W09 AW-W12 AW-W16


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.1 r 8 0.5 L 8h
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11509