ECTS Catalogue

Doctoral Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Maria Mendel

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

1.Obecność na zajęciach.

2.Udział w dyskusjach.

3.Lektura (wybór przynajmniej dwóch pozycji z zaproponowanego zestawu).

subject description

Cel poznawczy: Zapoznanie z wybranymi koncepcjami i rozwiązaniami teoretycznymi w obszarze nauk społecznych i humanistycznych

Cel kształcący: Ukształtowanie umiejętności partycypacji w dyskusji naukowej, na podstawie rozwijania umiejętności studiowania teorii podejmowanych zagadnień

Cel praktyczny: Nabywanie sprawności w wiązaniu studiowanych i dyskutowanych treści z realizacją potrzeb w zakresie własnej działalności artystycznej.  

short subject description

dydaktycznych, angażujących doktorantów w dyskusjach kierunkowanych i moderowanych przez prowadzącą. Przewidziane na rok dyskusje oscylować będą tematycznie wokół treści w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, selekcjonowanych z wrażliwością wobec zainteresowań i poszukiwań artystycznych doktorantów.

Podstawą seminaryjnej aktywności doktorantów będą lektury (wybierane indywidualnie z zaproponowanej literatury) oraz wykłady prowadzącej, stanowiące element seminarium, mający na celu bezpośrednie inicjowanie oraz podtrzymywanie i rozwijanie dyskusji.

form of classes

Metoda problemowa; metoda dyskusji (moderowanej).

subject area coverage

Dobro wspólne i dążenie do wspólności w perspektywie współczesnych problemów społecznych: paradoksy, kryzysy, szanse i zagrożenia demokracji; kierunki myślenia o ładzie opartym na równości: dlaczego sztuka jest tak ważna? (Mouffe, Ranciere, Biesta, in.)

Przestrzeń publiczna, demokratyczne praktyki społeczne i edukacja: dlaczego sztuka jest tak ważna? (Mouffe, Ranciere, Biesta, Mendel)

Posthumanizm, widmontologie, ontologie przypadłości  – dlaczego teraz? dlaczego sztuka jest tak ważna? Wokół współczesnego kryzysu ontologii obecności oraz jego konsekwencji (Braidotti, Derrida, Malabou, Marzec)

evaluation form credit with grading; zaliczenie;
literature

Biesta G. (2011). The Ignorant Citizen: Mouffe, Rancière, and the Subject of Democratic Education. Studies in Philosophy and Education. Special issue, nr 30, ss. 141-153
Biesta, G. J. J. (2013): Interrupting the politics of learning. Power and Education, 5(1), 4–15
Biesta G.J.J. (2017): The Rediscovery of Teaching, New York-Abingdon: Routledge
Braidotti R.(2014): Po człowieku, tłum. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Derrida J.(2016): Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, tłum. Tomasz Załuski, Wyd. PWN, Warszawa 2016
Malabou C. (2017): Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej, tłum. Piotr Skalski, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Marzec A. (2015): Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Bęc Zmiana, Warszawa
Mendel M. (2017): Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Gdańsk: Wyd.Naukowe KATEDRA
Mouffe C.(2005): Paradoks demokracji, Wydawnictwo DSWE, Wrocław
Numer nawiedzony, „Teksty Drugie”, nr 2/2016
Rancière J.(2007): Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Wydawnictwo Ha!Art.
Snider T. (2017): O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Kraków: Znak Horyzont

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.1 r 8 0.5 Seminar 8h
Seminar [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11510